Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru Eficientizarea Activitatii de Aplicare a Politicilor de Concurenta in Corelare cu Politicile Sectoriale, componenta a PODCA cod SMIS 39072


Anunt de participare numarul 148534/14.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL CONCURENTEI
Adresa postala: Piata Presei Libere nr.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Punct(e) de contact: Tatiana Hategan, Tel. +40 214054592, In atentia: Oana Neg, Email: [email protected], Fax: +40 214054556, Adresa internet (URL): www.consiliulconcurentei.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL CONCURENTEI
Adresa postala: PIATA PRESEI LIBERE ( Casa Presei Libere), NR.1, SECTOR 1, corp D1, Registratura Generala, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 013701, Romania, Punct(e) de contact: Tatiana Hategan, Tel. +40 214054592, In atentia: Tatiana Hategan, Email: [email protected], Fax: +40 214054556, Adresa internet (URL): www.consiliulconcurentei.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, cu personalitate juridica, care isi exercita atributiile potrivit Legii 21/1996, republicata .
Activitate (activitati)
Altele: Asiguraprotectia, mentinerea si stimularea concurentesi a unui mediu concurential normal in vederea promovarii intereselor consumatorilor.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru Eficientizarea Activitatii de Aplicare a Politicilor de Concurenta in Corelare cu Politicile Sectoriale, componenta a PODCA cod SMIS 39072
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul Consiliului Concurentei, P-ta Presei Libere, nr.1 ( Casa Presei Libere), sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitionarea de servicii de dezvoltare si implementare a Sistemului Informatic Integrat pentru Eficientizarea Activitatii de Aplicare a Politicilor de Concurenta ? SIIEAPC, componenta a PODCA cod SMIS 39072, compus din:
? Dezvoltarea platformei aplicative compusa din componentele aplicative specifice integrate pentru implementarea noii arhitecturi de business si crearea unei retele de lucru pe problem de concurenta, folosind instrumente TIC
? Platforma hardware si software (sisteme de operare, software de sisteme, software standard) pentru realizarea platformei hardware si software necesara implementarii SIIEAPC in cadrul CCR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72262000-9 - Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48800000-6-Sisteme de informare si servere (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
80530000-8-Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul procedurii il constituie achizitionarea de Echipamente de calcul , echipamente periferice de calcul si licente in valoare de 3.940.910, 40lei , servicii de intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice in valoare de 5.166.000, 00 si organizarea de cursuri de instruire 100.800, 00 pentru Eficientizarea AplicariiPoliticilor de Concurenta ? SIIEAPC, componenta a PODCA cod SMIS 39072, Valoarea serviciilor reprezentand 57, 2% din valoarea contractului
Valoarea estimata fara TVA: 9, 207, 710.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este in valoare de 165.700, 00 RON fara TVAPerioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, prezentat in anuntul de participare publicat in SEAP.Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar sau prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante ( Formular nr.11), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Contul in care se poate face viramentul este contul autoritatii contractante, RO 46TREZ7005005xxx000209 deschis la DTCPMB. In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau o societate de asigurari, aceasta trebuie sa prevada, pe linga cele stipulate in mod expres la art.87din H.G. nr.925/2006 si posibilitatea ca autoritatea contractanta sa retina suma prevazuta la art.278*1 din O.U.G. nr. 34/2006. In cazul in care constituirea garantiei de participare se face in euro, se va folosi cursul de schimb leu/euro din data publicarii anuntului de participare in SEAP, comunicat de BNR. In cazul in care constituirea garantiei de participare se face in alta valuta, se va folosi cursul de schimb leu/ alta valuta valabil la data publicarii anuntului de participare in SEAP, comunicat de BNR.Garantia de participare se va constitui in cuntum de 50% din valoarea totala a garantiei in situatia in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM-urilor si face dovada in acest sens (formular nr.19 ? Declaratie privind IMM-urile). Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 7% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se poate constituiprin orice intrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante ( formular nr.12) care se prezinta in original, si devine anexa la contract.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale , cf.art.90, alin.3 din HG nr.925/2006.Operatorul economic castigator trebuie sa faca dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de ZECE zile de la semnarea contractului. Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 50% din valoarea totala a garantiei in situatia in care ofertantul castigator se incadreaza in categoria IMM-urilor si face dovada in acest sens (formular nr.19 ? Declaratie privind IMM-urile).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri nerambursabile din F.S.E. prin programul operational ? Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013?- cod SMIS 39072- 85%- Cofinantare (bugetul de stat) ? 15 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incadrarea in una din situatiile prevazute la art.69*1, art.180 si art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, va atrage excluderea operatorului economic din procedura de achizitie publica.
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006- se va completa formular nr.3 ? cerinta obligatorie. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta Formularul nr. 3. In cazul in care, ofertantul/ asocierea de operatori economici, beneficiaza de sustinere din parte unui tert, tertul sustinator va prezenta si el Formularul nr. 3
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006- se va completa formularul nr.6 ? cerinta obligatorie. In situatia in care din documentele prezentate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta Formularul nr. 6. In cazul in care, ofertantul/ asocierea de operatori economici, beneficiaza de sustinere din parte unui tert, tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 6.(Neincadrarea in prevederile art.181, lit. a), c indice 1) si d)din OUG 34/2006).
3.Prezentarea certificatului de atestare fiscala, eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii ?scadente la plata? in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Certificatele se vor prezenta in original sau in copie certificata?conform cu originalul? semnata si stampilata pe fiecare pagina. Ofertantul va fi exclus din procedura daca se afla in orice situatie prevazuta la art.181 din OUG 34/2006.
4.Prezentarea certificatului de atestare fiscala, eliberat de ANAF, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la plata la bugetul general consolidat, in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, Certificatele se vor prezenta in original sau in copie certificata?conform cu originalul? semnata si stampilata pe fiecare pagina.5.In masura in care procedura de emitere a certificatelor solicitate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.4 din HG 925/2006, cu toate completarile si modificarile ulterioare.
6.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1, din OUG 34/2006 ? se va completa Formular nr.13
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Bogdan Chiritoiu ? presedinte, Vasile Seclaman ? secretar general, Oana Neg - responsabil de proiect, Daria Dragut ? asistent responsabil proiect, ? expert in concurenta, Florin Andrei ? expert IT&C, Horia Grigoras ? responsabil financiar, Luminita Popa ? expert resurse umane, Tatiana Hategan ? expert achizitii publice;George Anglitoiu? expert in concurenta . In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta Formularul nr. 13. In cazul in care, ofertantul/ asocierea de operatori economici, beneficiaza de sustinere din partea unui tert, si tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 13. In cazul in care, ofertantul/ asocierea de operatori economici, are intentia sasubcontracteze o parte din contract, Formularul nr. 13 se va prezenta inclusiv de catre subcontractant/ subcontractanti. Incadrarea operatorului economic sau a oricaruia dintre asociati, subcontractanti, tertul sustinator in oricare din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertei / ofertei comune din procedura de atribuire a contractului.
7.Declaratie privind calitatea de participare la procedura ? se va completa formularul nr.9; In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta Formularul nr.9.
8.Se va prezenta Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta ? se va completa formularul nr.14. In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, Formularul nr. 14 se va prezenta doar de lider. In cazul in care semnatarul ofertei nu este reprezentantul legal al operatorului economic, atunci se va atasa in cadrul documentelor de calificare Imputernicirea acestuia din partea reprezentantului legal.
Note: a)Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora.
b)Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri:
-sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat(tert sustinator).
c)Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din declaratiile furnizate de ofertanti Prezentarea certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii si domeniul de activitate.Acest document se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Dupa evaluarea ofertelor, participantul clasat pe primul loc, va prezenta, inainte de comunicarea privind rezultatul procedurii, originalul sau copie legalizata dupa aceste documente.
Operatorii economici nerezidenti ( straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte autorizarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri, in conformitate cu tara de origine.Toate documentele emise in alta limba se vor prezenta insotite de traducerea legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.
Ofertantul trebuie sa fi realizat o cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani (2010, 2011 si 2012) de cel putin 18.000.000, 00 lei.Valorile vor fi exprimate in lei.Valorile medii ale cursului leu/euro, cf. BNR: an 2010 -4, 2848; an 2011- 4, 4.3197; an 2012 ? 4, 4560
Note: Ofertantii pot prezenta si alte documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate , la latitudinea operatorilor economici, documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare.a)Daca un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii va prezenta documentul solicitat.
b)In conformitate cu prevederile art. 186 alin (3) din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare, cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
c)In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinerea financiara, tertul nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Cerinta nr. 2
Bilanturile contabile pe ultimii trei ani, la data de , 31.12.2010, 31.12. 2011 si 31.12.2012 , vizate si inregistrate la organele competente.
Bilanturile contabile pe ultimii 3 (trei) ani, sau orice alte documente relevante (ex. Balanta), dincare sa rezulte situatia economica si financiara a operatorilor economici pentru ultimii 3 ani, inclusiv indeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru cifra medie de afaceri globala.Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante pentru ultimii 3 (trei) ani, inregistrate la autoritatile competente din tara de provenienta, sau documente echivalente, insotite de traducere autorizata in limba romana, din care sa rezulte situatia economica si financiar inclusiv indeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru cifra medie de afaceri globala.
Nota:
In conformitate cu prevederile art. 186 alin (3) din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare, cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular nr.4- Informatii generale.Ofertantul va utiliza cursul mediu de schimb anual lei/alta valuta al BNR corespunzator anilor pentru care face dovada indeplinirii acestei cerinte de calificare.Bilanturile contabile vor fi prezentate in copii certificate , ,conform cu originalul, , semnate de persoana autorizata si stampilate pe fiecare pagina.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 - Experienta similara
Se solicita lista principalelor prestari de servicii si furnizari de produse din ultimii 3 ani continand perioade de prestare/livrare, valori, beneficiari, prin care ofertantul (operator economic sau asociat) trebuie sa demonstreze ca a derulat in ultimii 3 ani stabiliti de la data limita de depunerii ofertelor, maxim 6 contracte, in cadrul carora cumulat:
?a prestat servicii de analiza de business, proiectare, dezvoltare software, implementare, testare software, instalare, configurare, testare, in vederea realizarii unui sistem informatic integrat?a furnizat, instalat si configurat infrastructura hardware si de comunicatii, incluzand: servere, baze de date, hardware, software de sistem, sisteme de operare, retea de comunicatii
?a prestat servicii de implementare sistem informatic ce a inclus si o solutie de managementul documentelor
?a prestat servicii de implementare sistem informatic ce a inclus si o solutie de scanare si procesare date?a prestat servicii de implementare sistem informatic integrat in care s-au implementat solutii de monitorizare si protectie servere, monitorizare activitatii utilizatori in aplicatii, managementul unificat al resurselor?a prestat servicii de implementare sistem informatic intr-un mediu virtualizatValoarea cumulata a contractelor prin care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica trebuie sa fie de cel putin 9.000.000, 00 lei.Nota: In cazul unei oferte depuse in asociere, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului ( prin cumul) cf.art.190 alin.3 din O.U.G.34/2006.
Cerinta nr.2 ? Declaratie privind efectivele medii anuale, ale personalului angajat si al personalului de conducere, pe ultimii trei ani.(2010; 2011 ; 2012)
Personal de specialitate
Se solicita prezentarea de informatii referitoare la personalul de specialitate din care trebuie sa rezulte ca ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul de participare pentru o echipa de proiect pentru implementarea proiectului care face obiectul acestei proceduri si ca persoanele nominalizate in cadrul acestei echipe au experienta profesionala si cunostintele teoretice si practice relevante mentionate in cele ce urmeaza.
1.Manager proiect
Calificari si abilitati:
?Absolvent studii superioare
?Competente profesionale dovedite privind managementul de proiect cu referire la metodologii de management de proiect recunoscute la nivel national/internationalExperienta profesionala relevanta:
?Minim 5 ani experienta generala?Experienta in cel putin un proiect in calitate de project manager
2. Expert analist de business
Calificari si abilitati:
?Absolvent studii superioare
?Competente profesionale dovedite in domeniul analizei de business?Competente profesionale dovedite in domeniul modelarii, analizei si optimizarii proceselor de businessExperienta profesionala relevanta:
?Experienta generala de minim 5 ani
?Experienta cumulata in activitati specifice rolului pentru care este propus intr-unul sau mai multe proiecte de implementare de sisteme informatice integrate care a presupus: instalarea infrastructurii hardware, livrarea si instalarea sistemului de gestiune a bazelor de date, livrare componente software si prestarea serviciilor de implementare (analiza a cerintelor, proiectare, dezvoltare, fluxuri de lucru, testare, productie si suport post productie, asistenta pentru utilizatori).
3. Expert arhitect sisteme informatice
Calificari si abilitati:
?Absolvent studii superioare
?Competente profesionale dovedite in domeniul arhitecturilor de tip enterprise
?Competente profesionale dovedite privind controlul si/sau managementului riscurilor in sistemele informaticeExperienta profesionala relevanta:
?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta cumulata intr-unul sau mai multe proiecte de implementarede sisteme informatice care au presupus instalarea si configurarea infrastructurii hardware, instalarea si configurarea infrastructurii software, instalarea si configurarea infrastructurii de comunicatii si instalarea si configurarea bazelor de date si in cadrul caruia a desfasurat activitati de proiectare si realizare a arhitecturilor de sistem si a arhitecturilor infrastructurii IT
4. Expert Managementul Proceselor
Calificari si abilitati
?Absolvent studii superioare
?Competente profesionale dovedite in domeniul aplicatiilor de management al proceselor?Competente profesionale dovedite in domeniul arhitecturilor orientate pe servicii?Competente profesionale dovedite in tehnologia ofertata pentru server-ul de aplicatii;Experienta profesionala relevanta
?Experienta generala de minim 5 ani
?Experienta cumulata in unul sau mai multe proiecte de implementare sisteme informatice care sa fii continut cel putin trei dintre urmatoarele componente software:
- managementul proceselor
- arhitectura orientata pe servicii
- managementul identitatilor
- server de aplicatie
- portal
pe tehnologia ofertata.
5. Expert baze de date
Calificari si abilitati
?Absolvent studii superioare?Competente profesionale dovedite in optimizarea bazelor de date pe tehnologia ofertata
?Competente profesionale dovedite privind administrarea bazelor de date pe tehnologia ofertataExperienta profesionala relevanta
?Experienta generala de minim 5 ani
?Experienta cumulata in activitati specifice rolului pentru care este propus intr-unul sau mai multe proiecte de implementare de sisteme informatice integrate cuprinzand si livrarea si instalarea sistemului de gestiune a bazelor de date (inclusiv analiza a cerintelor, proiectare, dezvoltare, fluxuri de lucru, testare aplicatii, productie), activitati de: ?proiectare baze de date,
?administrare baze de date,
?asistenta tehnica pentru utilizatorii bazei de date?optimizare si fine tuning,
?asigurarea integritatii si securitatii datelor, ?asigurarea corectitudinii organizarii datelor, remedierii tehnice, corectarii, actualizarii si modelarii bazei de date.
6. Expert virtualizare si securitate informationalaCalificari si abilitati
?Absolvent studii superioare
?Competente profesionale dovedite in domeniul solutiilor de virtualizare, pentru optimizarea folosirii componentelor de infrastructura (hardware, software si de comunicatii)
?Competente profesionale dovedite privind activitatile de audit intern si planificare pe medii IT eterogene pentru implementarea solutiilor de virtualizareExperienta profesionala relevanta
?Experienta generala de minim 5 ani
?Experienta intr-un proiect care a presupus implementarea unui sistem informatic ce a inclus si o solutie de virtualizare servere pe tehnologia ofertata, in cadrul caruia a desfasurat activitati specifice rolului pentru care este propus
7. Expert componenta monitorizarea evenimentelor din aplicatii si retea
Calificari si abilitati
?Absolvent studii superioare
?Competente profesionale dovedite in cel putin una din tehnologiile ofertate pentru componenta de monitorizare a evenimentelor din aplicatii si reteaExperienta profesionala relevanta
?Experienta intr-un proiect care a presupus implementarea unui sistem informatic ce a inclus cel putin una din tehnologiile ofertate pentru componenta de monitorizare a evenimentelor din aplicatii si retea
8. Expert componenta monitorizare server si activitate utilizatori
Calificari si abilitati
?Absolvent studii superioare
?Cunostinte/competente profesionale dovedite in instalarea si configurarea solutiei de monitorizare a serverelor pe tehnologia ofertataExperienta profesionala relevanta
?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta intr-un proiect care a presupus implementarea unui sistem informatic ce a inclus cel putin una din tehnologiile ofertate pentru componenta de monitorizare a serverelor si a activitatii utilizatorilor
9. Expert coordonator testare
Calificari si abilitati
?Absolvent studii superioare Competente profesionale dovedite in domeniul testariiIT?Competente profesionale dovedite in domeniul analizei de test de nivel avansatExperienta profesionala relevanta
?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta cumulata in unul sau mai multe proiecte/ contracte de implementare sisteme informatice integrate care a presupus: instalarea infrastructurii hardware, livrarea si instalarea sistemului de gestiune a bazelor de date, livarare componente software si prestarea serviciilor de implementare (analiza a cerintelor, proiectare, dezvoltare, fluxuri de lucru, testare, asistenta tehnica si mentenanta)
10. Expert coordonator instruire
Calificari si abilitati
?Absolvent studii superioare.
?Calificare in domeniul furnizarii de programe de instruire cu certificat autorizat CNFPA cod 241205 sau echivalent.Experienta profesionala relevanta
?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta intr-un proiect in calitate de coordonator instruire
11. Expert componenta managementul documentelor
Calificari si abilitati
?Absolvent studii superioare.
?Competente profesionale dovedite in domeniul arhitecturii solutiilor de gestiune a documentelor
?Competente profesionale dovedite in domeniul administrarii si utilizarii sistemului de gestiune a documentelorExperienta profesionala relevanta
?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta intr-un proiect de implementare sistem informatic, ce a
inclus si o componenta de managementul documentelor, in activitati de
analiza modele date si fluxuri de lucru, instalare, configurare,
training si asigurare suport
Cerinta nr.3 ? Informatii privindasocierea
Cerinta nr.4 -In situatia in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze parti din contract, va da o declaratie cu privire la partea/partile din contract pe care le vor indeplinii asociatii. Pe timpul derularii contractului modificarea datelor referitoare la subcontractare se face doar cu acordul autoritatii contractante in conditiile in care nu se modifica propunerea tehnica si financiara.
Cerinta nr. 1
Certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertant conform ISO 9001 sau echivalent. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul ISO 9001 pentru partea sa de implicare in cadrul contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: Lista principalelor prestari de servicii si livrari de produse in ultimii trei ani ? formular nr.8Formularul va fi insotit de certificate /contracte/ extrase din contracte /procese verbale de receptie/ minute de acceptanta/ recomandari sau orice alte documente relevante emise/ contrasemnate de beneficiarii serviciilor din contractele mentionate in formular.Echivalenta in lei al valorii fiecarui contract se va realiza la cursul de schimb mediu comunicat de BNR pentru anul finalizarii contractului pentru contractele finalizate, sau pentru anul inceperii contractului, pentru contractele aflate in derulare. Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in alta limba.Toate documentele vor fi certificate cu mentiunea ? conform cu originalul?, semnate de reprezentantul legal sau imputernicit al acestuia, si stampilate pe fiecare paginaCompletare formular nr. 7Completare formular nr. 10 - Lista cu personalul de specialitate propus pentru indeplinirea contractului.Ofertantul va depune: a.CV-ul (formularul nr. 20)b.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatiec.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatied.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate (Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaManagerul de proiect poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiect.Ofertantul va depune: a.CV-ul (formularul nr. 20b.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatiec.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatied.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate (Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaExpertul analist de business poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiectOfertantul va depune: a.CV-ul (formularul nr. 20)b.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatiec.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatied.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate (Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaExpertul arhitect sisteme informatice poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiect.Ofertantul va depune: a.CV-ul (formularul nr. 20)b.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatiec.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatied.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate(Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaExpertul Managementul Proceselor poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiect.Ofertantul va depune: a.CV-ul (formularul nr. 20)b.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatiec.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatied.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate (Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaExpertul baze de date poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiectOfertantul va depune: a.CV-ul (formularul nr. 20)b.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatiec.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatied.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate (Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaExpertul virtualizare si securitate informationala poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiect.Ofertantul va depune: a.CV-ul (formularul nr. 20)b.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatiec.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatied.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate (Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaExpertul componenta monitorizarea evenimentelor din aplicatii si retea poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiect.Ofertantul va depune: a.CV-ul (formularul nr. 20)b.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatiec.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatied.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate (Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaExpertul componenta monitorizare server si activitate utilizatori poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiect.Ofertantul va depune: a.CV-ul (formularul nr. 20)b.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatiec.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatied.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate (Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaExpertul coordonator testare poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiect.Ofertantul va depune: a.CV-ul (formularul nr. 20)b.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatiec.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatied.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate (Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaExpertul coordonator instruire poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiect.Ofertantul va depune: e.CV-ul (formularul nr. 20)f.copii conforme cu originalul dupa diplomele/certificarile/atestarile relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatieg.documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesionala solicitate prin prezenta documentatieh.pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului, declaratie de disponibilitate (Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate), in original, datata si semnata de titularul acesteiaExpertul componenta managementul documentelor poate ocupa o singura pozitie in cadrul echipei de proiect.Se va completa formularul nr.5Se va completa formularul nr.18Se va prezenta cerificatul, in copie certificata ?conform cu originalul?.Acesta trebuie sa fie in perioada de valabilitate la termenul limita de depunere ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei.In acest caz autoritatea contractanta va retine garantia de participare, in conformitate cu prevederile art.38, alin. 4, coroborat cu art.87 alin. 1 lit.a) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.? Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda, in zile lucratoare, durata acesteia fiind de 24 ore, cu incepere .... si finalizare la.....? Obiectul procesului repetitiv de ofertare in cadrul licitatiei electronice : Pretul ofertei ( fara TVA)? Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contactInformatii la care pot avea acces : - ofertantii pot vedea cea mai buna oferta- Da- ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie- DaNota: La solicitarea autoritatii contractante, dupa finalizarea licitatiei electronice, operatorul economic castigator va transmite un nou formular de oferta, inclusiv anexa, continand noile preturi in conformitate cu valorile licitate in cadrul etapei de licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2014 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.01.2014 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2014 10:30
Locul: P-ta Presei Libere nr.1 ( Casa Presei LIbere) sector 1, corp B3, etaj 5, Secretariatul General
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici care au depus oferta, pe baza de imputernicire scrisa, semnata de reprezentantul legal si copie dupa BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, cod SMIS 39072Cofinantare¦ 15 %Fonduri europene¦ 85% Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
1.Dupa stabilirea ofertelor admisibile, autoritatea contractanta va introduce in SEAP oferta financiara a tuturor operatorilor economici care au prezentat oferte admisibile in vederea inceperii procesului repetitiv de reofertare in sistemul electronic.2.Autoritatea Contractanta are obligatia de a transmite simultan, tuturor operatorilor economici care au prezentat oferte admisibile, informatii privind modul de desfasurare al etapei finale de licitatie electronica, respectiv data si ora inceperii si finalizarii procesului repetitiv de reofertare in SEAP.3.In cazul in care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico- financiar, au ofertat acelasi pret in cadrul etapei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, in plic inchis. Solicitarea de reofertare se face in scris iar oferta se depune in plic sigilat(inchis) in vederea departajarii ofertelor.Operatorii economici nu au dreptul sa modifice oferta decat in sensul imbunatatirii acesteia.Oferta care va avea pretul cel mai scazut in urma reofertarii va fi declarata castigatoare.4.In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura din fonduri proprii servicii de traducere de specialitate, in limba romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora in copii certificate pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului, care vor purta semnatura acestuia.5. In cazul in care semnatarul ofertei nu este reprezentantul legal al operatorului economic, atunci se va atasa in cadrul documentelor de calificare Imputernicirea acestuia din partea reprezentantului legal.6.Solicitarile de clarificare vor fi transmise prin fax la nr.+40 214054556 si pe e-mail in format editabil pe adresele: [email protected], [email protected] si [email protected]
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este de 10 ( zece ) zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Concurentei ? Directia Juridic Contencios
Adresa postala: P-ta Presei Libere nr.1 (Casa Presei Libere), Corp D1, et.2, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. +40 214054406, Email: [email protected], Fax: +40 214054406, Adresa internet (URL): www.consiliulconcurentei.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 16:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer