Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imbunatatirea acuratetei de localizare a vaselor si a controlului de urgenta pentru regiunea vestica a Marii Negre, a porturilor maritime romanesti si a Canalului Dunare-Marea Neagra


Anunt de participare numarul 50154/18.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Tel.021/ 326.55.55 int 561, In atentia: Ion Danut ICONARU, Email: [email protected], Fax: 0040 21 326.87.30, 0040 21 326.87.09, Adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Imbunatatirea acuratetei de localizare a vaselor si a controlului de urgenta pentru regiunea vestica a Marii Negre, a porturilor maritime romanesti si a Canalului Dunare-Marea Neagra
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: AGIGEA, Cumpana, CONSTANTA, Mangalia, Sulina
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, instalare si punere in functiune a unei statii de baza DGPS , doua statii de baza A1 VHF-DSC la SULINA si MANGALIA, trei console de control a sistemului A1 VHF DSC , si integrarea in noul sistem bazat pe conexiune in retea ethernet a statiilor de baza existente AGIGEA, ENISALA, MAHMUDIA si SFINTU GHEORGHE, cu pastrerea echipamentelor hardware existente (radiotelefoane, antene, echipamente de electroalimentare, containere)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32000000-3 - Echipament si aparate de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.1)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.1)
31154000-0-Surse de alimentare electrica continua (Rev.1)
34221000-2-Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.1)
50900000-4-Servicii de instalare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1STATIE DE BAZA D-GPS
LOTUL 2ARTICOL 1 STATIE DE BAZA A1 VHF-DSC SULINA
ARTICOL 2 STATIE DE BAZA A1 VHF-DSC MANGALIA
ARTICOL 3 CONSOLE DE CONTROL LA CUMPANA , AGIGEA SI CENTRUL MARITIM DE COMANDA
Valoarea estimata fara TVA: 550, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: Lot 1:4.000 EuroLot 2:6.000 EuroScrisoare de garantie bancaraGarantie de buna executiein cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare nerambursabila prin Programul National PHARE 2006 410.000 Euro, cu cofinantare de la bugetul de stat 140.000 Euro
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si la art.181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul Registrului Comertului sau echivalent2. Adresa de la Instanta Competenta / Curtea Districtuala / Agentie Guvernamentale din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa/faliment/aranjament cu creditorii;
3. Certificat de atestare fiscala4. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale
5. Certificat pentru plata CAS6. Cazier judiciar pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator precum si pentru persoana imputernicita (unde este cazul) ce semneaza declaratia referitoare la art.180 si art.181, respectiv Declaratie privind eligibilitatea
7. Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).
Pentru detalii vezi Fisa de date.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare [2005, 2006 si 2007], vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006.
Pentru detalii vezi Fisa de date.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani (2005, 2006 si 2007) trebuie sa fie pozitiva.b) Media Cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani (2005, 2006 si 2007) trebuie sa fie mai mare de: LOT 1:500.000 EUROLOT 2:500.000 EURO
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Lista cu principalele livrari/prestatii/lucrari in ultimii trei aniDocumente suport (copii dupa contracte, recomandari, procesele verbale de receptie (preliminara sau finala) etc.) care vor contine obligatoriu date referitoare la:
- beneficiarul furnizarii
- tipul bunurilor livrate
- perioada in care s-a realizat furnizarea;
- valoarea furnizarii.Recomandarile vor fi depuse in original sau copie legalizata
b) Certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
Pentru detalii vezi Fisa de date.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) a finalizat in ultimii trei ani, calculati la data deschiderii ofertelor, cel putin un contract in domeniul furnizarii de echipament de radiocomunicatii, participarea ofertantului a fiind de minimum: Pentru Lot 1 75 000 euroPentru Lot 2 100 000 eurob) Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii respectiv ISO 9001 sau echivalent, in domeniul proiectului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
641 437/ 15.04.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S31-042052 din 14.02.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.05.2008 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.06.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.06.2008 12:00
Locul: Oficiul de Plati si Contractare Phare, B-dul Mircea Voda nr. 44 , Intrarea B, Sector 3 , Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, imputerniciti ai operatorilor economici, observatori MEF, alte persoane autorizate de conducerea autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Phare 2006/ 018-147.03.10 - Imbunatatirea sigurantei, calitatii serviciilor si capacitatii institutionale in sectorul transporturi
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleus nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0040 21 310 46 41 ; +40 21 310 46 42, Email: [email protected], Fax: 0040 21.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
MEF- Oficiul de Plati si Contractare Phare Serviciul Juridic
Adresa postala: b-dul Mircea Voda nr. 44, Intrarea B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.0040 21 326.55.55, Email: [email protected], Fax: 0040 21 326.87.30, 0040 21 326.87.09, Adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 272 alin.2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MEF- Oficiul de Plati si Contractare Phare Serviciul Juridic
Adresa postala: b-dul Mircea Voda nr. 44, Intrarea B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.0040 21 326.55.55, Email: [email protected], Fax: 0040 21 326.87.30, 0040 21 326.87.09, Adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2008 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer