Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - IMBUNATATIRI NIVELE DE TENSIUNE IN ZONA PTA 4855 DIN LOC. PORUMBESTI DIN CADRUL SDEE SATU MARE, (OBIECT AL PT NR. 3864/2007)


Anunt de participare (utilitati) numarul 45506/05.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: ADA PINTICAN, Tel.0264-205435, Email: [email protected], Fax: 0264-205429, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SDEE SATU MARE
Adresa postala: str. Mircea cel Batran, nr.10/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440012, Romania, Punct(e) de contact: Heb Stefan, Tel.0261-805830, In atentia: Comp. Urmarire Lucrari de Investitii si Reparatii, Email: [email protected], Fax: 0261-805702, Adresa internet (URL): www.electricasm.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SDEE SATU MARE
Adresa postala: str. Mircea cel Batran, nr.10/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440012, Romania, Punct(e) de contact: Heb Stefan, Tel.0261-805830, In atentia: Comp. Urmarire Lucrari de Investitii si Reparatii, Email: [email protected], Fax: 0261-805702, Adresa internet (URL): www.electricasm.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SDEE SATU MARE
Adresa postala: str. Mircea cel Batran, nr.10/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440012, Romania, Punct(e) de contact: Heb Stefan, Tel.0261-805830, In atentia: Comp. Urmarire Lucrari de Investitii si Reparatii, Email: [email protected], Fax: 0261-805702, Adresa internet (URL): www.electricasm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
IMBUNATATIRI NIVELE DE TENSIUNE IN ZONA PTA 4855 DIN LOC. PORUMBESTI DIN CADRUL SDEE SATU MARE, (OBIECT AL PTNR. 3864/2007)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: JUD. SATU MARE
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sunt necesare urmatoarele lucrari electrice :
-introducereaunui stalp de beton de tip SC15004in punctul A si montareaunui separator tripolar de exterior in montaj vertical pe stalpul proiectat.
-LES 20KVcu cablu A2XS2Y in lungime de190m pe tronsonul A-B.-montarea unui stalp de beton tip SC15015 in punctul B cu separatorin montaj vertical .
-LEA 20kV pe stalpi de betontip SC pe tronsonul B-C in lungime de955m
-introducerea unui post de transformare aerian de 63kVA pe un stalp de beton tip SC15014 in punctul C.
-montarea unei cutii de distributiecu patru plecari aeriene de joasa tensiune.-introducerea unui stalp de tip 10005 in punctul C1 intre stalpi din LEA 0.4kV existenta-montarea a patru circuite torsodate intre PTA proiectatsi stalpul proiectat in punctul C1.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nu este cazul
Valoarea estimata fara TVA: 244, 201RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare de 1200 lei RON (600 lei RON pentru IMM). Garantie de buna executie de 10 % din valoarea contractului(respectiv 5 % pentru IMM).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Componenta A a tarifului de racordare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere. Se solicita legalizarea asocierii pentru grupul de operatori economici numai daca oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in conditiile art.180 si art.181 din OUG 34/2006. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului. Certificat Unic de Inregistrare. Certificat de Inregistrare in Scopuri de TVA. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale catre stat pentru ultima luna incheiata financiar.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Balanta lunii decembrie 2007 si balanta lunii ianuarie 2008 . Declaratii bancare privind bonitatea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - lucrari executate in ultimii 5 ani, insotite de certificari de buna executie. Tabel cu persoanele responsabile de indepliirea contractului. Atestari ANRE. Certificarea sistemului calitatii. Se vor respecta standardul SR EN ISO 14001 2005 si OHSAS 18001 / 2004S.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria SDEE Satu Mare, ordin de plata.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2008 11:00
Locul: SEDIUL SDEE SATU MARE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavropoleus nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Tel.0264-205435, Email: [email protected], Fax: 0264-205429, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2008 07:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer