Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imprumut bancar pentru cofinatare obiectiv de investitii - Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in orasul Alesd, judetul Bihor


Anunt de participare numarul 148504/13.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL ALESD
Adresa postala: Alesd, Str.Bobalna Nr.3, jud.Bihor, Localitatea: Alesd, Cod postal: 415100, Romania, Punct(e) de contact: Zeno-Danut TIPTER, Tel. +40 259342539, Email: [email protected], Fax: +40 259342589, Adresa internet (URL): www.alesd-bihor.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Imprumut bancar pentru cofinatare obiectiv de investitii - Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in orasul Alesd, judetul Bihor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante si sediul ofertantului
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui imprumut, aprobat prin H.C.L. Alesd nr. 90/26-09-2011 valoarea imprumutului fiind de 1.600.000, 00 Euro. Imprumutul va fi utilizat in exclusivitate pentru cofinantarea obiectivului de investitii - Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in orasul Alesd, judetul Bihor?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui imprumut in valoare de 1.600.000, 00 Euro (1 Euro = 4, 4551 lei , curs din data de 17.09.2013) adica 7.128.160, 00 lei, cu perioada de rambursare 10 ani, din care perioada de gratie de 1 an.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 750, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in valoare de 7500 lei si cu perioada de valabilitate de 90 de zile de la data depunerii ofertelor. Scrisoarea poate fi emisa si de banca ofertanta. In cazul in care scrisoarea de garantie bancara este emisa in alta valuta decat lei, echivalenta leu/alta valuta se va calcula dupa cursul BNR din data de 15.02.2014 5% din valoarea contractului de achizitie publica, constituita prin scrisoare/instrument de garantie emis de o banca sau o societate de asigurari. Scrisoarea poate fi emisa si de banca ofertanta
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - se va prezenta Formular nr.12A - se va completa si de tert sustinatorDeclaratie privind privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 - se va prezenta Formular nr.12B- se va completa si de tert sustinator cu mentiunea ca tertul are obligatia neincadrarii doar in prevederileart. 181, lit. a., c. indice 1si d. din OUG nr. 34/2006Declaratie privind calitatea de participant la procedura - se va prezenta Formular nr.12CDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 ? se va prezenta Formular nr.12L - se va completa si de tert sustinatorPersoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Tipter Zeno - primar, Letai Zoltan - viceprimar - presedinte de comisie, Cureu Nicolae - contabil sef, Lauran Nicoleta - secretar, Vinter Florica ? inspector ? membru comisie de evaluare, Bekesi Ludovic - responabil achizitii - secretar comisie de evaluare, Laza Gheorghe ? inspector - membru comisie de evaluare, Bodea Alexandrina ? consilier juridic - membru comisie de evaluare, Cret Florin- consilier local - membru comisie de evaluare, Tont Ioan- consilier local - membru comisie de evaluare, Pantea Bogdan - inspector - membru comisie de evaluare, Dordea Adrian ? inspector - membru supleant comisie de evaluare.
Lista persoanelor cu functii de decizie, care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica:
Tipter Zeno? primar; Letai Zoltan ? viceprimar; Bocsea Sorina ? consilier; Tont Ioan ? consilier; Morar Calin? consilier; Jurcut Vasile ? consilier; Cipleu Sorin Leontin ? consilier; Nadaban Mihai Anton ? consilier; Sabau Gheorghe Radu ? consilier; Kajanto Paul ? consilier; Cret Florin ? consilier; Curea Lup Andrei ? consilier; Dubau Florin Calin ? consilier; Molnar Iosif ? consilier; Madar Daniel ? consilier; Scorte Monica Maria ? consilier; Gal Cristian ? consilier; Turcu? Radu Victor ? consilierCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? se va prezenta Formular nr.12MCertificat fiscal, eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In etapa evaluarii ofertelor autoriatea contrcatanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainta transmiterii cumunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata.NOTA: Formularele solicitate se vor depune in original.Documentele solicitate se vor depune in oricare din formele: in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata, copie conforma cu originalul). Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Autorizatie de functionare emisa de BNR.
In etapa evaluarii ofertelor autoriatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii cumunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata.
Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice straine In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Pentru persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, toate documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana.NOTA: Documentele solicitate se vor depune in oricare din formele: in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de infomatii generale
Se solicita o cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 7.000.000, 00 lei demontrata prin bilanturile contabile pe ultimii trei ani, cu confirmare de depunere la autoriatea competenta
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular nr.12J.Se vor prezenta documentele solicitate in original sau copie legalizata, copie conforma cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista pricipalelor servicii financiare de acordare credite in ultimii 3 ani
Document/contract/proces verbal de receptie sau maxim 3 (trei) documente/contracte/procese verbale de receptie, care sa certifice finalizarea prestarii serviciilor financiare de acordare credite in valoare de cel putin 3.500.000, 00 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare document, conform Formularul nr.12DSe vor prezenta documentele solicitate in original sau copie legalizata, copie conforma cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.02.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.02.2014 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractanate - Alesd, str. Bobalna, nr.3, jud. Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor, reprezentantii ofertantilor - pe baza unei imputerniciri scrise, orice persoana interesata de procedura de achizitie publica
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoriatea contractanta va solicta reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 ind.2 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic - Orasul Alesd
Adresa postala: str. Bobalna, nr.3, Localitatea: Alesd, Cod postal: 41500, Romania, Tel. +40 259342589, Email: [email protected], Fax: +40 259342539, Adresa internet (URL): www.alesd-bihor.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 12:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer