Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune


Anunt de participare (utilitati) numarul 86884/17.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. N. Titulescu nr. 33, Localitatea: Bacau, Cod postal: 6000049, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel.0232 405619, Email: [email protected], Fax: 0232 405316, Adresa internet (URL): www.e-on romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Ciurchi nr. 148-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii Operatiuni, Tel.0232 405623, In atentia: Gabriela Pasarica, Email: [email protected], Fax: 0232 405626, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Ciurchi nr. 148-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii Operatiuni, Tel.0232 405623, In atentia: Gabriela Pasarica, Email: [email protected], Fax: 0232 405626, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Ciurchi nr. 148-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel.0232 405299, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetele: Iasi, Vaslui, Suceava, Neamt, Bacau, Botosani
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract: furnizare, instalare si punere in functiune: - Elaborarea documentatiilor tehnico economice faza PTh +CS, - Elaborarea PAC/PAD si obtinerea Autorizatiei de construire;
- Executia lucrarii;
- livrarea materiale necesarepentru urmatoarele lucrari aferente loturilor: Lot 1 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta PTA4 Tanacu, jud. Vaslui
Lot 2 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta PTA1 Brodoc, jud. Vaslui
Lot 3 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 si 6 AGAS, judetul Bacau
Lot 4 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 HUDUM, judetul Botosani
Lot 5 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 BALUSENI, judetul Botosani
Lot 6 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 BAICENI, judetul Botosani
Lot 7 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTS 115 IASI (Aleea Ghica Voda), judetul Iasi
Lot 8 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 2 SPATARESTI, judetul Suceava
Lot 9 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta PT21 Tg. Neamt, judetul Neamt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
31682300-3-Echipament de tensiune medie (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta PTA4 Tanacu, jud. Vaslui valoare estimata 300.000 lei
Lot 2 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta PTA1 Brodoc, jud. Vaslui valoare estimata 275.000 lei
Lot 3 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 si 6 AGAS, judetul Bacau valoare estimata 475.000 lei
Lot 4 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 HUDUM, judetul Botosani valoare estimata 250.000 lei
Lot 5 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 BALUSENI, judetul Botosani valoare estimata 310.000 lei
Lot 6 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 BAICENI, judetul Botosani valoare estimata 230.000 lei
Lot 7 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTS 115 IASI (Aleea Ghica Voda), judetul Iasi valoare estimata 130.000 lei
Lot 8 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 2 SPATARESTI, judetul Suceava valoare estimata 250.000 lei
Lot 9 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta PT21 Tg. Neamt, judetul Neamt valoare estimata 350.000 lei
Valoarea estimata fara TVA: 2, 570, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
cantitatile estim. se pot modif. functie de necesitati (art.252, litera j din OUG34/2006)
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de particip.- explicitata pentru fiecare lot in sectiunea loturi a prezentului anunt. Garantie bancara de buna executie=10% val. contract, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord asociere / acord subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor; Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (Cod de identificare fiscala) /Autorizatie de functionare / altele echivalente (copie legalizata); Certificat constatator, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial; pentru persoane juridice straine documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Pentru IMM-uri: Act constatator emis de Camera de Comert si Industrie, valabil la data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri (pentru ultimii 3 ani - 2006, 2007, 2008)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleFisa/fise de informatii privind experienta similaraRecomandariDeclaratie pe proprie raspundere care contine informatii privind dotari specifice, pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractuluiDeclaratie privind capacitatea profesionalaLista principalelor contracte de furnizare produse / prestari servicii efectuate in ultimii 3 aniLista principalelor contracte de executie lucrari similare efectuate in ultimii 5 aniObligatii contractuale in desfasurare, fata de alti beneficiari/clientiAtestat ANRE / Autorizatii specifice serviciilor si lucrarilor ce urmeaza a se realiza in cadrul acestui contract;Standarde de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001 sau similar./ mediului SR EN ISO 14001 sau similar/ sanatatii si securitatii muncii OHSAS 18001 sau similarInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa osubcontracteze.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: conform Documentatiei de Atribuire
2.
Termenul de executie
20%
Descriere: conform Documentatiei de Atribuire
3.
Termenul de garantie
15%
Descriere: conform Documentatiei de Atribuire
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2009 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2009 09:00
Locul: Sediul SC E.ON MOLDOVA Distributie SA, Iasi, str. Ciurchi nr. 148-159
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor sunt directorii firmelor participante sau reprezentantii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Lucrarile care se vor executa sunt mentionate in documentatia tehnica (SF) pusa la dispozitie solicitantului in urma transmiterii unei SCRISORI DE INTENTIE la fax nr 0232/405316. In vederea asigurarii alimentarii cu energie electrica la parametrii stabiliti prin standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice privind nivelul tensiunii, pentru reducerea numarului de intreruperi in alimentare si rezolvarea situatiilor neconforme reclamate de consumatori, autoritatea contractanta accelereaza aplicarea procedurii, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006, art. 89 aliniat 6.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel de pe langa Tribunalul Iasi
Adresa postala: Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 260.600, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Ciurchi nr. 148-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel.0232 40 50 48, Email: [email protected], Fax: 0232 40 59 98
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2009 17:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer