Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Implementarea unui sistem informatic integrat de automatizare a fluxurilor informationale interne si externe ale CNPAS


Anunt de participare numarul 126496/22.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Adresa postala:  Str. Latina nr. 8 sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020793, Romania, Punct(e) de contact:  VASILE TANASE, Tel. 0213169281, Email:  [email protected], Fax:  0213169281, Adresa internet (URL):  www.cnpas.org, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Implementarea unui sistem informatic integrat de automatizare a fluxurilor informationale interne si externe ale CNPAS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Casa Nationala de Pensii Publice, Bucuresti, str.Latina, nr. 8 sector 2
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?SIMPLIFICAREA SI AUTOMATIZAREA SCHIMBULUI DE DATE INTRE CNPAS SI ALTE INSTITUTII PUBLICE CU CARE INTERACTIONEAZA; DATE INTEGRATE PRIN AUTOMATIZAREA FLUXURILOR INFORMATIONALE INTERNE SI EXTERNE (DIAFIX)?
Implementarea unui sistem informatic integrat de automatizare a fluxurilor informationale interne si externe ale CNPAS
si
Instruirea utilizatorilor aplicatiei informatice de automatizare a fluxurilor informationale interne si externe ale CNPAS
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72262000-9 - Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72212200-1-Servicii de dezvoltare de software pentru retele, internet si intranet (Rev.2)
72212331-8-Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor (Rev.2)
72212610-8-Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?SIMPLIFICAREA SI AUTOMATIZAREA SCHIMBULUI DE DATE INTRE CNPAS SI ALTE INSTITUTII PUBLICE CU CARE INTERACTIONEAZA; DATE INTEGRATE PRIN AUTOMATIZAREA FLUXURILOR INFORMATIONALE INTERNE SI EXTERNE (DIAFIX)?
Implementarea unui sistem informatic integrat de automatizare a fluxurilor informationale interne si externe ale CNPAS
si
Instruirea utilizatorilor aplicatiei informatice de automatizare a fluxurilor informationale interne si externe ale CNPAS
Valoarea estimata fara TVA: 17, 668, 080RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare 200000 lei constituita conform prevederilor OUG 34/2006; Garantie de buna executie 10 % din valoarea totala fara TVA a contractului constituita conform prevederilor OUG 34/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Asigurari SocialeFondul Social European
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl priv neincadrarea in prev art.180 din OUG 34/2006;Decl priv neincadrarea in prev art. 181 din OUG 34/2006;Certif const elib de MJ ? ORC sau echivalent;Certif de atestare fisc priv plata oblig la bugetul de stat si taxe locale val la data desch of ? orig sau copie conform cu orig.Cazierul fisc al op ec of;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale; Decl privind cifra de af din care sa rezulte o cifra medie de af pe ultimii 3 ani fin (2008, 2009, 2010) de cel putin 35.000.000 lei.bilant contabile af ex fin 2008, 2009, 2010, vizate si inreg de org comp;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certif de inreg emis de ORC, Certif const elib de MJ ? ORC sau echivalent; copie certif pentru conf cu orig; Decl priv lista principprestari de serv in ultimii 3 ani, Decl priv lista princfurniz de prod in ultimii 3 ani;Experienta Similara;Lista cu pers de spec;CV;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Of trebuie sa faca dovada final in ultimii 3 ani, acel mult 3 ctr avand ca obiect princ comp ale ctr care urmeaza sa fie atrib, conf prev caiet de sarc, a caror val cumul sa fie de min 17.700.000 lei.Prez a cel mult 3 ctr sau doc care sa ateste final in ultimii 3 ani, a caror val sa coresp din pct de vedere val cu cerinta min priv val cumul solicitsi care, cumul, sa cupr din punct de vedere cantitat cel putin urm activ princ care se reg in ob viitorului ctr, resp: inst si integr a unui sist inf cu alte aplic/sist;impl de infrastr hard si soft;pr si automat flux de lucru;analiza, pr, test, proj manag;instr ptr un nr min de 100 de utiliz ai apl livr;Manager de pr-o pers: Abs de stud sup in dom IT&C;Exp prof grala de min 5 aniCertif prof care sa ateste detinerea de cunost priv coord pr intr-o maniera standard, cum ar fi Proj Manag Prof sau echiv;Certif prof care sa atest detinerea de cunost privind dezv de activ menite a identif si control ex la risc care poate deturna comp de la atingerea obiect de business cum ar fi Manag of Risk sau echiv;Exp dovedita in calit de manag de pr in cadrul a cel putin 1 pr de impl a unor sist inf;Arh de sol-o pers: Abs de stud sup in dom IT&C;Exp prof grala de min 5 aniCompet in dom arh de tip Enterprise, cu abordari globale de pr, planif si impl dov prin prez unei certif prof de tip TOGAF 8 sau echiv;Certif prof ce atesta cunostinte in domeniul arh soft bazate pe serv - Serv Orient Arch sau echiv;Exp prof in cadrul arh soft in cadrula min 1 pr de impl de sist integr;Analisti de sist?doua pers: Abs de stud sup in dom IT&C;Exp prof de min 5 ani in dom IT&C;Cunostinte aprof priv identif nec de business ale unei entitati jur in scop de a determina sol opt de dezv, de a crea leg de comunic intre entitate, client, partile interes si ech de sol, dovedite prin certif prof cum ar fi Certif Business Analysis Prof sau echiv;Certif prof obt in urma part la curs de instr in dom analiz ?i manag cerint in pr (business analysis)Exp prof in dom analiz de sist in cadrul a cel putin unui pr de impl a unui sist inf ce a avut in vedere integr unei sol cu sist exist, in care au desf activ de analiz.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
termen garantie sist integrat
20%
Descriere: gar suplim 1 an-10 pc; 2 ani 20 pc
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S113-186994 din 15.06.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2011 12:00
Locul: Casa Nationala de Pensii Publice, Bucuresti, str. Latina, nr. 8, sector 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
IN BAZA UNEI IMPUTERNICIRI SEMNATA SI STAMPILATA DE REPREZENTANTUL LEGAL AL FIRMEI OFERTANTE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social EuropeanProgramul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Exp admin baza de date?o pers Stud sup fin in dom IT&C;Exp prof de min 3 ani in dom IT&C;Certif prof care sa dov detin de compet in dom admin baze de date;Part in calit de spec baze de date in cadrul a cel putin 1 pr care sa fi avut in vedere pr, realiz si impl unei baze de date;Exp dezv soft-3 persAbs de stud sup in dom IT&C;Exp prof de minim 5 ani in dom IT&C;Compet priv dezv aplic si sol, dov prin certif emise de catre prod ai unor platf inf, rec la nivel internationalExp in cadrul a cel putin 1 pr de impl a unui sist inf ce a avut in vedere integr unei sol cu sist existExp integr?o pers Abs de stud sup in dom IT&C;Exp prof de min 5 ani in dom IT&CCertif prof care sa ateste detinerea de compet de nivel av privind manag proc de busiess pe o platf de integr, emisa de catre prod rec la nivel international;Certif prof care sa atest det de compet de nivel av privind tehn bazelor de date, emisa de catre prod de platf inf rec la nivel mondial;Exp in cadrul a cel putin 1 pr de impl a unui sist inf ce a avut in vedere integr unei sol cu sist existExp test?2 pers Abs de stud sup; Exp prof de min 3 ani in dom IT&C;Certif prof care sa ateste detin de cunostinte av privind test sist IT;Exp de min 3 ani in test sist infExp instr?o pers Abs de stud sup;Exp prof de min 3 ani in dom IT&C;Certif prof care sa atest detinerea de nivel avansat privind tehn de instr, emisa de catre prod rec la nivel internationalExp in cadrul a cel putin 1 pr de impl a unui sist inf ce a avut in vedere integr unei sol cu sist exist
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, sector3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, sector3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  http: //www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala:  Str. Latina, nr. 8, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020793, Romania, Tel. 021 3169281, Fax:  021 3169281, Adresa internet (URL):  www.cnpas.org
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2011 11:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer