Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Implementare solutie informatica de tip ERP si servicii de instruire pentru angajati


Anunt de participare numarul 148577/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRODINF
Adresa postala: B-dul Republicii 75, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110014, Romania, Punct(e) de contact: Adrian VLADU, Tel. +40 248217933, Email: [email protected], Fax: +40 348457181, Adresa internet (URL): www.hotelberthelot.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital privat
Activitate (activitati)
Altele: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Implementare solutie informatica de tip ERP si servicii deinstruire pentru angajati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului: Str.Republicii 75, Pitesti
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unui sisteminformatic ERP si instruire pentru angajati in vederea utilizarii si mentenantei acestuia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72230000-6-Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
80511000-9-Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 646, 460.64RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 16.464 RON. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro /alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de licitatie.Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.Forma de constituire a garantiei: a) Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si prezentat in original;b) Prin virament bancar in contul SC PRODINF S.R.L: RO76 BRDE 030S V359 9989 0300 deschis la BRD Pitesti, pana la data si ora deschiderii ofertelor.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada constituirii garantiei de participare cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre situatiile prevazute la art. 87 alin (1) din H.G.nr.925/2006.Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din OUG nr.34/2006 este de: 5.426, 45 RONPentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in categoria IMM.Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabila, conform art. 33 alin (3) si art. 36 alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile Art. 90 din H.G. Nr. 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare: ? prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;? prin virament bancar (Ordin de plata) in contul de autoritatii contractante: RO76 BRDE 030S V3599 9890 300 deschis la BRD, Sucursala Pitesti, in termen de 15 zile de la incheierea contractului de achizitie? depunerea in 15 zile de la incheierea contractului a 0.5% din valoarea fara TVA a contractului intr-un cont de garantie bancara de buna executie, deschis in favoarea Autoritatii contractante, restul constituindu-se prin retineri succesive din facturi .Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu durata contractului.Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art. 92, alin. (2) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS CCE, Axa 3 ?Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public?, Domeniul major de interventie 3 ? Sustinerea e-economiei, Opera?iunea 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ( Declaratie privind eligibilitatea)2. Formular nr.5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita la care se depun ofertele
4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita la care se depun ofertele
5. Formular nr. 2 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti.
6. Formular nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea ofertantului/ candidatului/ subcontractantului in prevederile art. 69^1 DIN O.U.G. 34/2006. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Dl. Costin ARSENE - Administrator; Dna. Elena ARSENE ? Director Financiar;Persoanele care fac parte din comisia de evaluare:
Ozana GIUSCA ? Manager Proiect, Jorge Andrade ? Responsabil Tehnic, Anca Bulmez ? Asistent Manager, Adrian VLADU ? Responsabil Achizitii
7. Formular nr. 3 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaNote:
a) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol
b) Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d) din OUG nr. 34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
c) Documentele privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
d) Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 691 din OUG 34/2006, se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul;
e) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate
de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs, ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
f) In masura in care procedura de emitere a certificatelor fiscale nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau
secundar activitatile din categoria celor care fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN din ORC). Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate
documentul in original/copie legalizata.
Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza/presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;
In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, respectiv 1.646.460, 64 RON.
Valorile vor fi exprimate in lei si in euro. Echivalenta leu/euro se va realiza la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anii respectivi.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro in Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta
minima se va considera indeplinita in mod cumulativ
In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care
publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia
tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex.
rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
Nota1: In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nota 2: In cazul in care ofertantii, din motive justificate nu pot prezenta bilantul inregistrat pe anul 2013, Achizitorul va admite si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.
Nota:
In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri.In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Formular nr. 8)
In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: Formular nr. 7 - Fisa de informatii generale -semnat si stampilat in original de catre reprezentantullegal/imputernicit al acestuiaSe vor prezenta documentele in copie cu mentiunea ?conform cuoriginalul?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va completa si prezenta lista principalelor servicii prestate/furnizari de licente in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii si a furnizat licente similare la nivelul unuia, sau mai multor contracte, a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 1.646.460, 64 RON, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contratanta sau de catre un client privat. Se vor accepta contracte care acopera ambele componente de prestari servicii similare respectiv furnizarea de licente si servicii de implementare a unui sistem informaticERP.
Ofertantii pot prezenta si contracte distincte pentru furnizare si pentru servicii.
Ofertantul va prezenta documente relevante care sa confirme informatiile prevazute de art. 188 alin. 2 lit.a) din OUG 34/2006 in scopul indeplinirii
cerintei de calificare.
Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in
parte.Documentele se vor prezenta in copie ?conform cu originalul?.Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata in limba
romana.
Resurse umane : Ofertantul va prezenta o lista cu personalul conform - Formularul nr. 13 ? semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Este obligatorie asigurarea tuturor expertilor necesari pentru derularea in bune conditii a contractului, in conformitate cu prevederile legale.
Se vor solicita urmatorii experti: A. 1 Expert Management
Cerinte obligatorii:
a.1) Studii in management sau certificari Management Professional (PMP), CNFPA sau echivalent; a.2) Experienta specifica minim 3 ani prin prisma atributiilor care ii revin in proiect, in cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit.B. 1 Expert Senior IT
Cerinte obligatorii:
a.1) Experienta specifica minim 3 ani prin prisma atributiilor care ii revin in proiect, in cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit.C. 1 Specialist ITCerinte obligatorii:
a.1) Experienta specifica minim 3 ani prin prisma atributiilor care ii revin in proiect, in cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit.D. 1 Expert ContabilitateCerinte obligatorii:
a.1) Experienta specifica minim 3 ani prin prisma atributiilor care ii revin in proiect, in cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit.E. 1 Expert FinanciarCerinte obligatorii:
a.1) Experienta specifica minim 3 ani prin prisma atributiilor care ii revin in proiect, in cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit.F. 1 Expert Programator pentru solutia propusaCerinte obligatorii:
a.1 Experienta specifica minim 3 ani prin prisma atributiilor care ii revin in proiect, in cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit.G.1 Consultant Tehnic pentru implementareCerinte obligatorii:
a.1 Experienta specifica minim 3 ani prin prisma atributiilor care ii revin in proiect, in cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit.H. 1 Expert Administrare solutie propusa
Cerinte obligatorii:
a.1) Experienta specifica minim 3 ani prin prisma atributiilor care ii revin in proiect, in cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
SubcontractareIn cazul in care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, Ofertantul are obligatia
de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Mentiune: Daca Ofertantul castigator va subcontracta parte sau parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit , autoritatea contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acestea si subcontractantii nominalizati in oferta pana la data incheierii contractului de achizitie
publica.Se va completa Formularul nr. 12 - Lista subcontractantilor si specializarea acestora
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a
dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin: prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate; prezentarea unei declaratii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani ;
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire,
conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G.
34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 10 - semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuiaFormularul nr. 10A - semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuiaFormularul nr. 10B - semnat si stampilat in original de catrereprezentantul legal/imputernicit al acestuiaDocumentele se vor prezenta in copie ?conform cu originalul?.Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos: 1. Lista cu personalul de specialitate propus pentru indeplinirea proiectului, (Formular nr. 13 ).2. se va prezenta CV pentru fiecare persoana nominalizata, cu semnatura persoanei nominalizate (Formular nr. 15).Din CV trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelorprecizate.3. Documente suport pentru a dovedi experienta similara solicitata si pentru a dovedi experienta profesionala a expertilorpropusi pentru indeplinirea contractului: a) copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul ? ale diplomelor de studii adeverinte, autorizatii, legitimatii, certificariprofesionale obtinute si mentionate in CV, detinute de expertii angajati in contract conform Formularului nr. 134. Angajamentul candidatului privind resursele umane Formularul nr. 14Pentru fiecare expert propus pentru indeplinirea contractului , indiferent daca este sau nu angajat al ofertantului se va completa si se va prezenta in original Formularul nr. 16 ?Declaratia de disponibilitate.Pentru fiecare expert propus pentru indeplinirea contractului care nu este angajat al ofertantului se va completa Formularul nr 16 A - Angajament de participareIn cazul in care expertii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, se vor asigura servicii de traducere si interpretare despecialitate, in limba romana pe toata durata contractului.Prezentarea Declaratiei cu privire la intentia de a subcontracta (Formular nr. 12 din Sectiunea V), in original (completarea acestui formular si includerea sa in oferta, este obligatorieindiferent daca se subcontracteaza sau nu).2. Daca este cazul(in cazul in care se subcontracteaza), se va prezenta Formularul nr. 12 A ? din sectiunea V Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor, completat de liderul Asocierii, in original.3. Daca este cazul: Acord de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului. (Se va completa Formularul nr. 12 B din sectiunea V)4. Daca este cazul: Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.Se va atasa de catre tertul sustinatorFormularul nr. 11 Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala, Formularul nr.11A Declaratie tert sustinator tehnic, Formularul nr. 11B Declaratie tert sustinator profesional, Formularul nr. 4- Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 6 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederileart. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.337/2006, cu modificarile si completarileulterioareFormularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute laart. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cumodificarile si completarile ulterioare (completatnumai pentru literele care fac obiectul excluderii din procedura atertului).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
2. Gradul de integrare al modulelor ofertate (CT1)
10%
Descriere: Grad de integrare
3.
3. Termenul de prestare a serviciilor (exprimat in luni) (CT 2)
5%
Descriere: Termenul de prestare a serviciilor
4.
4. Mentenanta post implementare si durata interventii (CT3)
5%
Descriere: Mentenanta si durata interventie
5.
5. Caracteristici tehnice si flexibilitate (CT 4)
50%
Descriere: Caracteristici tehnice si flexibilitate
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.01.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.01.2014 10:30
Locul: Sediul PRODINF, B-dul Republicii 75, Pitesti, Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai firmelor participante sau reprezentantii acestora, care vor prezentain acest sens o imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Sectorial ?Cresterea CompetitivitatiiEconomice ?2007-2013.AXA III ?Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru sectorul privat si public ?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de calcul a punctajului total (Ptotal)Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n) x 30% + Punctaj CT1(n) x 10% + PunctajCT2(n) x5% +PunctajCT3(n) x5%+ PunctajCT4(n) x50% Unde: - Ptotal(n) reprezinta punctajul total al ofertei (n) analizate- n) reprezinta indexul ofertei analizate, - Pfinanciar(n) reprezinta punctajul financiar al ofertei (n) analizate, - PunctajCT1(n) - Gradul de integrare al modulelor ofertate- PunctajCT2(n) - Termenul de prestare a serviciilor- PunctajCT3(n) - Mentenanta post implementare si durata interventii- PunctajCT4(n) - Caracteristici tehnice si flexibilitateOferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal).In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total si se situeaza pe primul loc, criteriile de departajare vor fi aplicate in urmatoarea ordine: a) Oferta castigatoare, va fi cea cu punctajul cel mai mare obtinut aplicand criteriul Financiar : Pretul ofertei.b) in caz de egalitate va castiga oferta cu punctajul cel mai mare obtinut aplicand criteriul CT4(Caracteristici tehnice si flexibilitate)In situatia in care prin aplicarea acestui sistem, ofertele nu vor putea fi departajate in continuare, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis.Prin acest algoritm de calcul ofertele se clasifica in ordinea descrescatoare a punctajelor totale cumulate obtinute de fiecare oferta, in functie de ponderea indicata atat pentru punctajul tehnic, cat si pentru cel financiar.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este 10 zile conform cu dispozitiile art 256^2 din OUG NR.34/2006. Data luarii la cunostiinta a datelor din cadrul Documentatiei de Atribuire se considera a fi data publicarii Documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. PRODINF S.R.L.
Adresa postala: Str. Republicii nr. 75, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110014, Romania, Tel. +40 248217933, Email: [email protected], Fax: +40 348457181, Adresa internet (URL): www.hotelbertelot.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 19:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer