Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Implementare proiect reabilitare EPA + pompe si circuit primar de termoficare in CET Govora


Anunt de participare numarul 135119/27.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA (CONSILIUL JUDETEAN VALCEA)
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240495, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor, Tel. +40 0250732901/170, In atentia: Nichie Camelia, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Implementare proiect reabilitare EPA + pompe si circuit primar de termoficare in CET Govora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Valcea, S.C. CET Govora S.A., Str. Industriilor, nr.1, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul prezentului contract de proiectare si executie il constituie reabilitarea si modernizarea unor tronsoane din sistemul de transport al energiei termice si inlocuirea totala sau partiala a agregatelor de pompare in vederea livrarii agentului termic la parametrii cantitativi si calitativi solicitati de consumatori, la un pret cat mai scazut si cu impact minim asupra mediului, prin reducerea cantitatii de poluanti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255400-3 - Lucrari de montaj (Rev.2)
45231112-3-Instalare de retea de conducte (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Principalele activitati ale proiectului sunt:
1. Activitatea de ProiectareProiect tehnic, DTAC, avize si acorduri necesare pentru obtinerea AC, detalii de executie, documentatii din perioada de executie a lucrarilor, as-built, documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, referate de receptie finala.
2. Activitatea de Executie lucrari (inclusiv teste si operatiuni in perioada de notificare a defectelor)
Proiectare, obtinere avize si autorizatii, pregatire personal de exploatare in cadrul Activitatii de proiectare si constructiimontaj respectiv furnizare pentru implementare proiect EPA + pompe si circuit primar de termoficare in cadrul Activitatii de executie.
Pretul Contractului nu include categoria de cheltuieli ?diverse si neprevazute?.
Valoarea estimata a serviciilor de proiectare reprezinta maximum 2, 8 % din valoarea fara TVA a contractului de lucrari.
Durata de 15 luni nu include perioada de notificare a defectelor de 12 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 32, 533, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: 600.000 LeiPerioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire: - virament bancar in contul RO66TREZ6715006XXX000142 deschis la Trezoreria Municipiului Rm. Valcea, Beneficiar: Consiliul Judetean Valcea, cod fiscal 2540929 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului;
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 alineat (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare este irevocabila Cuantumul garantiei de buna executie a contr: 10%(5 % in cazul IMM-urilor) din val contr, fara TVA.Perioada gar de buna exec va acoperi si intervalul de minim 12 luni de la emiterea PVde receptie la terminarea lucr, care reprez perioada de notif a defectelor.Modul de constituire a garantiei de buna executie: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;acesta trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 alineat (3) din HG 925/2006 cu modif si compl ult- retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale conform articolului 90 alineatul (3) din HG 925/2006 modificat prin HG 1045 din 19 octombrie 2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FE=50%;Co-finant.nat=45%;Co-finant.locala =5%;AC va asigura un avans de max.5%din val.contr.in 3 transe(1%;2%;2%)Tr.1.se va acorda la solicit.antrep.dar nu mai devreme de 3 luni de la semn.contr
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Calitatea de participant la procedura
- Formular 5 (original): Declaratie privind calitatea de participant la procedura (in cazul unei asocieri atat liderul asociatiei cat si asociatii sunt obligati sa prezinte acest formular; se solicita prezentarea formularului si de catre eventualiisubcontractanti)
Pentru operatorii economici romani se solicita prezentarea cazierului judiciar si cazierului fiscal (conform Ordonantei 75/2001 privind organizarea cazierului fiscal) valabile la data deschiderii ofertelor in original.Pentru operatorii economici straini se solicita prezentarea cazierului judiciar sau similar in traducere autorizata.
Pentru operatorii economici stabiliti in tari unde nu se emite cazier judiciar sau similar, se accepta o declaratie data in fata unui notar in acest sens (original).
Documentele doveditoare solicitate trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data deschiderii ofertelor.
2. Declaratii privind eligibilitatea - Ca cerinta obligatorie, se vor prezenta in original:
-Formular 11: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 ? se va completa de catre fiecare asociat in cazul depunerii unei oferte in asociere si de catre fiecare sustinator in cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori.
Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura
-Formular 12: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
-Formular 13: Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, se va completa si de catre fiecare ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator, dupa caz.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Presedintele Consiliului Judetean Valcea Ion Cilea
Vicepresedinte Dumitru Persu
Vicepresedinte Romulus Bulacu
Secretar al Judetului Constantin Dirinea
Director Executiv Carmen Alexandrescu
Director Executiv Mircea Constantin Predescu
Director Executiv Florea Mazilu Mierlus
Director Executiv Lastun Bogdan Paul
Director Executiv Adjunct Mazilu VasilicaArhitect Sef Rozalia Harambasa- Formular 25: Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/ 2010 al Presedintelui A.N.R.M.A.P.
3. Declaratie privind indeplinirea obligatiilor - Ca cerinta obligatorie, se vor prezenta in original/ copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnate si stampilate:
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, care sa ateste situatia obligatiilor fata de bugetul local scadente in luna anteriorara celei in care se depune oferta- Certificat privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat, care sa ateste situatia obligatiilor scadente fata de bugetul de stat in luna anteriorara celei in care se depune ofertaIn cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, conform art. 182 din OUG 34/2006.
Neindeplinirea de catre operatorul economic a cerintei referitoare la plata taxelor si impozitelor catre buget (local si de stat), va conduce in mod automat la excluderea acestuia din procedura.
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare. A. Persoane juridice /fizice romane- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu pana la 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor (document in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnata si stampilata), in baza Legii nr.26/1990 din care sa rezulte ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, sau ca ofertantul este in incapacitate de plata, B. Persoane juridice /fizice straine
- Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele doveditoare solicitate trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data deschiderii ofertelor.
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?.Pentru conformitate, documentele prezentate in copie lizibila semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul? vor fi prezentate obligatoriu in original / copie legalizata si traducere autorizata, dupa caz, de catre ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea comisiei de evaluare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu: 58.000.000 lei (pe total in cazul societatilor mixte/ consortiilor /asocierilor saupentru o singura firma in cazul unui singur ofertant).
In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului calendaristic precedent, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii trei ani financiari incheiati.
Cerinta 2. Bonitate/acces la resurse
Suma solicitata pentru imobilizare in vederea realizarii contractului de lucrari, in cazul ofertei castigatoare este de: 6.506.600 lei pentru o perioada de 3 luni
Cerinta 3. Dovezi privind asigurarea riscului profesional solicitate ofertantului clasat pe locul intai.La monentul depunerii ofertelor se solicita o declaratie prin care operatorul economic se angajeaza ca va prezenta asigurarea privind riscului profesional
Cerinta 4. Sustinerea financiara, in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.Ofertantul va respecta prevederile art. 186 alin (2) din OUG 34/2006 modificat prin art. 19 din Legea 279/2011 coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (4), (5) si (6) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Lista utilajelor necesare indeplinirii contractului
Cerinta nr.2 Experienta similara
1. Ofertantul va prezenta ca experienta similara in calitate de unic antreprenor, asociat sau subcontractant dovada executarii si finalizarii (conform art.14 din Ordin 509/2011) a cel putin un contract de lucrari similare ca natura si complexitate avand ca obiect atat lucrari de montaj sau inlocuirea totala/partiala a agregatelor de pompare alcatuite din motor electric de antrenare si pompa cat si lucrari de montaj sau inlocuirea totala/partiala de retele termice a carui valoare este de cel putin 5.000.000 leifara TVA in ultimii 5 ani
SI2. Ofertantul va prezenta ca experienta similara in calitate de unic proiectant, asociat sau subcontractant dovada prestarii de servicii duse la bun sfarsit (conform art.13 din Ordin 509/2011) a cel putin un contract de servicii de proiectare similare a carui valoare este de cel putin 800.000 lei fara TVA in ultimii 3 ani
Cerinta nr.3 Cerinte suplimentare privind demonstrarea experientei similare
Pentru a nu restrictiona participarea ofertantilor, in cazul in care se va prezenta un contract care are ca si componente atat proiectarea cat si executia de lucrari similare, atunci valoarea contractului va trebui sa acopere valoarea insumata a celor doua contracte solicitate mai sus; valoarea contractului pentru componenta proiectare trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea contractului solicitat pentru demonstrarea experientei pentru partea de proiectare;valoarea contractului pentru componenta lucrari trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea contractului solicitat pentru demonstrarea experientei similare in executia de lucrari ca si antreprenor in constructii montaj.
Cerinta nr. 4 Personal cheie implicat in contract
Declaratie privind efectivele medii anuale ale pers angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
-Manager de Proiect: inginer, experienta in pozitia de coordonator de proiect-Coordonator proiectare-constructie: inginer, experienta profesionala in proiectarea de constructii pentru infrastructura in pozitia de coordonator de proiect-Consultant lucrari mecanice: inginer, experienta profesionala in lucrari mecanice-Consultant lucrari electrice: inginer, experienta profesionala in lucrari electrice-Manager de Santier: inginer, experienta profesionala in constructii de infrastructura in pozitia de coordonator de executie lucrari-Manager pentru asigurarea calitatii: dovezi care sa ateste absolvirea cursului de management in domeniul calitatii
Exp prof pt personalul cheie va fi dovedita prin particip in cel putin un proiect similar (instal energetice, instal ind chimica, instal ind metalurgica, ind mat de constr)
Cerinta nr.5 Asigurarea personalului strict necesar pentru realizarea obiectului achizitiei
- proiectanti cu experienta in domeniile: constructii, instalatii termomecanice / tehnologice, instalatii electrice, instalatii de automatizare, etc) ;
- personal de executie pe meserii specifice categoriilor de lucrari ;
- responsabil tehnic cu executia;
- responsabili cu controlul tehnic de calitate ;
- responsabil cu securitatea muncii pe santier calificat in acest sens.
Autorizatii:
- copie dupa Atestat MECMA (conf. regulament publicat in MO 335/2010) si legitimatie vizata la zi a RTE- Autorizatii valabile ISCIR pentru personalul care executa examinari nedistructive respectiv sudori in metal- Autorizatii valabile ANRE pentru electricieni
Cerinta nr. 6 Informatii privind subcontractantii
Subcontractarea este permisa cu respectarea conditiilor prevazute in art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 11(7) din HG 925/2006 modificat prin HG 834/2009.
Cerinta nr.7 Informatii privind asociatii
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Cerinta nr.8
Sustinerea tehnica si profesionala in conformitate cu prevederile art. 190 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.Ofertantul va respecta prevederile art. 190 alin (2) din OUG 34/2006 modificat prin art. 20 din Legea 279/2011 coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (3) (4), (5) si (6)din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.
Cerinta nr.1 Sistemul de asigurare al calitatii
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001:2008
Cerinta nr.2 Protectia mediului
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de protectie a mediului in timpul indeplinirii contractului de lucrari, conform ISO 14001:2004
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
III. A. 3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.06.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat din fonduri comunitare prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007- 2013, Axa Prioritara 3 a POS Mediu.Contractul de finantare nr. 3986/LB/17.08.2011, Codul SMIS (Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS/CSNR) al proiectului: nr. 37.836.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, A.C. va solicita clarif. prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre op.ec. de documente care contin noi preturi;Orice potentiala modif. a preved. Contr. de finantare ce vizeaza contr. care se va incheia pe baza prezentei doc. de atribuire se va aplica in mod coresp. contr. de lucrari);Vizita recomandata a amplasamentelor: de la data publicarii in SEAP pana la data limita de solicitare de clarificari; persoana de contact Ec. Hoarca Ramona-Coordonator U.I.P tel0250/733601;733602 fax 0250/733603;email [email protected] A.C. va emite un Certificat de vizitare a ampl.care va fi depus impreuna cu doc. solicitate la ?Propunerea tehnica?;Ofertantul este responsabil de eventualele inadvertente intre oferta si situatia existenta in cazul in care nu participa la vizitarea ampl. Toate solicitarile de clarif.facute in scris din partea op.ec. interesati, cat si raspunsurile A.C. vor fi publicate pe SEAP; Pt vizualiz. doc. de atrib. incarcate in SEAP op.ec. trebuie sa detina un progr. necesar vizualiz. fisierelor semnate electronic. ( progr. este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electr);Solicit. de clarif. din partea op. ec. interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate pe SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin op.ec; Toate doc. vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari. Doc. emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru doc. solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a doc. semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare. In cazul in care doc. prezentate nu sunt relevante, A.C. isi rezerva dreptul de a solicita inf. si doc. suplimentare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii vor fi solutionate conform art. 256^2/OUG 34/2006, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: Strada General Praporgescu, nr1, jud Valcea, Localitatea: Rm Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Tel. +4 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +4 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.04.2012 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer