Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Implementarea directivei banci sange si utilizare terapeutica celule si tesuturi uman banci sange


Anunt de participare numarul 51185/01.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Tel.(+4021)326.55.55int.607, In atentia: Adrian Simion, Email: [email protected], Fax: (004021) 326.87.30/326.87.09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/, Adresa profilului cumparatorului: http: //www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Implementarea directivei banci sange si utilizare terapeutica celule si tesuturi uman banci sange
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin proiect se urmareste echiparea bancilor de sange din spitale si centrelor de transfuzie sangvina.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33000000-0 - Aparate medicale si de laborator, aparate optice si de precizie, ceasuri si ceasornice, produse farmaceutice si consumabile medicale conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: Lot1- 36.000Euro;Lot2- 6.000Euro;Lot3- 6.000Euro;Lot4-5.600Euro;Lot5 6.400Euro. Garantiei buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea este asigurata de Uniunea Europeana prin programul Phare 2006/018-147.03.11, iar cofinantarea de Fondul National.Conditiile de plata sunt conform Fisei de Date a achizitiei.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul trebuie sa indeplineasca toate cerintele din Fisa de Date de achizitie: Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori;Adresa de la Instanta Competenta/Curtea Districtuala/Agentie Guvernamentale unde isi are sediul compania/sucursala sau echivalent din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa/faliment/aranjament cu creditorii;Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor.Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor.Cazier judiciar pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator precum si pentru persoana imputernicita (unde este cazul) ce semneaza declaratia referitoare la art.180 si art.181, respectiv Declaratie privind eligibilitatea.Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.2.1. Media Cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna in cazul asocierii) pe ultimii 3 ani financiari (2005, 2006 si 2007), va depasi: Daca se depune o oferta pe mai multe loturi, media cifrei de afaceri a ofertantuluiva fi cel putin suma mediilor valorilor cifrei de afaceri solicitata mai sus pentru fiecare lot OFERTAT.III.2.2.2 Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna in cazul asocierii) pe ultimii 3 ani financiari (2005, 2006 si 2007) trebuie sa fie:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
III.2.2.1.-3.000.000 Euro in cazul unei oferte pentru toate loturile sau-1.800.000 Euro in cazul unei oferte doar pentru lotul 1-300.000 Euro in cazul unei oferte doar pentru lotul 2-300.000 Euro in cazul unei oferte doar pentru lotul 3-280.000 Euro in cazul unei oferte doar pentru lotul 4-320.000 Euro in cazul unei oferte doar pentru lotul 5III.2.2.2Pozitiva
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3.1. Ofertantul va avea, pentru ultimii 3 (trei) ani, impliniti la data termenului limita pentru depunere a ofertelor, finalizate cel mult 3 (trei) proiecte la o valoare de: III.2.3.2. Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii respectiv:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
III.2.3.1.- cel putin 900.000 Euro in total (cota indeplinita de ofertant) in cazul unei oferte doar pentru lotul 1- cel putin 150.000 Euro in total (cota indeplinita de ofertant) in cazul unei oferte pentru lotul 2- cel putin 150.000 Euro in total (cota indeplinita de ofertant) in cazul unei oferte pentru lotul 3- cel putin 140.000 Euro in total (cota indeplinita de ofertant) in cazul unei oferte pentru lotul 4- cel putin 160.000 Euro in total (cota indeplinita de ofertant) in cazul unei oferte pentru lotul 5, proiecte care implica activitati si expertiza in furnizarea, instalarea si mentenanta echipamentelor similare cu cele solicitate.III.2.3.2. ISO 9001 sau echivalent, in domeniul proiectului.In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de cel putin liderul asocieri.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.06.2008 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.06.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.06.2008 13:00
Locul: Ministerul Economiei si Finantelor Oficiul de Plati si Contractare Phare B-dul Mircea Voda nr. 44,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor care au depus oferta. Calitatea de delegat se atesta printr-o imputernicire scrisa, semnata si stampilata corespunzator.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Phare 2006/018-147.03.11
VI.3) Alte informatii
Modul de aplicare al cerintelor mentionate la punctul III.2) CONDITII DEPARTICIPARE se explica detaliat in documentatia de atribuire (atasata prezentului anunt). Ofertantul va lua in considerare in prezentarea ofertei, descrierea detaliata a acestor cerinte, asa cum sunt prevazute in documentatia de atribuire Fisa de date a achizitiei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.+40(021)310.46.41, Email: [email protected], Fax: +40(021)310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Ministerul Economiei si Finantelor OPCP
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.4021 326 55 55 int.181, Email: [email protected], Fax: +40 21 326 87 09, +40 21 326 87 30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.272 (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Economiei si Finantelor OPCP- Departamentiul Juridic
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+4021 326 55 55 int.614, Email: [email protected], Fax: +40 21 326 87 09 +40 21 326 87 30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2008 17:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer