Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Impadurirea terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare Nisipari si Castelu, comuna Castelu, judetul Constanta


Anunt de participare numarul 134111/21.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CASTELU (CONSILIUL LOCAL CASTELU)
Adresa postala: Str. Republicii, Nr. 56, Localitatea: Castelu, Cod postal: 907040, Romania, Punct(e) de contact: BURAN ABDULA, Tel. +4 0241814983, Email: [email protected], Fax: +4 0241814983, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate publica locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Impadurirea terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare Nisipari si Castelu, comuna Castelu, judetul Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: comuna Castelu
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Impadurirea unei suprafete de 32.707 ha terenuri degradate, repartizata in 2 perimetre de ameliorare cu suprafata totala de 33, 54 ha (Perimetrul Nisipari 21, 54 ha si Perimetrul Castelu 12, 00 ha), pe teritoriul administrativ al Comunei Castelu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77230000-1 - Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)
45111291-4-Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
45112441-8-Lucrari de taluzare (Rev.2)
45342000-6-Montare de garduri (Rev.2)
77312100-1-Servicii de erbicidare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Impadurirea terenurilor degradate pe o suprafata de 33, 54 ha, din care efectiv plantata 32, 707 ha. Serviciul de impadurire cuprinde: 1) Pregatirea terenului constand din scarificari, araturi, discuiri, taluzari in cariere de nisip, executia de terase simple, 2) Instalare de imprejmuiri cu gard de sarma ghimpata, santuri de minim sanitar, 3) Impaduriri propriu zise, 4) Intretinereaculturilor (completari, lucrari specifice de intretinere), 5) Efectuarea controlului anual al regenerarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 734, 435RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 14.500 lei.Modalitate de constituire: 1. virament bancar in cont: RO75TREZ2325006XXX000038deschis la Trezoreria Medgidia, CF 4515735, cu specificarea explicita a scopului platii si avand viza bancii emitente, sau2. instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in originalPerioada de valabilitate este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In masura in care Consiliul respinge contestatia depusa de operatorul economic in cadru procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va retine din garantie de participare a ofertantului contestator, suma de 4.514 lei. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.Modalitate de constituire: prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia deschiderii unui cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria statului, in conformitate cu HG 1045/2011. Suma initiala care se depune in contul astfel deschis va fi de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat ? Fondul pentru mediu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. 34/2006 - Formular A
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181din O.U.G. 34/2006 ? Formular A1
3. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile de plata la data de 25 a luniianterioare datei limita de depunere a ofertelor;4. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile de plata la data de 25 a luniianterioare datei limita de depunere a ofertelor;5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formular A3
6. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 ? Formular A2.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Anghel Nicolae ? Primar
Dajiu Marius ? Presedinte comisie de evaluare
David Ion ? Responsabil achizitii publice
Potarniche Vasile -membru comisie;
Seihisleam Nargis -membru comisie.
7. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formular B1
Documentele solicitate la punctele 1...7 se vor depune in original si copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit documente de tipul celor solicitate la punctul 3 si 4, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar.
In cazul unei asocieridocumentele solicitate la punctele 1...7 se vor depune de catre toti membrii asociatiei.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand un tert sustinator, se vor prezenta: documentele solicitate la punctele 1, 2, 6 semnate si stampilate de catre sustinator, precum si angajamentul ferm al sustinatorului, incheiat in forma autentica, in conformitate cu art 186 alin (2) din OUG 34/2006.Daca este cazul, se vor depune documentele prevazute la punctele 1, 2, 6, pentru subcontractantii declarati.
Vor fi exclusi de la procedura operatorii economici care se afla in oricare din situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006. 1. Pentru Persoane juridice romane: a. Certificat constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte:
Cerinta: Se califica ofertantul care face dovada, prin certificatul constatator, ca are ca domenii de activitate (Cod CAEN Rev2): 021- Silvicultura si alte activitati forestiere, 024 ? Activitati de servicii anexe silviculturii, 429 ? Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti, 431 ? Lucrari de demolare si de pregatire a terenului. In cazul unei asocieri cerinta este indeplinita prin cumulul domeniilor de activitate a membrilor asociatiei. Se califica si ofertantul care are ca domeniu de activitate cel putin unul din domeniile solicitate si subcontractanti pentru domeniile lipsa.Certificatul constatator se solicita si in cazul unui tert sustinator.
b. Certificat de atestare pentru lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul silvic, emis de Ministerul Mediului si Padurilor in temeiul Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 718/2010, domeniul 5b, grupele 7c, d), cu valabilitate cel putin 12 luni de la data depunerii ofertelor.
Cerinta: Ofertantul trebuie sa faca dovada cala data publicarii invitatiei de participare, certificatul de atestare nu este suspendat, retras si nu exista nici o sesizare care sa conduca la suspendarea sau retragerea sa.
In cazul unei asocieri, cel putin unul din asociati trebuie sa aiba certificat de atestare.
Certificatele constatatoare si Certificatul de atestare se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
2. Pentru persoane juridice/fizice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile in luna anterioara celei de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului ? respectiv forestier ? si domeniile de activitate ale ofertantului cuprind cel putin activitati de cultura si regenerarea padurilor. In cazul unei asocieri documentele vor fi prezentate de fiecare asociat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivelul minim impus al mediei cifrei de afaceri globale in ultimii trei ani: 1.200.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va face dovada ca in ultimii trei ani aindeplinit sau indeplineste contracte cuprinzand activitati similare celor descrise la II.2.1 a caror valoare cumulata este de minim 700 000 lei (161 186 euro) , din care impaduriri propriu zise500 000 lei (115 130 euro) si 200 000 lei (46 056 euro) celelalte activitati. Curs de referinta leu/euro = 4, 3428 ? BNR mediu luna ianuarie 2012.
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca poate disponibiliza, pentru indeplinirea contractului, utilaje terasiere, utilaje si echipamente necesare executarii lucrarilor de scarificare, aratura, discuire, utilaje si echipamente specifice lucrarilor de instalare si intretinere in culturi forestiere (motoprasitoare, instalatii de stropit, motocoase, lista nefiind exhaustiva)
nformatii Privind personalul tehnic de specialitate
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca poate disponibiliza pentru indeplinirea contractului, cel putin doua persoane atestate conform Ordinului ministrului mediului si padurilor nr 718/2010 in domeniul 5b, grupele 7c si d, din care cel putin unul cu studii superioarede lunga durata, un RTE ? Domeniul VII (imbunatatiri funciare), un responsabil CQ.
Informatii Privind subcontractantii
Subcontractantii declarati in cadrul procedurii de atribuire trebuie sa indeplineasca conditiilesolicitatela cerintele III.2.1.b), 4 ? numai daca partea de contract ce urmeaza sa o indeplineasca se refera la impaduriri si/sau intretinerea plantatiilor, si 3doar pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.
Se va prezenta autorizatie pentru prestari servicii cu produse de protectia plantelor conform O.G.4/ 1995, pentru activitatea de combatere a bolilor si daunatorilor in silvicultura.
Standarde de asigurare a calitatii.
Se vor prezenta certificate emise de organisme independente care
atesta implementarea standardului ISO 9001 de asigurare a calitatii , pentru activitatea Silvicultura si alte activitati forestiere.
Standarde de protectia mediului.
Se vor prezenta certificate emise de organisme independente care
atesta implementarea standardului ISO 14001 privind protectia mediului
pentru activitatea Silvicultura si alte activitati forestiere.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara. Punctajul maxim 100 puncte se acorda oferteicu pretul cel mai scazut. Pentru preturi mai mari decat pretul cel mai scazut punctajul acordat = 100 x pret minim/pret ofertat
2.
Termen de executie a Pregatirii terenului si solului
20%
Descriere: Punctajul maxim 100 puncte se acorda ofertantului care garanteaza finalizarea pregatirii terenului si solului in 30 zile calendaristice. Pentru termene mai mici de 30 zile nu se acorda nici un punct. Pentru termene mai mari de 30 de zile punctajul acordat = 100 x 30 zile/termenul ofertat
3.
Termen de instalare a culturilor anul I si instalare a gardului viu anul I
20%
Descriere: Punctajul maxim100 puncte se acorda ofertantului care garanteaza finalizarea instalarii culturilor si a gardului viupana la data de 30 mai 2012.Pentru finalizarea instalarii culturilor pana la 15 decembrie 2012 se acorda 50 puncte. Pentru orice termen care trece in anul 2013 nu se acorda nici un punct.
4.
Termen de instalare a santului de minim sanitar si a imprejmuirilor
10%
Descriere: Punctajul maxim100 puncte se acorda ofertantului care garanteaza finalizarea instalarii santului de minim sanitar si a imprejmuirii in termenul cel mai scurt. Pentru termen mai mari decat termenul cel mai scurt punctajul acordat = 100 xtermenul cel mai scurt/termenul ofertat
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.04.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2012 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au punctajeegale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a are cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2012 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer