Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Implementarea solu?iilor de e-sanatate in cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?a Valcea? cod SMIS CSNR 38143, finantat prin Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice?.


Anunt de participare numarul 148222/28.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA
Adresa postala: Str.Calea Lui Traian nr.201, Mun. Ramnicu Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 1000, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 350413445, In atentia: OpreaAngela, Email: [email protected], Fax: +40 250746989, Adresa internet (URL): www.sjv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Implementarea solu?iilor de e-sanatate in cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?a Valcea? cod SMIS CSNR 38143, finantat prin Programul Operational Sectorial?Cresterea Competitivitatii Economice?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Implementarea solu?iilor de e-sanatate in cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?a Valcea? cod SMIS CSNR 38143, finantat prin Programul Operational Sectorial?Cresterea Competitivitatii Economice?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72268000-1-Servicii de furnizare de software (Rev.2)
80530000-8-Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Implementarea solu?iilor de e-sanatate in cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?a Valcea? cod SMIS CSNR 38143, finantat prin Programul Operational Sectorial?Cresterea Competitivitatii Economice?.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 179, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul este de 22.000, 00 lei, fara TVA. Modul de constituire: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006 prin: a) virament bancar in contul RO21TREZ6715006XXX006481 saub) instrument de garantare.Instrumentul de garantare trebuie constituit in favoarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea de o societatea bancara ori de o societate de asigurarisi trebuie prezentat, in original, in limba romana, in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.Nota: Instrumentul de garantare prezentat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 4 situatii prevazute in cuprinsul formularuluispecific din Sectiunea de Formulare, in caz contrar autoritatea contractanta va dispune masurile prevazute la punctul iv) de mai jos.i) Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 (nouazeci) de zile de la data limita de depunere a ofertelor;ii) Cuantumul ce se va retine in conditiile art 278^1 din OUG 34/2006 este de 4.959, 2 leiiii) Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor;iv) In cazul in care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respective oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa.Pentru determinarea echivalentei pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile i) Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din pretul total al contractului in lei, fara TVA;ii) Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, potrivit prevederilor art. 90 din HG 925/2006 in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare;iii) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Se vor respecta prevederile HG nr. 1045/2011;iv) Garantia de buna executie constituita in baza contractului de furnizare se elibereaza/restituie, in conformitate cu prevederile nr. 92 alin.(1) din HG 925/2006, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului de acceptanta finala
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europeneFonduri europene: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea: se va prezenta declaratia pe proprie raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, se va prezenta declaratia pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare;3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, se va prezenta declaratia pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare;
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procesului de achizitie sunt: Manager: Ec.Saliste Georgeta;Director Financiar Contabil: Ec.Cretulescu Mihaita;Director Medical: Dr.Badea Letitia;Director Ingrijiri Medicale: Asistent Medical Dobre Alina;Sef Birou Achizitii Publice: Ec.Voicu Dan;Sef Serviciu Aprovizionare Transport: Ec.Strigoiu Nicolae;Consilier Juridic : Vladescu Florin; Consilier Juridic : Deaconu Daniel-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: ofertantul va prezenta, ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare;?Pentru persoanele juridice/fizice romane: Ofertantul va prezenta, Certificat Fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrative teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
Ofertantul va prezenta, Certificat Fiscal emis de Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Ofertantul va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca ca ti-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Se vor prezenta documente din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata la notar.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.?Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. Ofertantul va prezenta, Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial din care sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit;
b) persoanele care reprezinta persoana juridica in relatia cu tertii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul constatator se va depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, valabile la data depunerii ofertei, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitatea cu prevederile legale din tara in care este rezident. De asemenea ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati in concordanta cu obiectul contractului ce urmeza a fi atribuit.Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului.In etapa evaluarii ofertelor, ne rezervam dreptul de asolicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil
Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente sau orice alte documente prevazute de art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.Operatorii economici straini vor depune bilantul; daca in tara respectiva nu exista obligativitatea intocmirii unui astfel de document se vor accepta si alte documente echivalente bilantului si, de asemenea, un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului sau altor documente echivalente bilantului, din tara respectiva.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor
Cifra de afaceri medie globala
Se solicita ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 (trei) ani sa fie de cel putin 2.300.000 lei.
Ofertantii vor utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi.
In cazul unei oferte comune cerinta de calificare privind situatia economica profesionala se demostreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 186 alin. (3) din OUG nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: Copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre ofertant (semnatura si stampila).Se prezinta : Declaratie pe propria raspundere a ofertantului inconformitate cu formularulspecific din Sectiuneade Formulare. (Informatii generale)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Se solicita prezentarea Listei principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioada, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a furnizat/prestat in ultimii 3 ani, in baza a cel putin un contract de furnizare de pachete software si sisteme informatice (hardware, aplicatii, portal) de complexitate similara, in valoare de minim 1.100.000 lei, fara TVA.
In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
In cazul unor oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din OUG nr. 34/2006
Se solicita prezentarea de informatii referitoare la personalul de specialitate din care sa rezulte ca ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul de participare pentru echipa implicata in implementarea proiectului.
In cazul in care personalul de specialitate nu este angajat al ofertantului se va prezenta in original o declaratie de disponibilitate conform formularuluispecific din Sectiunea Formulare.
Manager proiect
Cerinte minime obligatorii:
-Studii superioare finalizate cu diploma licenta
- Experienta profesionala generala de minim 5 ani
- Detinerea de competente referitoare la o metodologie de management de proiect, dovedite prin certificare emisa de o institutie recunoscuta la nivel national / international
- Participarea in calitate de manager de proiect in cadrul a cel putin un proiect.
Arhitect sistem
Cerinte minime obligatorii: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta- Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
- Experienta specifica de minim 3 ani in calitate de arhitect sistem;
- Cunostinte in domeniul arhitecturilor enterprise, dovedite prin certificare/diploma, recunoscuta la nivel national/international;
- Cunostinte privind managementul serviciilor IT, dovedite prin certificare/diploma, recunoscuta la nivel national/international;
- Cunostinte privind controlul si/sau managementului riscurilor in sistemele informatice, dovedite prin certificare/diploma, recunoscuta la nivel national/international;
- Cunoasterea aprofundata a unei metodologii recunoscute national/ international de auditare, control si evaluare a securitatii sistemelor informatice, dovedite prin certificare/diploma, recunoscuta la nivel national/international.
Expert interoperabilitateCerinte minime obligatorii: - Studii superioare finalizate cu diploma licenta in domeniul IT&C
- Experienta profesionala generala de minim 5 ani
- Certificare pe un standard de interoperabilitate in domeniul medical.
- Experienta in cadrul a cel putin un proiect avand ca obiect implementarea de sisteme informatice integrate in calitate de expert interoperabilitate.
Expert securitate
Cerinte minime obligatorii:
- Studii superioare finalizate cu diploma licenta- Experienta profesionala de minim 5 ani
- Participarea in cadrul a cel putin un proiect avand ca obiect implementarea de sisteme informatice integrate in calitate de expert securitate;
- Cunostinte privind securitatea retelelor (inclusiv VPN), securitatea in baze de date si securitatea sistemelor de operare, dovedite prin certificare/ diploma, emise de organisme recunoscute national/international
Expert analist
Cerinte minime obligatorii:
- Studii superioare finalizate cu diploma licenta
- Experienta generala de minim 5 ani;
- Experienta specifica de minim 3 ani in calitate de analist;
- Cunostinte privind analiza cerintelor de business, dovedite prin diploma/certificare emise de organisme recunoscute national/international
- Cunostinte privind utilizarea limbaj de modelare standardizat, dovedite prin certificare/ diploma in domeniu;
Echipa implementare - minim 3 specialisti
- Studii superioare finalizate cu diploma licenta
- Experienta profesionala generala de minim 5 ani
- Experienta ca responsabil implementare in cadrul a cel putin 1 proiect similar ce au avut ca scop implementarea unor solutii informatice integrate
Echipa instruire - Formatori ? minim 2 specialisti
- Studii superioare finalizate cu diploma licenta
- Experienta profesionala generala de minim 5 ani
- Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator autorizata de un organism acreditat la nivel national/international sau echivalent
- Experienta ca formator in cadrul a cel putin 1 proiect similar ce a avut ca scop implementarea unor sisteme informatice integrate
Certificat ISO 9001 sau echivalent privind standardele de asigurare a calitatii. Se solicita ca ofertantul sa prezinte documente care sa ateste faptul ca operatorul economic are implementat un sistem de management al calitatii.
Nota:
In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la sistemele de management al calitatii se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
Certificat ISO 27001 sau echivalent privind managementul securitatii informatiei. Se solicita ca ofertantul sa prezinte documente care sa ateste faptul ca operatorul economic are implementat un sistem de management al securitatii informatiei sau echivalent.
Nota:
In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la sistemele de management al securitatii informatiei se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani in conformitate cu formularulspecific din Sectiunea de Formulare.Formularul completat trebuie insotit in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, care sa contina informatii din care sa rezulte indeplinirea conditiilor solicitate.Nota: Pentru contractele incheiate in alta moneda decat lei, echivalenta se va efectua utilizind cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Se prezintaDeclaratie pe proprie raspundere a ofertantului in conformitate cu formularulspecific din Sectiunea Formulare, care sa contina informatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.In cazul in care personalul de specialitate nu este angajat al ofertantului se va prezenta in original o declaratie de disponibilitate conform formularuluispecific din Sectiunea Formulare.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta experienta profesioinalaSe prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiectSe prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiectSe prezintaDocumente edificatoare care sa ateste ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu prevederile ISO SR EN 9001 sau echivalent.Se prezintaDocumente edificatoare care sa ateste ca are implementat un sistem de management al securitatii informatiei in conformitate cu ISO 27001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul, exprimat in lei, fara TVA;
- Nu este impusa o limita inferioara a elementului pret.- Etapa finala de licitatie electronica va fi programata in functie de momentul finalizarii evaluarii tuturor ofertelor inaintate.- Cu 2 zile inainte de inceperea etapei finale de licitatie electronica, operatorii economici vor fi informati atat de autoritatea contractanta cat si de operatorul SEAP referitor la calendarul desfasurarii etapei finale de licitatie electronica.- Numar de runde ale licitatiei electronice: 1.- Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului (in ultimul minut al rundei): Da (prelungirea de face cu o perioada de timp stabilita de SEAP, de regula, a cate 5 minute).- Ofertantii vor avea la dispozitie informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament pe parcursul desfasurarii rundei de licitatie electronica: Da.- Pasul minim obligatoriu de licitare (in procent care se va aplica la valoarea estimate sau in suma fixa calculate prin aplicarea procentului la valoarea estimate): 0, 01%.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 11:00
Locul: Sectia Obstretica Ginecologie Str. Remus Bellu nr.3 Mun.Rm .Valcea-sala sedinta-parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si ofertanti si /sau membrii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Operatiunea 3.2.4. local - Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 alin 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: Mun. Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 201, ,Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240277, Romania, Tel. +40 350413445, Email: [email protected], Fax: +40 250746989, Adresa internet (URL): www.sjv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 18:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer