Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Implementarea unei solutii de e-Learning in cadrul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Constanta


Anunt de participare numarul 142078/21.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA
Adresa postala: STR.NICOLAE IORGA NR.89, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: Ciorbaru Daniela, Tel. +40 241481609, Email: [email protected], Fax: +40 241481641, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Implementarea unei solutii de e-Learning in cadrul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Cod NUTS: RO223 - CONSTANTA
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul face parte din proiectul ?Formare profesionala pentru personalul medical si manageri din domeniul sanitar prin implementarea de noi tehnologii si actualizarea cunostintelor din domeniul economiei sanitare?. Obiectivul contractului il reprezinta implementarea unui sistem de eLearning si dezvoltarea de cursuri interactive pentru instruirea eficienta a personalului medical si a managerilor din domeniul sanitar.
Valoarea serviciilor diverse si neprevazute: nu este cazul.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48190000-6-Pachete software educationale (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
72212190-7-Servicii de dezvoltare de software educational (Rev.2)
72212931-4-Servicii de dezvoltare de software de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata fara TVA(numai in cifre): 2.200.000Moneda: Lei
Valoarea estimata fara TVA: 2, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 44.000 lei. A se vedea nota de mai jos.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii este de: 5.979, 99 lei (4.200 lei + 0, 1% din ce depaseste 420.001 lei).c) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2. ordin de plata in contulRO29TREZ2315005XXX000396deschis la trezoreria Constanta cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Cursul valutar care va sta la baza intocmirii garantiei de participare, este cursul BNR din data de 28.01.2013, respectiv 1Euro = 4.3877 LEI (RON)Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1). Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 modalitate completata si modificata prin H.G. nr.1045/2011. In acest ultim caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont dedisponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor;
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor ;
- Formularul nr. 13 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 16 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante cum ar fi: Director Executiv ? SL DR Dina Constantin ; director executiv adj.fin contabil - ec Schipor Cristina; Compartiment achizitii Ciorbaru Daniela;.Chirica Georgiana Andreea - Avocat
Nota:
a. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de e genul e?alonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
b. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului dincare sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota:
a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 4.400.000 lei.
Se solicita documente aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), din care rezulta cifra de afaceri globala. Operatorii economici, vor prezenta doc. edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei econ. si financiare a operatorului economic. Doc. prezentate in alta limba decat limba ofertei se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 3 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Nota: a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012:1 Eur = 4, 4560, pentru anul 2011 ? 1 Eur = 4, 2379 lei, , pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani cel putin un contract similar, cu o valoare de minim 2.200.000 lei.Se solicita:
Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client privat beneficiar prin care se face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara;
Cerinta nr. 3Ofert.tb.sa faca dovada ca dispunecel putin de urm. personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contr:
1. Manager de proiect/ coord. echipa/team leader
2. Coordonator tehnic sistem eLearning - 1 exp.;3. Coordonator dezvoltare continut - 1 exp.;
4. Coordonator instruire - 1 exp.;5. Expert infrastructura si securitate IT - 1 exp.;6. Dezvoltator continut- 2 exp.;
Se solicita:
a. Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punct .de vedere al experientei si competententelor expertilor propusi se poate asigura indeplinirea corespunzatoare a contractului, potrivit prevederilor caietului de sarcini.Decl. de disponibilitate (F. nr. 9) si angajamentul de participare se va prezenta semnata de titluar, in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pt.fiecare astfel de specialist.
Continuare cerin?a nr.3
b.Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de doc. suport din care sa rezulte info. referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de poriect;
c. ofertantii vor prezenta documente suport din care sa rezulte indeplinirea cerin?elor solicitate, cum ar fi:
- cartile de munca sau, dupa caz, contracte individuale de si/sau contracte de prestari servicii incheiate intre ofertant si experti/angajamente/acordurile de participare (care sa asigure trasabilitatea includerii in oferta a respectivilor specialisti) si/sau alte documente echivalente in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor.;
Continuare cerin?a nr.3
- diplome privitoare la specializarea personalului (studii, pregatire profesionala, calificare si atestare profesionala);
- autorizatii/certificate de atestare profesionala etc. aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.
Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau, dupa caz, cu mentiunea ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de a face aplicarea prevederilorart. 11 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 in legatura cu toate documentele prezentate.
Valabilitatea atestatelor /certificatelorspecialistilor se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Profilul expertului cheie nr. 1 - Manager de proiect/ coordonator de echipa/team leader:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
- Pregatire profesionala generala de cel putin 5 ani;
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Detinerea de competente relevante privind managementul de proiect (dovedite prin certificate recunoscute cel putin la nivel national, cum ar fi "Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919 sau echivalent);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect/program in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de manager / director / coordonator ori sef de proiect / team leader sau o alta pozitie similara
Continuare cerin?a nr. 3
Profilul expertului cheie nr. 2 ? Coordonator tehnic sistem eLearning:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare ?n domeniul ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei sau echivalent, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.;
- Pregatire profesionala generala de cel putin 5 ani;
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin 1 proiect/program in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie similara si/sau detinerea pe parcurs profesional a minim unei pozi?ii din cadrul careia sa fi desfasurat acest tip de activitati.
Continuare cerin?a nr. 3
Profilul expertului cheie nr. 3 ? Coordonator dezvoltare continut:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.;
- Pregatire profesionala generala de cel putin 5 ani;
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin 1 proiect/program in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie similara si/sau detinerea pe parcurs profesional a minim unei pozi?ii din cadrul careia sa fi desfasurat acest tip de activitati.
Continuare cerin?a nr. 3
Profilul expertului cheie nr. 4 ? Coordonator instruire:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare ?n domeniul ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei sau echivalent, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.;
- Pregatire profesionala generala de cel putin 5 ani;
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin 1 proiect/program in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie similara si/sau detinerea pe parcurs profesional a minim unei pozi?ii din cadrul careia sa fi desfasurat acest tip de activitati.
Continuare cerin?a nr. 3
Profilul expertului cheie nr. 5 ? Expert infrastructura si securitate IT:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare ?n domeniul ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei sau echivalent, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.;
- Pregatire profes.generala de cel putin 5 ani;
1.2. Cerinte privind calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Detinerea de cunostinte privind managementul serviciilor IT dovedite prin certificate de tipul ITIL Foundation sau echivalent;
- Detinerea de cunostinte in domeniul auditariisecuritatii sistemelor informatice, conform standardului ISO 27001 sau echivalent, dovedite prin certificate/cursuri etc;
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin 1 proiect/program in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie similara si/sau detinerea pe parcurs profesional a minim unei pozi?ii din cadrul careia sa fi desfasurat acest tip de activitati.
Cerin?a nr. 4
Informatii privindsubcontractan?ii
Se va prezenta:
- Formularul nr. 9 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
Nota:
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatiipentru activita?ile ce fac obiectul contractului, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii potrivit condi?iilor de certificare a sistemului de management al calita?ii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent) in domeniul obiectului contractului. Valabilitatea certificatului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2
Informatii privind sistemul de management al securitatii informatieipentru activita?ile ce fac obiectul contractului, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al securitatii informatiei potrivit condi?iilor de certificare a ISO 27001 sau echivalent in domeniul obiectului contractului. Valabilitatea certificatului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerin?ei nr.1Se va prezenta: - Formularul nr. 4 - Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, ce va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;Nota: a. Operatorii ecnonomici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.b. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract care contin referintele privind: partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului precum si semnaturile/stampila partilor. Copiile respective se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea ?conform cu originalul?.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile documentelor insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Modalitatea de indeplinire a cerin?ei nr. 3: Se vor prezenta: - Formularul nr. 6;
- Formularul nr. 7 ? Declaratie de disponibilitate in cazul in care expertul nu este angajat al ofertantului.- Angajamentul de participare, in cazul in care expertul nu este angajat al ofertantului.- Formularul nr. 8 ? Angajamentul privind resursele umane.Nota: a. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.b. Prin contract similar se intelege un contract ce a vizat implementarea unui sistem informatic care a inclus implementarea unei platforme educationale tip e-Learning, livrarea si dezvoltarea de continut educational si servicii de instruire a utilizatorilor.c. Expertii/cheie/personalul de executie indicat au/a fost stabilit(i) la un nivel minim prin raportare la durata de exectuie a contractului maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnicesi a calendarului de implementare a proiectului cu echipa de proiect, suplimentand dupa caz componenta acesteia, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3Se va prezenta: Modalitatea de indeplinire cerinta nr. 1Se va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/ documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Se va prezenta: Modalitatea de indeplinire cerinta nr. 2Se va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al securitatii informatiei din seria ISO 27001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
40%
40
Descriere: Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei:
2.
Scalabilitatea solutiei propuse
10%
10
Descriere: a) Pentru ofertele care nu prevad posibilitatea de scalabilitate a solutiei propuse, in conformitate cu cerintele de la lit. b) - c) mai jos se acorda 0 puncte;
3.
Organizarea si planificarea in timp a activita?ilor, pe durata de indeplinire a contractului
20%
20
Descriere:
4.
Identificarea si prezentarea problemelor care pot afecta implementarea proiectului
15%
15
Descriere:
5.
Solutiile propuse pentru remedierea/diminuarea/eliminarea problemelor care pot afecta implementarea proiectului
15%
15
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
Pondere componenta tehnica: 60 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
? In sensul prevederilor de la Cap. II.3., durata contractului se calculeaza de la semnarea acestuia ?i se intinde pana la data finalizarii proiectului, in func?ie de graficul de implementare ?i activita?ile din cadrul acestuia.? Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului;? Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura;? Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acela?i punctaj? In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acela?i punctaj prin aplicarea prevederilor de mai sus, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, oferta ca?tigatoare fiind cea clasata pe locul 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, clasamentul se va reface in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator, conform ordinii mentionate mai sus, oferta ca?tigatoare fiind cea care se claseaza pe locul 1, acest sistem urmand sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe locul 1.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta
Adresa postala: STR.NICOLAE IORGA NR.89, Localitatea Constanta, Localitatea: constanta, Cod postal: 900643, Romania, Tel. +40 241481609, Email: [email protected], Fax: +40 241481641
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2013 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer