Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Implementare proiect la sursa CET Oradea


Anunt de participare numarul 145056/18.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +4 0259437000, In atentia: manuela maghiar, Email: [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Implementare proiect la sursa CET Oradea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Activitatea I: Proiectare : (proiect tehnic, DTAC, documentatii pentru avize si acorduri necesare pentru obtinerea AC, detalii de executie, as-built, documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, referate de receptie finala)
Activitatea II: Executie lucrari (inclusiv teste, pregatire personal exploatare si operatiuni in perioada de notificare a defectelor)
Proiectare, obtinere avize si autorizatii, documentatii as-build si pentru obtinerea autorizatiei de functionare in cadrul Activitatii I si constructii-montaj, respectiv furnizare echipamente pentru implementare proiect la sursa, teste, PIF si pregatire personal de exploatare in cadrul Activitatii II.
? Cota de cheltuieli diverse si neprevazute conform art 29 alin.(2) indice 1 din OUG nr.34/2006 este in procent de 4, 0576 % respectiv9.859.514, 00 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45251220-9 - Lucrari de constructii de centrale de cogenerare (Rev.2)
45251140-4-Lucrari de constructii de centrale termoelectrice (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform prevederilor caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 242, 988, 812.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 3.600.000 lei. Echivalenta leu - alta valuta se va calcula la cursul BCE din data publicarii anuntului de participarePerioada de .valabilitate: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunereaoferteiSe constituie prin : ? scrisoare de garantie bancara in favoare autoritatii contractante sau;? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari - asigurare de garantii, se va prezenta in formatul indicat in Formular nr. 2AC retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand : a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garant de buna execut in perioada de valabilitate a ofertei;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.In cazul retragerii sau respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata, in conditiile art.278^1 din OUG 34/2006, suma retinuta din garantia de participare va fi dede 13. 671, 29 lei (11.760+0, 001% din ce depaseste 42.000.001 lei) 10% din valoarea fara TVA a contractului 1. Scrisoare de garantie bancara sau 2. Instrument de garantare emis in conditiile legii de o de o societate de asigurari-asigurare de garantii. Pentru 1 si 2se va completa Formularul nr. 3.3. sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate (conform H.G. nr. 1045/2011). Formularul nr. 4.Restituireagarantiei de buna executie se va face dupa cum urmeaza: a) 70% din valoarea sumelor retinute in max. 14 zile dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor (emiterea Certificatului de receptie la Finalizarea Lucrarilor dupa incheierea Procesului-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor) in baza unei solicitari scrise din partea Antreprenorului; pt. pct 1 si 2 restituirea este conditionata de depunerea unui document constituit in formatul indicat in Formularul 3, valabil pentru 30% din suma initiala;b) 30% din valoarea sumelor retinute in max 14 zile dupa admiterea receptiei admiterea receptiei Finale (emiterea Certificatului de receptie finala, dupa incheierea procesului verbal de receptie finala )in baza unei solicitari scrise din partea Antreprenorului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
? Fonduri europene (fondul de coeziune) =50%? Co-finantare nationala =45%? Co-finantare locala =5%Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 3
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1- . Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.5 )NOTA 1 conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat(dupa caz).
Nota 2: Tertul sustinator trebuie sa probeze neincadrarea in prevederile art.181 la litera a, c^1 si d, conform art.186 (2) si art. 190 (2) din OUG nr.34/2006.Cerinta 2 -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul certifica ca nu se incadreaza la prevederile art 181 din OUG nr.34/2006
? In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.180 art.181 sau de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art 181 din OUG 34/2006 respectiv ale art.97^1 din HG nr.925/2006.
? In cazul persoanelor juridice straine, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. / In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul. / In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.6)Nota conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).Cerinta 3 - Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Conditie de calificare: Ofertantul certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
? In situatia in care cele declarate in cadrul CERTIFICATului de participare la licitatie cu oferta independenta, se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta ofertantul in cauza va fi descalificat in baza punctului II.2 din certificatul in cauza.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.8)
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).Cerinta 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art 69^1 din OUG nr.34/2006
? In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere(completareFormular nr.10)
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele:
Nr crt Numele persoanelor ce detin functii de decizie Functia in cadrul autoritatii contractante
1 Bolojan Ilie Gavril Primar
2 Malan MirceaViceprimar
3 Muresan Ovidiu Viceprimar
4 Unita LucianConsilier Local
5 Ritli Laszlo CsongorConsilier Local
6 Felea Adrian IoanConsilier Local
7 Negrean Daniel Dumitru Consilier Local
8 Bonchis Ioan Consilier Local
9 Vulcu Daniel Sorin Consilier Local
10 Dan Octavian Consilier Local
11 Mohan Aurel George Consilier Local
12 Campan Ioan Consilier Local
13 Lascu Tudor Sebastian Consilier Local
14 Debelka Boglarka Lilla Consilier Local
15 Dulca Camelia Mariana Consilier Local
16 Popa Dan Lucian Consilier Local
17 Filimon Teofil Laviniu Consilier Local
18 Manea Mihai Consilier Local
19 Tau IoanConsilier Local
20 Pasztor Sandor Consilier Local
21 Huszar Istvan Eric Consilier Local
22 Delorean Ion Iulius Consilier Local
23 Szabo Jozsef Consilier Local
24 Sarkozi Zoltan Consilier Local
25 Corches Dorin Octavian Consilier Local
26 Ile Cristian Consilier Local
27 Coste Marina Adelina Consilier Local
28 Gal Sorin Calin Consilier Local
29 Borbei Eugenia Director executiv
Directia Juridica
30 Mihele Adriana Consilier
Directia Juridica
31 Florea Augustin Eduard Director executiv
Directia Economica
32 Has Nadia Ramona Sef serviciu
Directia Economica
33 Mos Florin Marius Director executiv
Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
34 Sim DumitruSef Serviciu Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
35 Delcea Cristian Eugen Consilier
Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
36 Sarac Ionut Pavel Consilier Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
37 Neag Mihaela Consilier Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
38 Maghiar Ioan Daniel Consilier Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
39 Marge Ileana Adina Sef Birou
Achizitii Publice
40 Kocsis Iuliana Elena Consilier Achizitii Publice
41 Maghiar Iulia Manuela Consilier Achizitii Publice
42 Dan Antoniu Sebastian Consilier Achizitii Publice
43 Marioara Sturz Consilier
44 Ciorba Ionut consilier
45 Daniel FranciscMembrii ai consiliului de Administratie al SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA
46 Dragos Gligor Florinel47 Florut Emil48 Gogoneata Emilia49 Miclaus Dan Sorin50 Szabo Stefan Gheza51 Todoca Traian Presedinte al CA
52 Dragos Gligor Florinel Director General
53 Daniel Francisc Director Tehnic
54 Ungur Calin Director productie
55 Rus Marcela Georgeta Director economic
56 Tigan Daniel Nicolae Director termoficare
57 Ciobanca Adrian Ioan Membru UIP
58 Pele Elena Daniela Membru UIP
59 Lasca Craciun Membru UIP
60 Bauman VilhelmMembru UIP
61 Rosu Adrian Felix Membru UIP
62 Pop Dan Lucian Membru UIP
63 Radu Roman Expert cooptat in comisia de evaluare dinpartea consultantului asocierea HILL INTERNATIONAL64 Curelea Cornel Expert cooptat in comisia de evaluare dinpartea consultantului asocierea HILL INTERNATIONALCerinta 5 - DECLARATIE privind calitatea de participant la procedura
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere(completareFormular nr.9)
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).Cerinta 6 - Conditie de calificare: Certificatele de atestare fiscala/certificatele privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor exigibilein luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu aredatorii scadente inluna anterioara lunii stabilite ca termen limita de depunere a ofertei.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.
Modalitatea de indeplinire Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: documentele trebuie prezentate de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz). Cerinta 1- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata-Conditie de calificare: certificatul trebuie sa ateste ca: la datele la zi ale firmei obiectul de activitate al ofertantului permite executarea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Pentru persoanele juridice straine- Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
? In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei conditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in bza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizatModalitatea de indeplinire: Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011- documentultrebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Conditie de calificare : media cifrei de afaceri globale, aferenta ultimilor 3 ani mai mare sau egala cu 210 milioane lei.
Cerinta 2 - cash - flowConditie de calificare-ofertantul trebuie sa demonstreze ca la data semnarii contractului va avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte resurse financiare in valoare de 25 milioane lei, pentru a realiza cash flow de executie a lucrarii pentru perioada de 90 zile, pana la data primei decontari.
In cazul ofertei castigatoare ofertantul va imobiliza suma de 25 milioane lei pentru realizarea contractului pentru o perioada de 90 zile pana la data primei decontari.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta 1 - Conditie de calificare : Modalitatea de indeplinire: 1. Fisa de informatii generale - (Formularul nr.12)2. Prezentarea de copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa bilantul contabil sau extrase de bilant pe anii2010, 2011, 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, conform prevederilor art 185 lit b din OUG 34/2006. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int- Euro foreign exchange reference rates) pentru data de 31.12 a anului pentru care au fost intocmite situatiile financiare respective .An Curs de schimb RON/EUR2010 4, 21222011 4, 23912012 4.4593Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente, sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica ?i financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii?i nu unuia dintre asociati.Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economice ?i financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1Cerinta 2 - cash - flow- Pentru indeplinirea cerintei ofertantii vor prezenta in original : orice documente emise de banci care sa ateste ca la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit , confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow deexecutie a lucrarii pentru perioada si suma precizata.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul fermal persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica ?i financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economice ?i financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Experienta profesionala generala
Cerinta 2 Experienta similaraNivel specific minim necesar:
Conditie de calificare : Se solicita cumulativ indeplinirea conditiilor de la punctele A si B prezentate in continuare:
A) Experienta ca antreprenor ("lucrari executate si duse la bun sfarsit") in constructii-montaj de natura similara cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, in ultimii 5 ani, dovedita prin executarea : un contract de lucrari similare ca natura si complexitate a carui valoare sa fie mai mare sau cel putin egala cu 75 mil lei fara TVA . Prin lucrari ?de o natura similara? se intelege executarea de lucrari pentru centrale electrice de termoficare (CET), care produc enrgie electrica si termica in regim de cogenerare, echipate cu turbina pe gaz de mare putere, respectiv: Pt sau Pe (puteri termice sau electrice) mai mare de12 MW.
Cerinta 2 Experienta similara, continuare, Nivel specific minim necesar:
Conditie de calificare : Se solicita cumulativ indeplinirea conditiilor de la punctele A si B prezentate in continuare:
B) Experienta ca proiectant (?servicii duse la bun sfarsit?) in ultimii 3 ani dovedita prin prestarea de contracte de servicii similare ca natura si complexitate, si a caror valoare cumulata este mai mare sau cel putin egala cu 4.000.000 lei fara TVA .Prin servicii ?de o natura similara? se intelege prestarea de servicii de proiectare pentru centrale electrice de termoficare (CET), care produc enrgie electrica si termica in regim de cogenerare, echipate cu turbina pe gaz de mare putere, respectiv: Pt sau Pe (puteri termice sau electrice) mai mari de12 MW.
Cerinta 3 ? Utilaje:
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune (in dotare proprie sau prin inchiriere/alte forme de detinere) operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari exclusiv.
Cerinta 4 - PersonalAsigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.1. Manager de Proiect ? cu certificare recunoscuta la nivel national sau UE1. Studii superioare
2. Experienta profesionala specifica-se va face dovada ca expertul propus a fost implicat intr-un proiect pe post de manager.
-Pentru dovedirea experientei specifice de cel putin 3 ani a expertului, se va demonstra ca acesta a participat in activitati specifice celor ce fac obiectul prezentei documentatii
Anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice vor fi calculati prin prisma duratei proiectului la nivelul caruia a acumulat expertul respectiva experienta specifica corelat cu functia/ activitatile/ atributiile pe care a avut/le-a desfasurat expertul.
Cerinta 4 - Personal - continuare
Asigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.2. Manager de Santier
1.Studii superioare tehnice in domeniul constructiilor.
2. Experienta profesionala specifica-se va face dovada ca expertul propus a fost implicat intr-un proiect pe post de manager de santier.
-Pentru dovedirea experientei specifice de cel putin 3 ani a expertului, se va demonstra ca acesta a participat in activitati specifice celor ce fac obiectul prezentei documentatii
Anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice vor fi calculati prin prisma duratei proiectului/proiectelor la nivelul caruia/ carora a acumulat expertul respectiva experienta specifica corelat cu functia/ activitatile/ atributiile pe care a avut /le-a desfasurat expertul.
Cerinta 4 - Personal - continuare
Asigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.3 Coordonator proiectare-constructie1.Studii superioare tehnice in domeniul constructiilor.
2. Experienta profesionala specifica- se va face dovada ca expertul a fost implicat intr-un proiect pe post de Coordonator proiectare si/sau constructie.
- Pentru dovedirea experientei specifice de cel putin 3 ani a expertului, se va demonstra ca acesta a participat in activitati specifice celor ce fac obiectul prezentei documentatii.
Anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice vor fi calculati prin prisma duratei proiectului/ proiectelor la nivelul caruia/ carora a acumulat expertul respectiva experienta specifica corelat cu functia/ activitatile/ atributiile pe care a avut/ le-a desfasurat expertul.
Cerinta 4 - Personal - continuare
Asigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.4 Coordonator montaj utilaje tehnologice1.Studii superioare in domeniul tehnic ? energetica, instalatii, constructii etc.
2.Experienta profesionala specifica- se va face dovada ca expertul a fost implicat intr-un proiect pe post de Coordonator montaj utilaje tehnologice- Pentru dovedirea experientei specifice de cel putin 3 ani a expertului, se va demonstra ca acesta a participat in activitati specifice celor ce fac obiectul prezentei documentatii
Anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice vor fi calculati prin prisma duratei proiectului/ proiectelor la nivelul caruia/ carora a acumulat expertul respectiva experienta specifica corelat cu functia/ activitatile/ atributiile pe care a avut/ le-a desfasurat expertul.
Cerinta 4 - Personal - continuare
Asigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.5 Coordonator executie lucrari civile1.Studii superioare in domeniul constructiilor
2.Experienta profesionala specifica- se va face dovada ca expertul a fost implicat intr-un proiect pe post de Coordonator executie lucrari civile- Pentru dovedirea experientei specifice de cel putin 3 ani a expertului, se va demonstra ca acesta a participat in activitati specifice celor ce fac obiectul prezentei documentatii
Anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice vor fi calculati prin prisma duratei proiectului/ proiectelor la nivelul caruia/ carora a acumulat expertul respectiva experienta specifica corelat cu functia/ activitatile/ atributiile pe care a avut/ le-a desfasurat expertul.
Cerinta 4 - Personal - continuare
Asigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.6. Coordonator (i) lucrari instalatii mecanice (termo, ventilatii si aer conditionat - HVAC, alimentari cu apa/ canalizare, gaze)1.Studii superioare in domeniul instalatii pentru constructii
2.Experienta profesionala specifica
- se va face dovada ca expertul/ expertii numit/ numiti a/ au fost implicat/ implicati intr-un proiect pe post de Coordonator lucrari instalatii mecanice
- Pentru dovedirea experientei specifice de cel putin 3 ani a expertului/ expertilor, se va demonstra ca acesta/ acestia a/ au participat in activitati specifice celor ce fac obiectul prezentei documentatii
Anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice vor fi calculati prin prisma duratei proiectului/ proiectelor la nivelul caruia a acumulat expertul respectiva experienta specifica corelat cu functia/ activitatile/ atributiile pe care a avut/ le-a desfasurat expertul.
Cerinta 4 - Personal - continuare
Asigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.7. Coordonator lucrari electrice1.Studii superioare in domeniul tehnic ? instalatii pentru constructii, automatizari
2.Experienta profesionala specifica- se va face dovada ca expertul a fost implicat intr-un proiect pe post de Coordonator lucrari electrice- Pentru dovedirea experientei specifice de cel putin 3 ani a expertului, se va demonstra ca acesta a participat in activitati specifice celor ce fac obiectul prezentei documentatii
Anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice vor fi calculati prin prisma duratei proiectului/ proiectelor la nivelul caruia/ carora a acumulat expertul respectiva experienta specifica corelat cu functia/ activitatile/ atributiile pe care a avut/ le-a desfasurat expertul.
Cerinta 4 - Personal - continuare
Asigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.8. RTE- in domeiul constructiiCertificat de Atestare RTE si Legitimatie valabila la data limita de depunere a ofertelor
Cerinta 4 - Personal - continuare
Asigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.9. Manager pentru asigurarea calitatii1.Studii superioare in domeniul tehnic ? constructii, instalatii pentru constructii, chimie industriala, materiale pentru constructii etc.
2.Experienta profesionala specifica
- Pentru dovedirea experientei specifice de cel putin 3 ani a expertului, se va demonstra ca acesta a participat in activitati de urmarire a calitatii specifice celor ce fac obiectul prezentei documentatii.
Cerinta 4 - Personal - continuare
Asigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.10. Responsabil cu securitatea muncii pe santier1.Studii superioare
2.Experienta profesionala specifica- Pentru dovedirea experientei specifice de cel putin 3 ani a expertului, se va demonstra ca acesta a participat in activitati de asigurare a securitatii si sigurantei muncii pe santier specifice celor ce fac obiectul prezentei documentatii.
Cerinta 5: SUBCONTRACTANTII (daca este cazul)
Cerinta 6: ASOCIEREA (daca este cazul)
Certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent.
Certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de mediu in conformitate cu ISO 14.001:2004 sau echivalent .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta 1: Experienta profesionala generalaPentru indeplinirea cerintei se vor prezenta urmatoarele: 1.Declaratie privind lista principalelor lucrari de aceasi natura si complexitate executate (servicii de proiectare si / sau executie de lucrari) in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)2.Documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta profesionala generala. Respectivele certificari vor trebui sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)3.Se va completa Formularul nr. 15NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei de servicii prestate in ultimii 5 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare seobliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1Cerinta 2 Experienta similaraA.1. Declaratie privind lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)- prin care sa se faca dovada ca, in ultimii 5 ani au executat contracte similare.A.2.Documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si sa precizeze daca au fost efectuate in conforme cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; Certif vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)A.3.Se va completa Formularul nr. 16Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb leu - alta valutacomunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int-Euro foreign exchange reference rates) pentru anul in care contractul pentru respectivul contract a fost semnat.Aut contract va aplica prevederile art14 din Ord509/2011 care prevede: (1) Prin "lucrari executate si duse la bun sfarsit" si "contract de lucrari finalizat" se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de pr-verb de receptie partiala; sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.(2)In conditiile in care autoritatea contractanta utilizeaza in mod exclusiv formula "prezentarea unui contract de lucrari finalizat", respectiv "lucrare executata si dusa la bun sfarsit", va avea obligatia de a accepta si de a considera cerinta indeplinita daca operatorul economic prezinta ca experienta similara oricare din variantele prevazute la alin. (1).?NOTA: Se vor lua in considerare contractele semnate in ultimii 5 ani calculati pana la data stabilita ca termen limita de depunere a ofertelor.In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, AC va lua in consid lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioadaDocumentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conf cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.Cerinta 2 Experienta similara, continuare, B1.Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)-B2.documente/certificate continand valori, perioade si loc de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati precum si informatii cu privire la modul de prestare, respectiv daca prestarea s-a facut conform solicitarilor beneficiarului. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.B3.Se va completa Formularul nr. 16Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb leu - alta valutacomunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int-Euro foreign exchange reference rates) pentru anul in care contractul pentru respectivul contract a fost semnat.Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei de servicii prestate in ultimii 5 sau 3 ani (dupa caz) insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1Cerinta 3 - UtilajeLista cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune (in dotare proprie sau prin inchiriere/alte forme de detinere) operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari exclusiv. In cazul in care utilajele si mijloacele de transport de care dispune nu sunt in proprietatea ofertantului si vor fi inchiriate, ofertantul trebuie sa nominalizeze proprietarul acestora si se vor prezenta antecontractele de inchiriere care sa ateste faptul ca utilajele, echipamentele si mijloacele de transport se inchiriaza exclusiv pentru lucrarea care face obiectul achizitiei, iar durata contractului trebuie sa acopere perioada de implicare efectiva a acestora in executia lucrarilor.NOTA: termenul ?exclusiv? se va interpreta in contextul prevederilor din Conditii Geerale de contract si Conditii Seciale de contractii, art. 4.17Documente din care sa rezulte ca ofertantul detine statie de betoane abilitata sa produca la parametrii nominali tipurile de betoane propuse in cadrul proiectului, sau daca nu, ca detine antecontract de furnizare cu o statie abilitata sa produca betoane la parametrii nominali pentru tipurile de betoane propuse in cadrul proiectului, prezentate in copie .NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala referitoare lautilaje invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate sau prin cumul (ofertant +tert sustinator). Documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor referitoare lautilaje vor insoti angajamentul fermal persoanei tert sustinator, care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Resursele prezentate de subcontractanti se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1Cerinta 4 - PersonalFormular 20 - Lista personalului cheie angajat in contract- se va prezenta o singura data si va contine mentionarea personalului pus la dispozitie4.1.Manager de Proiect?Formular 21 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae?Formular Declaratia de disponibilitate semnate in original?Documente suport: o Diploma de licentao Certificat de Manager de ProiectLa data semnarii contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta pentru persoanele nominalizate copie dupa Contract de munca si extras REVISAL, Contract de prestari servicii sau dupa alte documente care sa dovedeasca legatura juridica dintre expertul propus si ofertant.Pentru a demonstrara experienta profesionala specifica mentionata in Curriculum Vitae, ofertantul clasat pe primul locva prezenta documente justificative lasolicitarea autoritatii contractante. Pentru dovedirea anilor solicitati in vederea experientei specifice se vor prezenta documente suport relevante care sa ateste experienta specifica a expertului care a avut atributii similare cu activitatile pe care urmeaza a le derula in cadrul viitorului contract.Cerinta 4 - Personal - continuareAsigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.2. Manager de Santier?Formular 21 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae?Formular Declaratia de disponibilitate semnata in original?Documente suport: o Diploma de licenta in domeniul arhitecturii/ constructiilor/ instalatiilorLa data semnarii contractului ofertantul declarat castigator va prezenta pentru persoanele nominalizate copie dupa Contract de munca si extras REVISAL, Contract de prestari servicii sau dupa alte documente care sa dovedeasca legatura juridica dintre expertul propus si ofertant.Pentru a demonstra experienta profesionala specifica mentionata in Curriculum Vitae, ofertantul clasat pe primul locva prezenta documente justificative, la solicitarea autoritatii contractante. Pentru dovedirea anilor solicitati in vederea experientei specifice se vor prezenta documente suport relevante care sa ateste experienta specifica a expertului in sensul detinerii de atributii similare cu activitatile pe care urmeaza a le derula in cadrul viitorului contract.Cerinta 4 - Personal - continuareAsigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.3 Coordonator proiectare-constructie?Formular 21 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae?Formular Declaratia de disponibilitate semnata in original?Documente suport: o Diploma de licenta in domeniul arhitectura/ constructiilor/ instalatiilorLa data semnarii contractului ofertantul declarat castigator va prezenta pentru persoanele nominalizate copie dupa Contract de munca si extras REVISAL, Contract de prestari servicii sau dupa alte documente care sa dovedeasca legatura juridica dintre expertul propus si ofertant.Pentru a demonstra experienta profesionala specifica mentionata in Curriculum Vitae, ofertantul clasat pe primul locva prezenta documente justificative, la solicitarea autoritatii contractante. Pentru dovedirea anilor solicitati in vederea experientei specifice se vor prezenta documente suport relevante care sa ateste experienta specifica a expertului in sensul detinerii de atributii similare cu activitatile pe care urmeaza a le derula in cadrul viitorului contract.?Cerinta 4 - Personal - continuareAsigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.4 Coordonator montaj utilaje tehnologice?Formular 21 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae?Formular Declaratia de disponibilitate semnata in original?Documente suport: o Diploma de licenta in domeniu tehnicLa data semnarii contractului ofertantul declarat castigator va prezenta pentru persoanele nominalizate copie dupa Contract de munca si extras REVISAL, Contract de prestari servicii sau dupa alte documente care sa dovedeasca legatura juridica dintre expertul propus si ofertant.Pentru a demonstra experienta profesionala specifica mentionata in Curriculum Vitae, ofertantul clasat pe primul locva prezenta documente justificative, la solicitarea autoritatii contractante. Pentru dovedirea anilor solicitati in vederea experientei specifice se vor prezenta documente suport relevante care sa ateste experienta specifica a expertului in sensul detinerii de atributii similare cu activitatile pe care urmeaza a le derula in cadrul viitorului contract.Cerinta 4 - Personal - continuareAsigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.5 Coordonator executie lucrari civile?Formular 21 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae?Formular Declaratia de disponibilitate semnata in original?Documente suport: o Diploma de licenta in domeniul constructiilorLa data semnarii contractului ofertantul declarat castigator va prezenta pentru persoanele nominalizate copie dupa Contract de munca si extras REVISAL, Contract de prestari servicii sau dupa alte documente care sa dovedeasca legatura juridica dintre expertul propus si ofertant.Pentru a demonstrara experienta profesionala specifica mentionata in Curriculum Vitae, ofertantul clasat pe primul locva prezenta documente justificative la solicitarea autoritatii contractante. Pentru dovedirea anilor solicitati in vederea experientei specifice se vor prezenta documente suport relevante care sa ateste experienta specifica a expertului in sensul detinerii de atributii similare cu activitatile pe care urmeaza a le derula in cadrul viitorului contract..Cerinta 4 - Personal - continuareAsigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.6. Coordonator (i) lucrari instalatii mecanice (termo, ventilatii si aer conditionat - HVAC, alimentari cu apa/ canalizare, gaze)?Formular 21 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae?Formular Declaratia de disponibilitate semnate in original?Documente suport: o Diploma de licenta in domeniul instalitiilor pentru constructii sau similarLa data semnarii contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta pentru persoanele nominalizate copie dupa Contract de munca si extras REVISAL, Contract de prestari servicii sau dupa alte documente care sa dovedeasca legatura juridica dintre expertul propus si ofertant.Pentru a demonstra experienta profesionala specifica mentionata in Curriculum Vitae, ofertantul clasat pe primul locva prezenta documente justificative la solicitareaautoritatii contractante. Pentru dovedirea anilor solicitati in vederea experientei specifice se vor prezenta documente suport relevante care sa ateste experienta specifica a expertului in sensul detinerii de atributii similare cu activitatile pe care urmeaza a le derula in cadrul viitorului contract.NOTA: Se admite posibilitatea prezentarii mai multor coordonatori, pentru fiecare tip de instalatii sau combinatii de tipuri, cu conditia indeplinirii de catre fiecare Expert propus a cerintelor minime solicitate.Cerinta 4 - Personal - continuareAsigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.7. Coordonator lucrari electrice?Formular 21 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae?Formular Declaratia de disponibilitate semnate in original?Documente suport: o Diploma de licenta in domeniul instalatiilor pentru constructii/ automatizari sau similarLa data semnarii contractului ofertantul declarat castigator va prezenta pentru persoanele nominalizate copie dupa Contract de munca si extras REVISAL, Contract de prestari servicii sau dupa alte documente care sa dovedeasca legatura juridica dintre expertul propus si ofertant.Pentru a demonstra experienta profesionala specifica mentionata in Curriculum Vitae, ofertantul clasat pe primul locva prezenta documente justificative la solicitarea autoritatii contractante. Pentru dovedirea anilor solicitati in vederea experientei specifice se vor prezenta documente suport relevante care sa ateste experienta specifica a expertului in sensul detinerii de atributii similare cu activitatile pe care urmeaza a le derula in cadrul viitorului contract.Cerinta 4 - Personal - continuareAsigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.8. RTE- in domeiul constructii?Formular Declaratia de disponibilitate semnata in originalLa data semnarii contractului ofertantul declarat castigator va prezenta pentru persoanele nominalizate copie dupa Contract de munca si extras REVISAL, Contract de prestari servicii sau dupa alte documente care sa dovedeasca legatura juridica dintre expertul propus si ofertant.Este obligatia Ofertantului ca, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare, sa identifice si sa dispuna in echipa proiectului de RTE certificati in toate domeniile impuse de natura lucrarilor de constructii derulate.Cerinta 4 - Personal - continuareAsigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.9. Manager pentru asigurarea calitatii?Formular 21 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae?Formular Declaratia de disponibilitate semnata in original?Documente suport: o Diploma de licenta in domeniu tehnicLa data semnarii contractului ofertantul declarat castigator va prezenta pentru persoanele nominalizate copie dupa Contract de munca si extras REVISAL, Contract de prestari servicii sau dupa alte documente care sa dovedeasca legatura juridica dintre expertul propus si ofertant.Pentru a demonstra experienta profesionala specifica mentionata inCurriculum Vitae, ofertantul clasat pe primul locva prezenta documente justificative la solicitareaautoritatii contractante.Cerinta 4 - Personal - continuareAsigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei4.10. Responsabil cu securitatea muncii pe santier?Formular 21 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae?Formular Declaratia de disponibilitate semnata in original?Documente suport: o Diploma de licentao certificare recunoscuta la nivel national in acest sensLa data semnarii contractului ofertantul declarat castigator va prezenta pentru persoanele nominalizate copie dupa Contract de munca si extras REVISAL, Contract de prestari servicii sau dupa alte documente care sa dovedeasca legatura juridica dintre expertul propus si ofertant.Pentru a demonstra experienta profesionala specifica mentionata inCurriculum Vitae, ofertantul clasat pe primul locva prezenta documente justificative la solicitarea autoritatii contracante.Cerinta 5: SUBCONTRACTANTII (daca este cazul)Se va completa Formularul nr. 22Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.Subcontractarea este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii: -fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, dar nu 100%- ofertantii trebuie sa indice in ofertele lor -datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, -specializarea acestora precum si -informatii privind proportia in care contractulurmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti mentionandu-se valoarea si tipul operatiunilor ce vor fi executate de catre subcontractant- ofertantii trebuie sa prezinte lista cuprinzand subcontractantii;In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai susResursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza la prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, conform formularului din documentatia de atribuireIn cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multisubcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, laincheierea contractului de achizitie publica, prezentareacontractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta; Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iareventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Cerinta 5: ASOCIEREA (daca este cazul)Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006.Se va completa Formularul nr. 8 de catre liderul Asociatiei.In cazul unei Asocieri, operatorii economici vor prezenta Date despre Asociere/ Consortiu, Formularul nr. 23 si Acordul de asociere si sarcinile care revin fiecarei parti conform model din Anexa la Formularul nr. 23, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte: -cine este liderul asociatiei si-partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric , procent din valoarea contractului si tipuri de activitati/lucrari etc. realizate de fiecare in parte), -inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si-imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata si autentificata in limba romana dupa acesta.In acordul de asociere se precizeaza clar ca in cazul desemnarii ofertei comune drept castigatoare, nici un asociat nu are dreptul de a parasi asocierea inainte de terminarea contractului;Nota: Pentru fiecare asociat, se vor prezenta toate documentele solicitate la Situatia personala a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Informatii privind capacitatea tehnica si Informatii privind capacitatea profesionala, precum si orice alte documente solicitate asociatiilor in cadrul Documentatiei de atribuire (de ex. Formularele nr. 5, 6, 10 si 15.)Ofertantul va prezenta in copie conform cu originalul certificatul emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Certificareatrebuie sa fie data pentru lucrarile ce fac obiectul achizitiei. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. Se accepta raportul final de audit care atesta ca, conditiile de certificare sunt indeplinite, urmand sa fie emis certificatul.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea de contract pe care o va indeplini . Nu este posibila demonstrarea cerintei prin sustinerea unui tert, subcontractare.Ofertantul va prezenta in copie conform cu originalul certificatul privind implementarea sistemului de management de mediu in conformitate cu ISO 14.001:2004 sau echivalent.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Certificareatrebuie sa fie data pentru lucrarile ce fac obiectul achizitiei. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. Se accepta raportul final de audit care atesta ca, conditiile de certificare sunt indeplinite, urmand sa fie emis certificatul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
P2. Eficienta configuratiei de cogenerare propusa de ofertant (capacitati noi)
28%
Descriere: Se compune din urmatorii indicatori: P2a. Eficienta globala a configuratiei de cogenerare propusa (capacitati noi) [%]-10p;P2b. Raport energie electrica/ energie termica produse de configuratia de cogenerare propusa (capacitati noi)-18p
3.
P3. Pretul specific al mentenantei pentru instalatia de cogenerare [EUR/MWhe]
10%
Descriere: Pretul specific al mentenantei
4.
P4. Disponibilitatea anuala de functionare pentru turboagregatul propus [%]
8%
Descriere: P4. Disponibilitatea anuala de functionare pentru turboagregatul propus [%]
5.
P5. Emisii NOx Turboagregat [mg/ m3]
4%
Descriere: P5. Emisii NOx Turboagregat [mg/ m3]
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S108-183963 din 06.06.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cere
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer