Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in municipul Salonta, judetul Bihor" din cadrul Proiectului ?Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare


Anunt de participare numarul 146890/01.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: PIATA NATIUNILE UNITE, NR.9, BL.107, PARTER SI MEZANIN, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050122, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Marcu, Tel. +40 0213167383/+40 0374200931/+40 200932, Email: [email protected], Fax: +40 0213167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni sub autoritatea MDRAP
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in municipul Salonta, judetul Bihor" din cadrul Proiectului ?Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Salonta, judetul Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie proiectarea si executia lucrarilor pentru subproiectul: ?Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in municipul Salonta, judetul Bihor?, din cadrul Proiectului ?Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori?
Valoarea totala estimata a contractului de achizitie publica 6.757.527 euro / 29.064.798 lei fara T.V.A. (inclusiv diverse si neprevazute), din care:
Valoarea estimata a contractului de achizitie publica (fara diverse si neprevazute): 6.146.605 euro / 26.437.160 lei fara T.V.A., reprezentand 90, 95 %, din care Proiectare si asistenta tehnica a proiectantului 219.078 euro / 942.275 lei fara T.V.A.Valoarea diverselor si neprevazutelor este de 610.922 euro / 2.627.638 lei fara T.V.A., reprezentand 9, 05 % (asa cum reiese din Devizul General intocmit de proiectant, fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. j) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).
Cursul de schimb euro/lei: 1 Euro = 4, 3011 lei din data de 22.12.2012 (conform H.G. nr. 1003/2012 prin care au fost aprobati indicatorii tehnico-economici).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii: ?Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in municipul Salonta, judetul Bihor?, din cadrul Proiectului ?Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori?
Valoarea totala estimata a contractului de achizitie publica 6.757.527 euro / 29.064.798 lei fara T.V.A. (inclusiv diverse si neprevazute), din care: Valoarea estimata a contractului de achizitie publica (fara diverse si neprevazute): 6.146.605 euro / 26.437.160 lei fara T.V.A., reprezentand 90, 95 %, din care Proiectare si asistenta tehnica a proiectantului 219.078 euro / 942.275 lei fara T.V.A.Valoarea diverselor si neprevazutelor este de 610.922 euro / 2.627.638 lei fara T.V.A., reprezentand 9, 05 % (asa cum reiese din Devizul General intocmit de proiectant, fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. j) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).
Cursul de schimb euro/lei: 1 Euro = 4, 3011 lei din data de 22.12.2012 (conform H.G. nr. 1003/2012 prin care au fost aprobati indicatorii tehnico-economici).
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 146, 605 si 6, 757, 527EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum: 520.000 lei, respectiv 116.720, 16 euro. Cursul de schimb leu / alta valuta este cel comunicat de BNR la data 16.09.2013 (1 euro = 4, 4551 lei). Valabilitatea garantiei: 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. In situatia in care rezultatul procedurii este contestat de ofertant la C.N.S.C, iar contestatia este respinsa de Consiliu pe fond, A.C. va retine din garantie suma calculata in conformitate cu prevederile art. 278 indice 1, alin. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006, respectiv suma de 10.203, 71 lei. Prevederile art. 278^1, alin. (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, in conformitate cu art. 278^1, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006. I.M.M.- urile care participa in nume propriu sau in asociere cu alte IMM-uri, pot prezenta garantia in cuantum de 50% din valoarea mai sus precizata. Ofertantii IMM vor prezenta si o Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM, in conf. cu Legea nr. 346/2004. Garantia se constituie prin virament bancar sau alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in careofertantul alege sa constituie garantia prin virament, plata se va face prin O.P. in contul CNI nr. RO23 BTRL 0480 1202 8462 0904 - Banca Transilvania, Ag. Chibrit. O.P. - ul trebuie sa contina procedura de achizitie publica, cu precizarea amplasamentului si urmeaza a fi depus in ORIGINAL. Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul in care ofertantul alege ca instrument de garantare, Scrisoarea de garantie bancara, aceastava fi intocmita in conformitate cu modelul anexat (FormularulI). In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare se restituie in conditiile legii. Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica se obliga sa constituie Garantia de Buna Executie a Contractului in cuantum de 10 % din valoarea ofertata, exclusiv TVA, pentru perioada de executie si pentru perioada de Garantie de Buna Executie.Garantia de Buna Executie se constituie prin: un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat sau conditionat(dupa caz), respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului si pus la dispozitia Achizitorului, avand in vedere prevederile HG nr. 1045 / 2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Credite externe de la B.D.C.E., bugetul de stat, prin bugetul M.D.R.A.P, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, bugetul local, precum si din alte sume legal constituite.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in Documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita obligatoriu de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelorcerinte- inclusiv, dacaau fostsolicitate, diversevalori, cantitati sau altele asemenea, conform Formularului A, anexat.
In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la punctul anterior, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenulprevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare a prezentat, nu mai tarziu de incheierearaportului procedurii de atribuire, certificatele/documenteleprevazute in Formularul A, acestea fiind incluse in dosarul achizitiei publice. Dosarul achizitiei publice trebuie sa includa si certificate/documente ale altor ofertanti numai daca, in cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informatiile din respectivele certificate/documente.
Cerinta obligatorie 1: Declaratie privind eligibilitatea.
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se solicita prezentarea Formularului B2;Se va prezenta Cazier fiscal al societatii, eliberat de DGFP/ANAF, in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?;Se va prezenta Cazierul judiciar al societatii in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?.
Note: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Cerinta obligatorie 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181.
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota: Acei operatori economici care au grafice de reesalonare aprobate de catre institutiile abilitate, indeplinesc cerinta minima de calificare, iar A.C. are obligatia de a accepta acele certificate.Se solicita prezentarea Formularului B4;Persoanele juridice romane vor atasa certificate/documente in care este prezentata situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit. In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana, acestea vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana in original.Note: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Cerinta obligatorie 3: Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.Se solicita prezentarea Formularului B1;Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul acestei proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Note: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Cerinta obligatorie 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Se solicita prezentarea FormularuluiB3;Note: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Cerinta obligatorie 5: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se solicita prezentarea Formularului B6;Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie /organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dan Nicolae BUSCU - Director General; Culita BANCU ? Consilier Director General; Ioan SIMONCA ? Director Tehnic; Manuela Irina PATRASCOIU- Director economic; MariusDRAGOMIR- DirectorU.M.P.;RoxanaNEGOITA- Sef ServiciuRelatiiJuridice si Contencios; Adriana MARCU ? Sef Serviciu Achizitii; Daniela ORODEL ? Sef serviciu Investitii, Contracte si CFP. Se va completa Formularul B8.Persoane juridice romane.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.
1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca:
- este autorizat sa desfasoare activitatile din obiectul achizitiei, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC;
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Note: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia prezentarii documentelor solicitate, cerinta minima de calificare fiind indeplinita daca fiecare asociat are autorizate activitatile pentru partea din contract pe care o va derula. Cerinta va fi indeplinita prin cumul.
b. Autoritatea contractanta, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?copie conform cu originalul?.Persoane juridice / fizice straine
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.
Se vor atasa copii dupa original, si traducere certificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana in original.Se vor atasa documentele relevante, in original sau copie legalizata, si traducere certificata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de inregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domeniile de activitate secundare;
h) operatorul economic este autorizat, in conditiile legislatiei statului in care isi are sediul, sa desfasoare activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii. Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului.
In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana in original.NOTA:
In cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici:
1. Fiecare asociat trebuie sa indeplineasca cerintele de la punctul III.2.1.a) si III.2.1.b) referitoare la eligibilitate si inregistrare;
2. In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.
Completarea ulterioara a documentelor care confirma indeplinirea criteriilor de calificare este permisa doar in conditiile prevazute la art. 11 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie 1: Cifra medie globala de afaceri pe ultimii trei ani ? minim 12.000.000 euro.
Transformarea valorii cifrei medii anuale de afaceri din lei / alta valuta in euro se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R, disponibil pe adresa www.bnr.ro.
Pentru calculul echivalentei se poate aplica cursul mediu anual leu / valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
In cazul unei asocieri intre executant si proiectant, cerinta se considera indeplinita si prin cumul.
Persoanele juridice straine vor atasa, in copie insotita de traducere autorizata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind situatia economica. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului / ofertantului.
Persoanele juridice romane vor atasa copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa situatiile financiare anuale aferente ultimilor trei ani fiscali ? 2010, 2011, 2012 (bilant contabil), inregistrate potrivit legii.
Autoritatea contractanta va avea in vedere data la care operatorul economic a fost infiintat.
Cerinta obligatorie 2: Scrisoare de bonitate bancara sau declaratii bancare corespunzatoare prin care se demonstreaza faptul ca in cazul atribuirii contractului operatorul economic are acces la disponibilitati banesti, facilitati de credite in vederea realizarii de cash-flow de investitie pentru o perioada de 3 luni in suma minima de 768.000 euro pentru obiectivul de investitii. Denumire subproiect ?Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in municipul Salonta, judetul Bihor?, din cadrul Proiectului ?Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori?.
Curs BNR la data de 06.09.2013, 1 euro= 4, 4725 lei.
Scrisoarea de bonitate bancara va preciza clar posibilitatea ofertantului de acces la disponibilitatile solicitate mai sus in cazul atribuirii contractului exclusiv pentru lucrarea in cauza independent de alte facilitati de credit sau disponibilitati existente.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, conform art. 186 din OUG nr. 34/2006, cu modificarilesi completarile ulterioare, sustinatorul trebuie sa prezinte angajamentul sau ferm, prin care acestaconfirmafaptul ca va pune la dispozitiaofertantului resurselefinanciare invocate, precum si declaratia neincadrarii in prevederile art. 180, art. 181 lit. a), c) indice 1 si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Formularul B2 si Formularul B5, precum si declaratia privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 indice 1din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv Formularul B6, anexate. Angajamentul ferm va fi in conformitate cu Formularul H1 si va fi insotit de Declaratie tert sustinator economic si financiar - Formular H2.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul C, completat.Scrisoare/declaratie bancara corespunzatoare sau orice alte documente din care sa rezulte cash-flow.Completarea Formularelor B2, B5, B6, H1 si H2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie 1: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, pentru executant si Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani pentru proiectant - Formular D2, anexat; in liste pot fi prezentate, pe langa lucrarile/prestarile de servicii mentionate la Cerinta obligatorie 2 si alte lucrari/prestari de servicii, pe care le-a realizat ofertantul.
Cerinta obligatorie 2: Experienta similara. Fise de informatii privind experienta similara - Formularul D1 anexat; se vor prezenta maxim3fise pentru executant, in care pot fi incluse si lucrarile de laCerinta obligatorie 1, in care se vor completa toate cele 11 puncte prevazute in formular.
Ofertantii vor face dovada finalizarii, in ultimii 5 ani, a cel putin 1 contract sau cel mult 3 contracte de executie a unor lucrari de alimentare cu apa si / sau lucrari de canalizare, cu lucrari similare celor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire, a caror valoare cumulata este mai mare sau egala cu 5.927.527 euro, exclusiv T.V.A., (echivalent in lei/alta valuta la cursul mediu anual comunicat de BNR din anul semnarii contractului respectiv).
Formularul D2, completat.
Pentru dovedirea experientei similare se vor prezenta certificari / documente de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Respectivele certificari / documente indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Ofertantii vor face dovada finalizarii, in ultimii 3 ani, a cel putin 1 contract sau cel mult 3 contracte de prestari servicii de proiectare, prin care sa se confirme prestarea serviciilor de proiectare privind alimentarea cu apa si / sau canalizare, cu prestari servicii similare celor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire, a caror valoare cumulata este mai mare sau egala cu 219.078 euro, exclusiv T.V.A., (echivalent in lei la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR din anul semnarii contractului respectiv).
Formularul D2, completat.
Pentru dovedirea experientei similare se vor prezenta certificari / documente pentru cele mai importante servicii.
Respectivele certificari / documente indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul pentru care s-au prestat servicii de proiectare si precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Se considera ca cerinta obligatorie de calificare este indeplinita si prin cumularea contractelor de lucrari/servicii avand ca obiect oricare din combinatiile de lucrari care fac obiectul contractului ( contracte distincte care sa fi avut ca obiect executia, respectiv proiectarea lucrarilor de alimentare cu apa/si/sau a lucrarilor de canalizare).
SAU
Ofertantii vor face dovada ca au experienta in realizarea a cel putin 1 contract sau cel mult 3 contracte dus/duse la bun sfarsit in sistemproiectare- executie(design- build)pentrulucraride alimentare cu apa si/sau canalizare, cu lucrari similare celor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire, invaloare cumulata de minim 6.146.605 euro, exclusiv T.V.A., (echivalent in lei la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte).
Se vor prezenta certificari/documente, din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor precum si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executat in asociere, se va preciza valoarea ce va fi luata in calcul, in concordanta cu procentul valoric rezultat din asociere si vor mentiona tipurile de lucrari din respectivul contract realizate de ofertant.
In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executat de ofertant in calitate de subcontractant, valoarea care se va lua in considerare va fi cea rezultata din contractul dintre contractantul general si subcontractant.
Cerinta obligatorie 3: In cazul in care executia lucrarilor de constructii aferente obiectului achizitiei se doreste a fi si subcontractata pe specialitati, subcontractantii nominalizati vor prezenta Formularul D3 care sa aiba profil de activitate in domeniu. De asemenea, ofertantul si subcontractantii vor trebui sa completeze Formularul D4.
Cerinta obligatorie 4: Resurse tehnice: Se va prezentaFormularulE anexatprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoare, baze de productie necesare pentru executarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de lucrari in concordanta cu tehnologia propusa si graficul de repartizare a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si mijloacelor de transport, ce se intocmeste si se prezinta de ofertant in cadrul propunerii tehnice.
Intocmirea acestui grafic se face pe baza graficului Gantt sau echivalent, pentru a pune in evidenta respectarea timpilor tehnologici necesari realizarii lucrarilor. La indeplinirea acestei cerinte se va tine cont de extrasele de resurse privind utilajele si transporturile precum si de performantele/capacitatile acestora. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, conditia fiind indeplinita prin cumul.
Operatorul economic, impreuna cu ofertantul asociat trebuie sa dispuna de: Pentru executie lucrare: buldoexcavator, incarcator frontal, autogreder, autobasculante, automacara, cilindru compactor, sisteme de sprijin santuri, pompa epuisment, sapatoare in spatii limitate (mini excavator), masina/aparat sudura cap la cap si aparat de sudura electric, vibrator beton (lance si placa), laborator de verificari si incercari gradul II(betoane).Pentru proiectare: statie topografica si softul aferent; programe necesare pentru elaborarea si editarea documentatiei tehnice; minim 1 calculator; minim 1 echipament pentru imprimarea documentatiei tehnice.Documente privind asigurarea utilajelor minime solicitate: contract inchiriere, cumparare/comodat/ leasing/prestari servicii/angajament ferm/ lista inventar sau orice alt document. Pentru laboratorul de verificari si incercari gradul II se va prezenta Autorizatia ISC in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de anexa cu incercarile autorizate. Autorizatia trebuie sa cuprinda in profilele autorizate toate incercarile de laborator necesare executiei lucrarilor si trebuie sa fie in termen de valabilitate ? potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare si a Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de analize si incercari in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 808/2005.
Cerinta obligatorie 5: Resurse umane: Se va prezenta Formularul F1 anexat referitor la numarulpersonaluluiangajat si asigurareapersonaluluide specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului de achizitiepublica, precumsi FormularulF2 privindefectivelemediianualeale personalului angajat in ultimii 3 ani si al cadrelor de conducere.
Experienta profesionala specifica pentru personalul tehnic de specialitate se va demonstra prinprezentareaCV-ului ? Formularul F4 (cu exceptia persoanelor autorizate / atestate), semnat in original, ce va avea anexat copii conformecuoriginaluldupa: diploma de studii, certificare pentru manager proiect, contractulindividualde munca/colaborare/prestari servicii si altedocumente mentionate in CV, inclusiv o declaratie de disponibilitate si angajamentul de participare ? Formularul F3 obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare, conditia fiind indeplinitaprin cumul.
Executantul lucrarii trebuie sa dispuna de:
? Manager de Proiect ? studii superioare, minim 5 ani experienta profesionala generala. Experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract in calitate de manager / coordonator;
? Sef de lucrare/santier - inginer: constructii civile/constructii hidrotehnice/inginerie sanitara/instalatii, minim 5 ani experienta profesionala generala. Experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract de lucrari in calitate de sef lucrare / santier sau echivalent;
? Sef santier Retele Edilitare - inginer/subinginer inginerie sanitara, constructii hidrotehnice/retele edilitare (sau echivalentul acestora), minim 5 ani experienta profesionala generala. Experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract de lucrari in calitate de sef santier retele edilitare sau echivalent;
? Sef santier Retele Electrice ? inginer/subinginer instalatii electrice/ electrotehnica/ energetica (sau echivalentul acestora), minim 5 ani experienta profesionala generala. Experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract de lucrari in calitate de sef santier retele electrice sau echivalent;
? Cate un responsabil tehnic cu executia (RTE) sau echivalentul acestora, atestati respectiv unul pentru fiecare din urmatoarele domenii: 1(unul) pentru lucrari edilitare si de gospodarie comunala, 1 (unul) pentru lucrari de retele electrice; care vor indeplini functia de Responsabil Tehnic cu Executia Lucrari Edilitare si de Gospodarie Comunala si respectiv Responsabil Tehnic cu Executia Lucrari Electrice.?Electrician autorizatANRE gradul II B, conform Regulamentului de autorizare a elrctricienilor aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 / 2013 cu legitimatie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor;
? Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) - personal tehnic de specialitate, atestat ISCIR conform legislatiei in vigoare, cu Ordinul ISCIR nr. 165 / 2011, responsabil cu elaborarea si avizarea documentatiilor tehnice privind lucrarile de sudura in vederea aprobarii procedurilor de sudare si de autorizare a sudorilor. Atestatul ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat sau echivalent) va fi in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
? Manager calitate - absolvent studii superioare, cu decizie interna de numire ca manager al sistemelor de managementul calitatii. Experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract in calitate de manager de calitate;? Manager mediu - absolvent studii superioare, cu decizie interna de numire ca manager al sistemelor de managementul mediului. Experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract in calitate de manager de mediu;
? Sudori PEHD calificati si atestati ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat) sau echivalentul acestuia, conform metodologiei de examinare din Prescriptia Tehnica PT CR 9-2010.
Pentru RTE, electrician autorizat ANRE gradul II, RTS, sudori autorizati se solicita atestate / autorizatii in conformitate cu prevederile legale, Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii in domeniul lucrarilor supuse procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica si a art. 22 b) din Instructiunile nr. 1 / 2013 ale Presedintelui ANRMAP.Proiectantul va dispune de:
? Sef proiect ? inginer/subinginer proiectare pentru inginerie sanitara/constructii hidrotehnice, retele edilitare sau echivalentul acestora, minim 2 ani experienta profesionala generala. Experienta specifica dovedita prin participare in minim un proiect /contract ca sef proiect sau echivalent;? Inginer / subinginer geotehnician ? minim 2 ani experienta profesionala generala.
? Inginer / subinginer topometrie cu experienta profesionala generala minim 3 ani; experienta specifica dovedita prin participarea in minim 1 proiect/contract ca inginer / subinginer topometrist;
Prin sintagma "un proiect similar/contract" se intelege un proiect/contract care include:
1. lucrari de executie retele de apa si canalizare, statii de epurare si statii pompare apa potabila si apa uzata.
2. servicii de proiectare completa pentru retele de apa si canalizare, statii de epurare si statii pompare apa potabila si apa uzata.
Personal muncitor calificat:
Ofertantul va face dovada ca dispune de un numarsuficient de personal calificat si autorizat pentru executialucrarilor, conformorganigramei din cadrul propunerii tehnice care cuprinde si identifica in mod clar tot personalul necesar finalizarii lucrarilor in termenul propus din graficul de executie. Pentru personalul propriu angajat (muncitori calificati) si nominalizate pentru derularea contractului, se va depune extras din Registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), listat dupa data aparitiei anuntului pe SEAP a prezentei documentatii de atribuire sau echivalent.
In cazul depunerii unei asocieri, liderul asocierii va depune si un centralizator al resurselor membrilor asocierii.
Cerintele de mai sus trebuie indeplinite indiferent daca resursele sunt asigurate de catre ofertant, ofertant asociat, subcontractant, sau tert sustinator.
Nu se accepta nominalizarea unui singur specialist pentru doua sau mai multe pozitii mentionate. Obiectivul de investitii este unul complexcu amplasamente diferite de executie ceea ce face necesara nominalizarea cate unui specialist pentru fiecare pozitie / amplasament.Ofertantul va completa un Angajament privind resursele umane. Se va prezenta Formularul S2.
Informatii privind subcontractantii si asociatii.
Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Pentru subcontractanti se vor prezenta urmatoarele:
- declaratie scrisa a ofertantului privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti ? exprimata/exprimate in procent - si specializarea acestora- Formular D3, anexat; insotita de date de recunoastere subcontractant ? Formular D4, anexat;
- declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 completata in conformitate cu Formularul B6, anexat.
Pentru participarea in asociere se vor prezenta urmatoarele:
- acordul de asociere cu precizarea liderului, Formular G (se completeaza si Formularul B4), anexat si imputernicirea liderului asocierii Formular S, anexat.
Persoanele juridice straine vor prezenta documentele insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. In situatia in care oferta este depusa de o asociatie formata din mai multe firme de executie, aceasta trebuie sa prezinte Acordul prelimiar de asociere ? Formularul G, anexat.
In cazul in care ofertantul castigator este format printr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, la data semnarii contractului de lucrari, va fi prezentat Autoritatii Contractante contractul de asociere legalizat.
In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, conform art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarilesi completarile ulterioare, sustinatorul trebuie sa prezinte angajamentul sau ferm, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Se completeaza Formularul H3, anexat, precum si declaratiile neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Formularul B2 anexat, declaratie art. 181 lit. a), c) indice 1 si d) ? Formularul B5, precum si declaratia privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 indice 1- Formularul B6, anexate.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001, sau echivalent, fie prin prezentarea certificatului de calitate, fie prin prezentarea oricaror alte documente care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in domeniul executiei lucrarilor.
Precizam ca se considera indeplinita cerinta mai sus mentionata daca se va prezenta orice document in care se mentioneaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriuzisa, poate constitui dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, certificatul IS0-9001va fi prezentat individual, de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001, sau echivalent, fie prin prezentarea oricaror alte documente care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Precizam ca se considera indeplinita cerinta mai sus mentionata daca se va prezenta orice document in care se mentioneaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriuzisa, poate constitui dovada asigurarii unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, certificatul IS0-14001 va fi prezentat individual, de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul D2, completat.Formularele D1 si D2, completate.Formular D2, completat.Formularele D3 si D4Formularul EFormularele F1, F2, F3, F4 si S2Formularele F1, F2, F3, F4 si S2Formularele D3, D4, B6, G, B4 si S.Formularele G, H3, B2, B5 si B6.Dovedirea implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent.Dovedirea implementarii si certificarii unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de realizare a lucrarilor de executie
10%
Descriere: Durata de realizare a lucrarilor de executie
3.
Perioada de garantie a lucrarilor executate
15%
Descriere: Perioada de garantie a lucrarilor executate
4.
Costuri operationale de exploatare
15%
Descriere: Costuri operationale de exploatare
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2013 11:00
Locul: PIATA NATIUNILE UNITE, NR.9, BL.107, PARTER SI MEZANIN, SECT.5, BUCURESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii care au depus oferta sau reprezentatii imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doi sau mai multi ofertanti au punctaje egale si sunt clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va declara castigator oferta ce prezinta pretul cel mai mic din propunerea financiara. In situatia in care si preturile sunt egale autoritatea contractanta va declara castigator oferta care a prezentat garantia lucrarii cea mai mare. In cazul in care si aceasta este egala, autoritatea contractanta va solicita respectivilor noi oferte financiare in plic inchis pana la obtinerea departajarii.Potentialii ofertanti vor participa la vizitarea amplasamentului pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei.Potentialii Ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentului vor anunta in scris Autoritatea Contractanta. La vizitarea amplasamentului se va incheia Procesul Verbal de participare prezentat in Formularul H4. Participantii la vizitarea amplasamentului isi vor asigura mijloacele de transport necesare efectuarii vizitei.Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante in scris. Autoritatea contractanta precizeaza ca orice solicitare suplimentara de valori pentru necesitatea executarii unor lucrari ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in considerare.Completarea ulterioara a documentelor care confirma indeplinirea criteriilor de calificare este permisa doar in conditiile prevazute la art. 11 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele de calificare (inclusiv neprezentarea formularelor si documentelor la care se face referire in acestea), conduce la declararea ofertei ca fiind ?inacceptabila? in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), lit. b) din H.G. nr. 925/2006.Daca exista incertitudini referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, , C.N.I." - S.A., Serviciul Relatii Juridice si Contencios
Adresa postala: Pta Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tr. 2, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050122, Romania, Tel. +40 213167383/84, Email: [email protected], Fax: +40 213167381
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer