Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Imprimate specifice CF?- lot 1 si ?Acumulatori auto? ? lot 2


Anunt de participare (utilitati) numarul 141417/08.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Politehnicii nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Mita Adriana, Tel. +40 268410709, Email: [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Imprimate specifice CF?- lot 1 si?Acumulatori auto? ? lot 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Suc?CREIR CF? BV, lot1-Depozit Regional, str.FundaturaHarmanuluinr.3 BV, lot2?Formatia Auto, str.TimisTriaj, nr.7, BV. Furnizorul are oblig de a transporta produsele la destinatia finala pe chelt sa.
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul achizitiei il constituie achizitia de imprimate tipizate specifice CF (lot 1) si39 buc. acumulatori auto (lot 2), descrierea acestora fiind prezentata in 3caiete de sarciniatasatein SEAP in?Caiete de sarcini? si anexele acestora (6 fis ?pdf?, 2 fis ?jpg? si un fis "doc" atasate in SEAP).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22800000-8 - Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)
31431000-6-Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1?Imprimate tipizate specifice CF, Lot 2 ?39 buc acumulatori auto.Cantitatile pentrulot 1 si tipul produselorpentruambele loturi sunt prezentate incaietelede sarcini nr.320/1313/2012 si nr. 660/1654/2012si anexele acestora(6 fisiere ?pdf?, 2 fisiere ?jpg?, un fisier "doc")si caiet de sarcini nr. 230/529/2011.
Valoarea estimata fara TVA: 64, 047.58RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia departicipare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari, in cuantum de 780, 95 lei pt. lot 1 iar ptlot2 500 lei si pt cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pt o evaluare si raportare unitara ale cuantumului aferent garantiilor de participare, echivalenta pt o garantie de participare depusa in euro se face la curs BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Instrum de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: virament bancar in contul CNCF « CFR » SA prin Suc «CREIR CF»BV CUI 15509275) nr.RO92BPOS08002606941ROL01 deschis la Bancpost Brasov sau printr-un instrum de garantare emis in cond legii de o soc bancara ori o soc de asigurari, in original, sau OP/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, sau depunere la caseria Suc.?CREIR CF? Bv a sumei in numerar.IMM-urile 50%.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare cfart.87, alin.(1) HG 925/2006.Garantia pentru participare se va returna de catre autoritatea contractanta cf art.88 din HG 925/2006 Garantia de buna executie-5% din pretul contractului, fara TVA.IMM - 50%.De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o soc bancara sau o soc de asigurari, care devine anexa la contract.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada faptul ca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat.Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive cf art.90, alin (3) din HG 925/2006 si HG 1045/2011.Garantia de buna executie se va constitui in per de valab a ofertei si nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie cf art.91 HG nr.925/2006.Autoritatea contractanta va restitui garantia de buna executie cf art.92, alin(1) HG.nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse (fonduri proprii)- poz. 9.A.2.5.2.17 (lot 1 )si poz.9.A.2.5.2.28 (lot 2) din P.A.A.P. pe2012 al CN CF ?CFR? SAnr.9/3/3055/2012.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea- Formular 12A din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator);
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Formular 12B din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator ? pentru tertul sustinator doar pentru neincadrarea in art.181, lit.a), lit.c1) si lit.d) );Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3)Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale catre stat, inclusiv cele locale.Certificate fiscale privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, respectiv:
- Certificat de atestare fiscala privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- Certificat de taxe si impozite catre bugetul local (Consiliul local), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Certificatele vor fi prezentate in original, copielegalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi depuse dupa caz, de catre fiecare ofertant/asociat.
Nota: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4)Declaratie pe propria raspundere conform prevederilor OrdinuluiANRMAP314/ 2010- Formularul 12B-2 din fisierul « Modele de formulare » (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta -(ofertant, asociat).
5)Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Formularul 12 C din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat)
6)Acord de asociere, daca este cazul - Formularul 44 din fisierul « Modele de formulare »
7)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).
Sunt considerate persoane ce detinfunctie de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire)in cadrul CNCF ?CFR? SABucuresti- Suc. ?CREIR CF? Brasovurmatorii: Radulescu Gheorghe, Nasulea Mariana, Loga Roxana, Tanase Victoria, Popa Dumitru, Zetu Tatiana, Mita Adriana, Ilas Florin, Neagota Corina, Dospinescu Daniela , Stan Dragos, Radu Roxana.
NOTA: 1.Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
c) Sa depuna oferta individuala/ comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Intreprinderile afiliate (asa cum au fost definite la art.46, alin.(3) din OUG nr.34/2006) au dreptul de a participa in cadrul aceleasi proceduri de atribuire, dar numai. in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani;3. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotarariipronuntate de judecatorul-sindic;
b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuiad) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
-ofertantul /candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinatorcare are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.5.Autoritatea contractanta va descalifica de la procedura de achizitie publica ofertantul care, prin cele declarate in Formularul 12B-2furnizeazainformatii neadevarate si/sau incomplete in orice privinta. 1)Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si livrarea unor produsesimilare cu cele supuse achizitiei- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar livrarea unor produse de tipul celor supuse procedurii de achizitie (obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). (ofertant, asociat).Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original, copielegalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.- In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
2)Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel:
-in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »)
-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Fisa de parteneriat?;
? ?Intreprinderi partenere?
-in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Intreprinderi legate?;?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?
Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.
Modelele formularelor enumerate se regasesc in fisierul « Modele de formulare »
NOTA:
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la cap.III.2) ?Conditii de participare?, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv diverse valori, cantitati, asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire.
Uzand de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleOfertantul va demonstra media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani(2009, 2010 si 2011).Ofertantul va completa Formular B3 din care sa rezulte alaturi de date generale despre ofertant: adresa, ob de activ, principala piata a afacerilor simedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani a acestuia.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pt an respectiv, astfel: An 2009:1 euro=4, 2373 lei;
An 2010:1 euro=4, 2099 lei;An 2011:1 euro=4, 2379 lei;
bilantul contabil la 31.12.2011
Cand ofertantul isi demonstreaza sit ec si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta pers, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si pers respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financ nu trebuie sa se afle in sit care determina excluderea din procedura de atribuire cf art. 180 si art.181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pt care va prezenta Formular 12A, Formular 12B si Formular 12C bis din « Modele de formulare »
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea/partile din contract pe care ofertantul are intentia sa o/le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Faraa i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract, ofertant are dreptul de a include in propunere tehnica posibilit de a subcontracta o parte din contract.Cand parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autorit contract solicita, la incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Pe parcursul derularii contract, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autorit contractante, iar eventuala inlocuire acestora nu trebuie sa conduca la modific propunerii tehnice sau financiare initiale.
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, per de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.Lista va fi insotita de copii ale 1 sau cel mult 3 certificate/ documente (contracte/ procese verbale de receptie)prin care sa se confirme livrarea unor produse similare cu cele supuse achizitiei, pentru acestea atasandu-se si recomandari din partea beneficiarilor(Formular B5 din « Modele de formulare »).Nota: Raportarea numarului de ani (3 ani) la nivelul carora se face dovada exp similare se face de la data limita dedepunere aofertelor.
recomandari din partea beneficiarilor contractelor care sustin experienta similara, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati
PT produsele din lot 1 (Imprimate tipizate specifice CF)se solicita mostre.Mostrele se solicita in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/ produce produse similarecelor care fac obiectul achizitieipentru lotul 1.
Cand ofertantul isi demonstr capacit tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al pers respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispoz ofertantului resursele tehnice invocate. Pers care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in sit care determina excluderea din procedura cf art.180 si art.181, lit a), c^1), d) si art.69^1 OUG 34/2006, fapt pt care va prezenta Formular 12A, Formular 12B si Formular 12C bis din « Modele de formulare »
Certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii cf ISO 9001:2008, valab la data limita depunere a ofertelor. Ofertant va prezenta Certificat de conformitate a implementarii sistem calitatii cf ISO 9001:2008, eliberat de catre organisme acreditate, care dovedeste ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii.Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatele se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?cf cu originalul?.Candofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistem calitatii, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii.In cazul unei asocieri, formular va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.01.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.01.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2013 10:30
Locul: Sediul Suc."CREIR CF" Brasov, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si patronii si/sau reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1)deoarececriteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie este ?pretul cel mai scazut?, motiv pt care daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autorit contract va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2)in PAAP al CNCF ?CFR? SA pt2012 pt poz.9.A.2.5.2.17(?Imprimate tipizate specifice CF?) este estimata o val de 8971 euro, iar pt poz.9.A.2.5.2.28 ?Acumulatori auto?) este estimata o val de 5607 euro, iar proced de atrib propuse spre aplicare sunt ?cf OUG 34/2006?.Cf art.12, alin.(2) Dispoz nr.22/2008 a DirectorGen CNCF ?CFR? SA, la alegerea proced de atrib stabilite in PAAP pt achizit produselor si serviciilor destinate activ relevante se are in vedere val cumulata a produselor si serviciilor incadrate in acelasi cod CPV necesare pe parcursul unui an la Suc.?CREIR CF? 1-8 si pt Centralul CFR.Tinand cont de tipul proced de achizitie specificat in PAAP al CNCF ?CFR? SA la poz.9.A.2.5.2.17 si 9.A.2.5.2.28, de preved din ?Manualul operational pt atrib contractelor de achizitie publica? vol. I si preved art.12, alin.(2) Dispoz nr.22/2008 a Director Gen CNCF?CFR?SA, si de NOTIF ANRMAP nr.59/2011 si Ord ANRMAP nr.553/2011, autoritatea contractanta a ales pt atribuirea contractelor de furnizare?Imprimate tipizate specifice CF??lot 1 si ?Acumulatori auto?-lot 2procedura de ?LD?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal, cf art. 256, alin.(1) si 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: str.Politehicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Fax: +40 268474506
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2013 10:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer