Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Implementarea unei aplicatii informatice tip e-sanatate in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sf.Ioan? Galati


Anunt de participare numarul 146521/14.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati
Adresa postala: Str. Ghe Asachi nr 2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800487, Romania, Punct(e) de contact: Anisosra Sau, Tel. +40 0236/469100, In atentia: ing.Tudor Lili, Email: [email protected], Fax: +40 0236/469849, Adresa internet (URL): www.spcopgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Implementarea unei aplicatii informatice tip e-sanatate in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sf.Ioan? Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Strada Gh. Asachi nr. 2, Municipiul Galati, Judetul Galati / Stada Constructorilor nr. 29 , Tiglina 2, Municipiul Galati, Judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul proiect consta in cresterea calitatii serviciilor oferite de Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati prin implementarea unui sistem informatic medical integrat, care sa trateze atat aspectele clinice ale activitatii spitalicesti, cat si cele financiar-administrative, precum si de informare intr-un mod unitar a tuturor categoriilor de persoane interesate.In ceea ce priveste capacitatea de informare si comunicare, sistemul va furniza informatii, structurate pe niveluri de acces prestabilite, precum si servicii de tip e-Sanatate si informatiile aferente acestora, pacientilor, personalului medical si factorilor de decizie din cadrul spitalului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72262000-9-Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
72268000-1-Servicii de furnizare de software (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caiet de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 466, 247.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul garantiei de participare este de 29.324, 95 LEI. Garantia de participare se poate constitui, conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: a) prin virament bancar in contul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sf Ioan? Galati RO19TREZ3065006XXX006061 deschis la Trezoreria Galati, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor sau b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si prezentat in original. In cazul in care garantia de participare se constituie prin Scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul 16 ? Scrisoare de garantie bancara. Termenul de valabilitate al garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de valabilitate al ofertei. Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din OUG nr.34/2006 este de 5.246 LEI. O copie scanata a dovezii constituirii garantiei de participarese va incarca/depune in SEAP , iar originalul se va depune la sediul autoritatii contractante pana cel tarziula data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunereaofertelor. In cazul in care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa. Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in categoria IMM) Echivalenta leu/alta valuta pentru garantia de participare depusa in alta valuta decat lei se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din valoarea contractului. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile Art. 90 din H.G. Nr. 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie de buna executie, se va utiliza Formularul 17 ? Scrisoare de garantie de buna executie. Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu durata contractului Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
AXA PRIORITARA III - ?TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular 1 - Declaratie privind eligibilitatea privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare2. Formular 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele5. Formular 3 - Declaratie privind calitatea de participant la proceduraAcest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti.6. Formular 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta7. Formular 5 - Declaratie privind conflictul de interese conform art. 69.1 din O.U.G. nr.34/2006l. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.DOCUMENTELE VOR FI INCARCATE ELECTRONIC IN SEAP
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Manager Dr.Stefanescu Victorita, Director financiar contabil Ec.Closca Laura, comp. juridic jr. Bunea Veronica, Comisia de evaluare: Sef serviciu administrativ ing. Tudor Lili, birou achizitii ing. Sau Anisoara, birou tehnic sing. Popa Camelia.Ing. Canja Valentin-Eugen - expert cooptat, -ing, Ioanitescu Catalin, expert cooptatOfertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte: informatii legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, precum si obiectul de activitate care trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului care urmeaza sa fie atribuit.Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorIn cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
DOCUMENTELE VOR FI INCARCATE ELECTRONIC IN SEAP
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota:
(1) In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Cerinta 2
In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
Cerinta 1
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie de minim 2.930.000 LEI
Valorile vor fi exprimate in lei si in euro. Echivalenta leu/alta valuta se va realiza la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anii respectivi.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro in Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
documentul va fi incarcat electronic in SEAPSe vor prezenta documentele in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.documentul va fi incarcat electronic in SEAPFormular 7 - Fisa de informatii generale.documentul va fi incarcat electronic in SEAPPentru completarea documentului informatii generale cu rubricacifra de afaceri pe ultimii 3 ani mentionam cursurile de referintape ultimii 3 ani: 2010 - 1 euro = 4, 2099; 2011 - 1 euro = 4, 2379lei; 2012 - 1 euro = 4, 4560 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 8 ? Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Ofertantul va completa si prezenta Formularul 9 ? Fisa de experienta similara semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia.
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada livrari de produse similare cu obiectul prezentei achizitii la nivelul a cel putin un contract sau maxim 3 contracte, livrari efectuate in ultimii 3 ani"
Ofertantul va prezenta cel putin un document care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul activitatilor prestate/ bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractul.
Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.
Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta 2 Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 10 ? Lista cu personalul de specialitate, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia. Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In vederea evitarii intarzierilor in finalizarea si livrarea contractului si avand in vedere perioada scurta de implementare si tinand cont de multiplele responsabilitati si activitati pe care trebuie sa le desfasoare expertii conform fiecarui rol, precum si pentru asigurarea unor livrabile ale proiectului de inalta calitate este absolut obligatoriu ca un expert sa fie nominalizat pentru o singura pozitie.Prezentarea personalului de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor necesare pentru realizarea cu succes a obiectului contractului, evidentiaza competentele, cunostintele si capacitatea operatorului economic in implementarea proiectului informatic propus.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine necesarul de personal pentru realizarea tuturor serviciilor ce fac obiectul acestui contract si ca poate pune la dispozitia autoritatii contractante personalul solicitat, absolut necesar desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice prezentului contract.In vederea evitarii intarzierilor in finalizarea si livrarea contractului si avand in vedere perioada scurta de implementare si tinand cont de multiplele responsabilitati si activitati pe care trebuie sa le desfasoare expertii conform fiecarui rol, precum si pentru asigurarea unor livrabile ale proiectului de inalta calitate este absolut obligatoriu ca un expert sa fie nominalizat pentru o singura pozitie.
Cerinta 3 Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat. b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 11A, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii; Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ ctr solicitate.
3.5 - Expert implementare si asistenta tehnica sistem de gestiune a resurselor - componenta ALOP (1 persoana) Studii superioare finalizate cu diploma de licenta Certificat ca si consultant implementare, in componenta de Angajare, Ordonantare si Lichidare la Plata a cheltuielilor a sistemului de gestiune a resurselor ofertata eliberat de organisme abilitate Certificat ca instructor pentru componenta de Angajare, Ordonantare si Lichidare la Plata a cheltuielilor a sistemului de gestiune a resurselor ofertata eliberat de organisme abilitate Competente de formator atestate prin certificare emisa de catre un furnizor de formare autorizat CNFPA sau echivalent Experienta specifica in unul sau mai multe contracte ce a/au avut ca obiect furnizarea unui sistem informatic similar cu cel al prezentei achizitii Documente necesare a fi prezentate: vezi 3 Cerinta3
Cerinta 3.4 - Arhitect de solutie (1 persoana)Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta Certificare profesionala emisa de o institutie recunoscuta national si /sau international care sa ateste detinerea de competente in domeniul arhitecturilor enterprise sau echivalent Experienta specifica in unul sau mai multe contracte ce a/au avut ca obiect furnizarea unui sistem informatic similar cu cel al prezentei achizitii Documente necesare a fi prezentate: vezi 3 Cerinta
Cerinta3.3 - Analist (1 persoana) Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta Certificare profesionala in domeniul analizei recunoscuta la nivel national si /sau international Experienta specifica in unul sau mai multe contracte ce a/au avut ca obiect furnizarea unui sistem informatic similar cu cel al prezentei achizitii Documente necesare a fi prezentate: vezi 3
Cerinta 3.9 ? Expert analiza cerinte si testare (1 persoana)
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Certificare recunoscuta national si/sau international in domeniul analizei cerintelorExperienta specifica in unul sau mai multe contracte ce a/au avut ca obiect furnizarea unui sistem informatic similar cu cel al prezentei achizitii1)Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.
2)Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
3)Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 11A, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ ctr solicitate.
Documente necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3
Cerinta 3.8 ? Responsabil calitate (1 persoana)
Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta
Certificare ca auditor pentru sisteme de managementul calitatii ISO 9001 sau echivalent, emisa de catre un organism recunoscut national si/sau international
Experienta specifica in domeniul asigurarii calitatii de cel putin 3 ani
Documente necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3
Cerinta 3.7 ? Expert securitate si penetrare sistem (1 persoana)
Absolvent studii superioare, cu diploma de licentaCompetente in retele de calculatoare demonstrate prin studii post universitare sau certificare in domeniul retelelor de calculatoare
Certificare privind dobandirea de competente de etichal hacking ale sistemelor recunoscuta la nivel nationalsi/sauinternational
Certificare prdrivind auditul sistemelor informatice recunoscuta la nivel national si/sau international
Experienta specifica in unul sau mai multe contracte ce a/au avut ca obiect furnizarea unui sistem informatic similar cu cel al prezentei achizitiia) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.
b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 11A, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ ctr solicitate.Documente necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3
Cerinta 3.2 - Lider tehnic si interoperabilitate (1 persoana) Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta Certificare profesionala recunoscuta national si /sau international in domeniul dezvoltarii software Participare la un curs in domeniul interoperabilitatii din sistemele medicale conform standardului HL7 sau echivalent Experienta specifica in unul sau mai multe contracte ce a/au avut ca obiect furnizarea unui sistem informatic similar cu cel al prezentei achizitii Documente necesare a fi prezentate: vezi 3 Cerinta
Cerinta 3.1 - Manager de proiect (1 persoana)Absolvent studii superioare.Certificare profesionala recunoscuta national si /sau international in domeniul managementului de proiecte Certificare profesionala recunoscuta national si /sau international in managementul serviciilor IT Experienta specifica in unul sau mai multe contracte ce a/au avut ca obiect furnizarea unui sistem informatic similar cu cel al prezentei achizitii Documente necesare a fi prezentate: vezi 3 cerinta
Cerinta 3.6 - Expert implementare si asistenta tehnica sistem de gestiune a resurselor - componenta Salarizare (1 persoana) Studii superioare finalizate cu diploma de licenta Certificat ca si consultant implementare, in componenta de Salarizare a sistemului de gestiune a resurselor ofertata eliberat de organisme abilitate Certificat ca instructor pentru componenta de Salarizare a sistemului de gestiune a resurselor ofertata eliberat de organisme abilitate Competente de formator atestate prin certificare emisa de catre un furnizor de formare autorizat CNFPA sau echivalent Experienta specifica in unul sau mai multe contracte ce a/au avut ca obiect furnizarea unui sistem informatic similar cu cel al prezentei achizitii Documente necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3
Nota:
(1) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentareaunui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)
Cerinta 5
Informatii privind subcontractantii:
Fiecare subcontractant va prezenta: a) Formularul 3 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura,
b) Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
c) Formularul 7 ? Informatii generale, mai putin informatiile privind cifra de afaceri.
Ofertantul(liderul, in cazul asocierii) va completa si prezentaFormularul 12b ? Lista cu subcontractantii si specializarea acestora, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia
Acordurile de subcontractare se vor solicita ofertantului castigator la incheierea contractului.
Cerinta 4
Informatii privind asociatii:
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor depune urmatoarele documente:
a)Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea ctr., iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor, toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a ctr.b)Declaratie semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, vor legaliza asocierea, iar ctr. de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii ctr.In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii.
Formularul 12a-Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora
Certificare privind managementul calitatii ISO 9001 sau echivalent - Se va prezenta documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nu se accepta operatori economici in curs de certificare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 8 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Formularul 9 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentele se vorincarca electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 10 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentele se vorincarca electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentele se vorincarca electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentul va fi incarcat electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentul va fi incarcat electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentul va fi incarcat electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentul va fi incarcat electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentul va fi incarcat electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentul va fi incarcat electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentul va fi incarcat electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentul va fi incarcat electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.documentul va fi incarcat electronic in SEAPModalitatea de indepliniredocumentul va fi incarcat electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Modalitatea de indepliniredocumentul va fi incarcat electronic in SEAPPentru completarea documentului informatii generale cu rubricacifra de afaceri pe ultimii 3 ani mentionam cursurile de referintape ultimii 3 ani: 2010 - 1 euro = 4, 2099; 2011 - 1 euro = 4, 2379lei; 2012 - 1 euro = 4, 4560 leiFormularele 3, 5, 7 si 12b se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indepliniredocumentul va fi incarcat electronic in SEAPConform solicitarilor din cerinta.Formularul 12a se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date..- documentul va fi incarcat electronic in SEAP
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
50%
50
Descriere: Componenta financiara
2.
- Disponibilitatea si organizarea structurata si ergonomica a Dosarului Electronic Unic al Pacientului
9%
9
Descriere:
3.
DDisponibilitatea elementelor deinterfata grafica utilizator (GUI)
9%
9
Descriere:
4.
Detalierea functionalitatilor privind schimbul de date dintre spital, unitatea de primire urgente si ambulatoriul de specialitate
8%
8
Descriere:
5.
Detalierea functionalitatilor privind gestiunea activitatilor financiar ? contabile
8%
8
Descriere:
6.
Detalierea functionalitatilor privind gestiunea eficienta a imobilizarilor
8%
8
Descriere:
7.
Detalierea functionalitatilor privind activitatile specifice de management al salarizarii
8%
8
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
Pondere componenta tehnica: 50 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
POSCCE 88/19.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): AXA PRIORITARA PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE AXA PRIORITARA III - ?TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC? DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 ?DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(100puncte) = Pfinanciar(50puncte) + Punctaj CT1(9puncte) + Punctaj CT2(9puncte)+ Punctaj CT3 (8puncte) + Punctaj CT4(8puncte)+ Punctaj CT5(8puncte) + Punctaj CT6(8puncte)Unde: - Ptotal reprezinta punctajul total- Pfinanciarreprezinta punctajul financiar- Punctaj CT1, Punctaj CT2 .... Punctaj CT6 reprezinta punctajele aferente criteriilor tehniceOferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal).In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai mic.Prin acest algoritm de calcul ofertele se clasifica in ordinea descrescatoare a punctajelor totale cumulate obtinute de fiecare oferta, in functie de ponderea indicata atat pentru punctajul tehnic, cat si pentru cel financiar.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au obtinut punctaje egale si pentru acest factor de evaluare, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, avand acelasi punctaj maxim pentru factorul de departajare, o noua propunere financiara Oferta va fi depusa in SEAP, pentru departajare. Noua propunere financiara se va solicita Oferta va fi depusa in SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului care va obtine cel mai mare punctaj dupa reevaluarea ofertelor financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF IOAN
Adresa postala: STRADA GHEORGHE ASACHI NR.2, ,Localitatea: GALATI, Cod postal: 800487, Romania, Tel. +40 236469100, Email: [email protected], Fax: +40 236469849
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer