Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Implementare proiect arzatoare NOx si reparatii cazan nr.7 din CET Govora


Anunt de participare numarul 148461/14.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor, Tel. +40 0250732901/170, In atentia: Camelia Nichie, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Implementare proiect arzatoare NOx si reparatii cazan nr.7 din CET Govora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: S.C. CET Govora S.A., Str. Industriilor, nr.1, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul prezentului contract de proiectare si executie il constituie reducerea emisiilor deNOx si reparatii cazan la cazanul de abur nr. 7 de 420 t/h din CET GOVORA.
Valoarea estimata a contractului fara TVA este41.132.954, 74 lei, (valoarea cuprindecuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in procent de9, 43%)Valoarea estimata a contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute este de 37.587.039, 87 lei.Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute (%) din valoarea estimata a contractului de achizitie publica fara cheltuielile diverse si neprevazute, conform documentatiei tehnico-economice aprobata (la faza de studiu de fezabilitate) - Planul de achizitii si implementare - este de 9, 43%.Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, rezultata din raportarea procentului de mai sus la valoarea estimata a contractului (fara cheltuieli diverse si neprevazute) este de 3.545.914, 87 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255400-3 - Lucrari de montaj (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Principalele activitati ale contractului sunt: 1. Activitatea de Proiectare (documentatii pentru obtinereacertificatului de urbanism, avize si acorduri necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire, documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire - DTAC, DTOE, Proiect tehnic, detalii de executie, documentatii din perioada de executie a lucrarilor, as-built, documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de functionare ISCIR, referate de receptie finala);2. Activitatea de Executie lucrari (inclusiv teste si operatiuni in perioada de notificare a defectelor)
Valoarea estimata a contractului este de 41.132.954, 74 lei si include categoria de cheltuieli ?diverse si neprevazute?.Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute este de 9, 43 % din valoarea estimata a contractului de achizitie publica fara cheltuielile diverse si neprevazute, conform documentatiei tehnico-economice aprobata (la faza de studiu de fezabilitate) - Planul de achizitii si implementareValoarea contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute este de 37.587.039, 87 leifara TVA din care:
- Valoarea pentru activitatea de proiectare este de 1.680.140, 68 lei fara TVA, reprezentand 4, 47 % din valoarea contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute;
- Valoarea pentru activitatea de executie este de 35.906.899, 19 lei
Valoarea estimata fara TVA: 41, 132, 954.74RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: 700.000Lei Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire: -virament bancar in contul RO66TREZ6715006XXX000142 deschis la Trezoreria Municipiului Rm. Valcea, Beneficiar: Consiliul Judetean Valcea, cod fiscal 2540929 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului; -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezenta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 alineat (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare este irevocabila. Data la care se va efectua echivalenta garantiei de participare din lei in alta valuta este data cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Banca al carei curs se va lua in calcul, este BNR.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie incarcata in SEAP , in copie scanata si semnata electronic de catre ofertant, si transmisa in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si decizia CNSC este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art . 278OUG nr. 34/2006 actualizata. Cuantumul garantiei de buna executie a contr: 10%(5 % in cazul IMM-urilor) din pretul contractului, fara TVA. Perioada garantiei de buna executie va acoperi si intervalul de minim 12 luni de la emiterea PV de receptie la terminarea lucrarilor, care reprez perioada de notificare a defectelor. Modul de constituire a garantiei de buna executie: -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;acesta trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 alineat (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. -retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale conform articolului 90 alineatul (1)- (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FE=50%;Co-finantare nationala =45%;Co-finantare locala =5%;AC va asigura un avans de max.5%din valaloarea contractului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Calitatea de participant la procedura
-Formular 5 (original): Declaratie privind calitatea de participant la procedura (in cazul unei asocieri atat liderul asociatiei cat si asociatii sunt obligati sa prezinte acest formular;2. Declaratii privind eligibilitateaCa cerinta obligatorie, se vor prezenta in original: -Formular 11: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 - se va completa de catre fiecare asociat in cazul depunerii unei oferte in asociere si de catre fiecare sustinator in cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori.
Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.3.Formular 12: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, se va completa si de catre fiecare asociat in cazul depunerii unei oferte in asociere. Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti; tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in niciuna din situatiile prevazute de art. 181 lit. a), c^1), d)-Formular 12A Tert sustinator;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.4. Formular 13: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, se va completa si de catre fiecare ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator, dupa caz.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Presedintele Consiliului Judetean Valcea Ion Cilea, Vicepresedinte Dumitru Persu, Vicepresedinte Bogdan Alexandru Pistol, Secretar al Judetului Constantin Dirinea, Director General Carmen Alexandrescu, Director General Mircea C-tin Predescu, Director General Bogdan Lastun, Director Executiv Florea Mierlus, Arhitect Sef Rozalia Harambasa, Director General Adj. Vasilica Mazilu, Director General Adj. Calianu Daniela; consilierii judeteni care aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Mihaela Andreianu, Ion Belciu, Romulus Bulacu, Dumitru Gery Buse, Adrian Busu, Aurelian Carstea, Teodosie Filip, Gheorghe Folea, Tiberiu Octavian Georgescu, Petre Grigore, Remus Grigorescu, Mircea Iova, Adam Jinaru, Ioana Lita, Alina Lupu, Victor Marin, Claudia Militaru, Iuliana Moise, Alexandru Oproaica, Gheorghe Pasat, Remus Petrescu, Constantin Pirvu, Mircea Constantin Poenaru, Laurentiu Popa, Victor George Popescu, Stefan Prala, Aurel Simion, Victor George Stanculescu, Dumitru Tarasenie si Teodor Tranca.5. Formular 25: Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/ 2010 al Presedintelui A.N.R.M.A.P.6.Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: Ca cerinta obligatorie, se vor prezenta in original/ copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnate si stampilate:
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat conform prevederilor legale(Codul de procedura fiscala) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor;
- Certificat privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat, eliberat conform prevederilor legale (Codul de procedura fiscala) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate.In situatiain care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, se poate depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006, cu aplicarea prevederilor art. 9. alin.(1) din ordinul 509/2011.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, conform art. 182 din OUG 34/2006.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin.(1) din ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP.Neindeplinirea de catre operatorul economic a cerintei referitoare la plata taxelor si impozitelor catre buget (local si de stat), va conduce in mod automat la excluderea acestuia din procedura.
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original sau copie legalizata doar la solicitarea comisiei de evaluare. A.Persoane juridice /fizice romane-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - document in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnata si stampilata). Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor;
-Autorizatie ANRE (domeniul "GAZE NATURALE") pentru proiectarea instalatii consumatoare de gaze naturale pentru persoane juridice/fizice romane;
-Autorizatie ANRE (domeniul "GAZE NATURALE") pentru executia de lucrari in instalatiile consumatoare de gaze naturale pentru persoane juridice/fizice romane.B. Persoane juridice /fizice straine- Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.- Autorizatie pentru proiectarea instalatii consumatoare de gaze naturale - echivalent ANRE (domeniul "GAZE NATURALE") pentru persoane juridice/fizice straine;
- Autorizatie pentru executia de lucrari in instalatiile consumatoare de gaze naturale - echivalent ANRE (domeniul "GAZE NATURALE") pentru persoane juridice/fizice straine.Documentele doveditoare solicitate trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?.Pentru conformitate, documentele prezentate in copie lizibila semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul? vor fi prezentate obligatoriu in original / copie legalizata si traducere autorizata, dupa caz, de catre ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea comisiei de evaluare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de referinta (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu: 70.000.000 lei (pe total in cazul societatilor mixte/consortiilor / asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant). - operatorii economici vor prezenta documente relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei(declaratii bancare corespunzatoare, bilanturi contabile sau extrase din bilant, declaratii privind cifra de afaceri globala, sau orice alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularul -Informatii generale, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Fiecare dintre documentele de mai sus vor fi prezentate ca document original /copie document legalizata notarial/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata - acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate a documentelor de mai sus. In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de preved. L nr. 346/2004, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM. Se va completa Declaratie IMM.
Cerinta nr.2. Bonitate/acces la resurse
Suma solicitata pentru imobilizare in vederea realizarii contractului de lucrari, in cazul ofertei castigatoare este de: 7.517.407, 974 leipentru o perioada de 3 luni.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii (fluxul de numerar) pentru perioada precizata.
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata / traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate
pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de
evaluare.
Cerinta nr.3. Dovezi privind asigurarea obiectului contractului, solicitate ofertantului clasat pe locul intai. Dovada asigurarii in proportie de 100 % a obiectului contractului si a celorlalte riscuri asa cum sunt precizate in Formularul nr.8, punctul ??b??, se va face prin incheierea unei polite de asigurare de catre ofertantul castigator cu o agentie de asigurare. La momentul depunerii ofertelor se solicita o declaratie privind asigurarile prin care operatorul economic se angajeaza ca, in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, va prezenta asigurarea privind riscurile obiectului contractului.
Cerinta nr. 4. Sustinerea financiara, in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare Ofertantul va respecta prevederile art. 186 alin (2) din OUG 34/2006 modificat prin art. 19 din Legea 279/2011 coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (4), (5) si (6) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 4/2006*. *Cerinta privind cifra de afaceri solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator. Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta si declaratia pe proprie raspundereprivind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003. Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c^1), d din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Angajament privind sustinerea financiara si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa: - Formular nr. 9- Formular nr.3Rata cursului de referinta leu ?alta, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii privind cifra de afacere va fi cursul mediu anual indicat de BNR pentru anul respectiv. (http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspxSe solicita : Documente doveditoare cu privire la accesul sau disponibilitatea la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada precizata, se vor prezenta in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.Se va completa: Formularul nr.8Se vor completa de catre tertul sustinator: - Formular nr. 11;
- Formular nr. 12 A;
- Formularul 13;
- Formularul 27.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Lista utilajelor necesare indeplinirii contractuluiDocumente ce vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii cerintei: - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Cerinta nr.2 Experienta similara1. Ofertantul va prezenta ca experienta similara in calitate de unic antreprenor, asociat sau subcontractant dovada executarii (conform art.14 din Ordin 509/2011) in ultimii 5 ani a cel putin 1 contract, maximum 3 contracte de lucrari similare ca natura si complexitate avand ca obiect lucrari de constructii-montaj la cazane energetice (IMA) cu arzatoare cu formare redusa de Nox , care au realizat concentratii ale emisiilor de NOx la nivelul valorilor limita stabilite in reglementarile legele relevante, in vigoare la data realizarii contractului, a carui/caror valoare cumulata este de min 34.000.000 lei fara TVA , insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar.SI2.Ofertantul va prezenta ca experienta similara in calitate de unic proiectant, asociat sau subcontractant dovada prestarii de servicii duse la bun sfarsit (conform art.13 din Ordin 509/2011) cel putin 1 contract, maximum 3 contracte de servicii de proiectare similare a carui/caror valoare cumulata este de min 1.500.000 lei fara TVA in ultimii 3 ani .
Se vor prezenta pentru 1, 2: - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani inclusiv cele doua anexe si- Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani si anexa;
- documente (contract(e)/ proces(e) verbal(e) de receptie, certificari de buna executie) prin care sa se confirme executarea lucrarilor similare de valoarea mentionata, din care sa reiasa informatiile prevazute in Formularul 15.- documente (contract(e)/ proces(e) verbal(e) de receptie, certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre clientul/clientii beneficiari )prin care sa se confirme prestarea serviciilor de proiectare de valoare mentionata.
Cerinte suplimentare privind demonstrarea experientei similare
Pentru a nu restrictiona participarea ofertantilor, se poate prezenta si un contract care are ca si componente atat proiectarea cat si executia de lucrari similare, atunci valoarea contractului va trebui sa acopere cel putin valoarea insumata a celor doua contracte solicitate mai sus; valoarea contractului pentru componenta proiectare trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea contractului solicitat pentru demonstrarea experientei pentru partea de proiectare; valoarea contractului pentru componenta lucrari trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea contractului solicitat pentru demonstrarea experientei similare in executia de lucrari ca si antreprenor in constructii montaj.
Dovada experientei similare se va face prin prezentarea de: - documente (contract(e)/ proces(e) verbal(e) de receptie, certificari de buna executie pentru partea de lucrari si certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre clientul/clientii beneficiari pentru partea de proiectare) prin care sa se confirme executarea lucrarilor similare si a serviciilor de proiectare de valoarea mentioanata, din care sa reiasa informatiile prevazute in Formularul 15.Nr. de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.3 Personal cheie implicat in contract: 1. Manager de Proiect: studii superioare, participarea in cel putin un proiect/ contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, experienta ca manager/coordonator/director de proiect;
2. Coordonator proiectare-constructie: studii superioare, participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare,
experienta ca si coordonator de proiect;
3. Expert lucrari mecanice: inginer, participarea in cel putin un proiect/ contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, experienta profesionala in lucrari mecanice;
4. Expertlucrari electrice si automatizare: inginer, participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, experienta profesionala in lucrari electrice si de automatizare;
5. Manager de santier: inginer, participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, experienta ca sef de santier intr-un contract de lucrari;
6. Manager pentru asigurarea calitatii: dovezi care sa ateste absolvirea cursului de management in domeniul calitatii, participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare.
Ofertantul va prezenta: - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
- Personalul cheie angajat in contract;
- CV-urile persoanelor prezentate ca personal cheie implicat in contract;
- diplome / certificate sau documente relevante ale personalului cheie, care sa ateste pregatirea profesionala si experienta similara.
Cerinta nr. 4 Asigurarea personalului strict necesar pentru realizarea obiectului achizitiei1. - proiectanti cu experienta in domeniile: a -constructii,
b- instalatii termomecanice / tehnologice,
c - instalatii electrice,
d-instalatii de automatizare, e -instalatii aferente constructiilor, etc);2.- personal de executie pe meserii specifice categoriilor de lucrari;3. - responsabil tehnic cu executia;4.- responsabili cu controlul tehnic de calitate;5. - responsabil cu securitatea muncii pe santier, calificat in acest sens.Autorizatii: - Copie dupa Atestat MECMA (conf. regulament publicat in MO 335/2010) si legitimatie vizata la zi a RTE;
- Copie dupa autorizatiipentru sudori in metal conform Presctiptei tehnice ISCIR PT CR 9 2010;
- Copie dupaautorizatia pentru personalul si laboratorelor care executa examinari nedisctructive, conform Prescriptiei Tehnice ISCIR PT CR 6 ? 2010;
- Copie autorizatiipentru electricieni, conform Ordin ANRE 90/2009;
-Copii dupa autorizare persoane fizice/juridice pentru proiecatrea si executia instalatiilor consumatoare de gaze naturale conform Ordin ANRE nr.55/2007, modificat cu ordin ANRE nr.6/2009.
Autorizatiile vor fi valabile la data limita dedepunere a ofertelor.
Pentru intreg personalul care necesita atestate/autorizari specifice se vor anexa copii certificate pentru conformitate ale acestor documente.
Cerinta nr.5 Informatii privind subcontractantii Subcontractarea este permisa cu respectarea conditiilor prevazute la art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 11(7) din HG 925/2006 modificat prin HG 834/2009. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.Se solicita: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora; Declaratie pe proprie raspundere a subcontractantilor, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003. Subcontractantii nu depun oferta.
Cerinta nr.6 Informatii privind asociatii In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Toti partenerii asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului. In cazul unei asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul preliminar de asociere si sarcinile care revin fiecarei parti, precum si documentele solicitate la Cap.III.2.1.a), Cap.III.2.1.b) si Cap.III.2.2) pentru fiecare din membrii asocierii.
Cerinta nr.7 Sustinerea tehnica si profesionala in conformitate cu prevederile art. 190 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Ofertantul va respecta prevederile art. 190 alin (2) din OUG 34/2006 modificat prin art. 20 din Legea 279/2011 coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (3) (4), (5) si (6)din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta si declaratia pe proprie raspundereprivind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003; Capacitatea tehnica si profesionala se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Se solicita: - Declaratie privind eligibilitatea;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
-Declaratie pe proprie raspundere;
- Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala;
-Declaratie tert sustinator tehnic si profesional.
Cerinta nr.1 Sistemul de asigurare al calitatii Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001:2008.
Cerinta nr.2 Protectia mediului Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de protectie a mediului in timpul indeplinirii contractului de lucrari, conform ISO 14001:2004.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa: - Formular 21Se va completa: - Formular 15 si Anexele 1, 2 la Formularul 15- Formular 15A si Anexa la Formularul 15ARata cursului de referinta leu ?alta, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii, va fi cursul mediu anual indicat de BNR pentru anul respectiv. (http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx)Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Se vor prezenta: Documentele solicitateSe vor completa: - Formular 16;
- Formular 17;
- Formular 20.- diplome / certificate sau documente relevante referitoare la personalul cheie, care sa ateste pregatirea profesionala si experienta similara.Se solicita: - Formular 17- copii certificate pentru conformitate ale atestatelor/autorizarilor specifice a personalului;
- angajamente / contracte de colaborare.Se solicita: - Formularul 18 si anexa la formularul 18;
- Formularul 13.Se solicita: - Formular 26In cazul unei asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul de asociere si sarcinile care revin fiecarei parti, precum si documentele solicitate la Cap.III.2.1.a), Cap.III.2.1.b) si Cap.III.2.2) pentru fiecare din membrii asocierii.Se vor completa: - Formular nr. 11;
- Formular nr. 12A;
- Formularul nr. 13;
- Formularul nr. 28.Se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. In cazul unei asocieri, cerinta privind standardele de asigurare a calitatii trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei, pentru partea sa de implicare. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurare a calitatii nu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare, cu exceptia prezentarii unui document prin care se dovedeste ca procedurile de certificare au fost finalizate, urmand ca operatorul economic sa primeasca certificarea propriu-zisa.Certificatele, prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. In cazul unei asocieri, cerinta privind standardele de protectia a mediului trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei, pentru partea sa de implicare. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu se pot obtine de la Ministerul Mediului si Padurilor sau de pe site-ul: http: //www.mmediu.ro Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de protectie a mediului nu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare, cu exceptia prezentarii unui document prin care se dovedeste ca procedurile de certificare au fost finalizate, urmand ca operatorul economic sa primeasca certificarea propriu-zisa. Certificatele, prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
III.A.2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat din fonduri comunitare prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007- 2013, Axa Prioritara 3 a POS Mediu. Contractul de finantare nr. 3986/LB/17.08.2011, Codul SMIS (Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS/CSNR) al proiectului: nr. 37.836.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
- Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita clarif prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorul economic de documente care contin noi preturi; In acesta situatie contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Orice potentiala modificare a prevederilor contractului de finantare ce vizeaza contractul care se va incheia pe baza prezentei documentatii se va aplica in mod corespunzator contractului de lucrari; - Vizita recomandata a amplasamentelor: de la data publicarii in SEAP pana la data limita de solicitare de clarificari; persoana de contact Ec. Hoarca Ramona - Coordonator U.I.P tel.: 0250/733601; 733602 fax 0250/733603; email [email protected] Autoritatea contractanta va emite un Certificat de vizitare a ampl.care va fi depus impreuna cu doc. solicitate la ?Propunerea tehnica?; Ofertantul este responsabil de eventualele inadvertente intre oferta si situatia existenta in cazul in care nu participa la vizitarea ampl. Toate solicit. de clarif. facute in scris din partea op.ec. interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate pe SEAP; - Toate doc.vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari; Doc. emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru doc. solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a doc. semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare; In cazul in care doc. prezentate nu sunt relevante, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare.Pentru viz.docum. de atrib. incarcate in SEAP op.ec. trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic ( programul disponibil gratuit pe site-urile furnizoare de semnatura electronica).La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii vor fi solutionate conform art. 256^2/OUG 34/2006, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: Strada General Praporgescu, nr 1, jud Valcea, Localitatea: Rm Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Tel. +4 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +4 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 08:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer