Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imprumut bancar pentru finantarea unor investitii publice de interes local


Anunt de participare numarul 88222/08.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Tirsolt (Primaria comunei Tirsolt)
Adresa postala: Str. Principala nr. 85, Localitatea: Tarsolt, Cod postal: 447315, Romania, Punct(e) de contact: Primaria comunei Tirsolt, Tel.0261 833820, In atentia: Pop Grigore, Email: [email protected], Fax: 0261 833822, Adresa internet (URL): www.primariatirsolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Imprumut bancar pentru finantarea unor investitii publice de interes local
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Primaria comunei Tirsolt
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Imprumut bancar in valoare de 525000.00 lei, pe o perioada de 12 ani cu o perioada de gratie de 24 luni , pentru investitii publice de interes local in comuna Tirsolt.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
costurile totale ale imprumutuluibancar(dobinzi , comisioane, etc) sunt de minim 475781.00 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 475, 781 si 520, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 02.11.2009 pana la 01.11.2019
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
10000.00 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii ale comunei Tirsolt
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: Declaratie pe propria raspundere conform formular 12 ACerinta obligatorie: Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181 din ordonanta-Formular 12B
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular 12 C
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident): -certificat DGFPCFS (bugetul de stat)-certificat de la primarie-taxele si impozitele locale.
Documentele vor fi prezentate in original sau in copie legalizata de notar.
Nota: se accepta doar formularele aflate in perioada de valabilitate la data deschiderii ofertelor, cu platile la zi.
Pentru persoane juridice romane;
- Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului , eliberat cu cel mult 30 de zile inaintea datei limita de depunere a ofertei(obligatoriu in original)
- Statutul societatii comerciale
- Certificat de inregistrare la ORC
- Autorizatie de functionare emisa de BNR
- Formular Informatii generaleDocumentele vor fi prezentate in original sau in copie legalizata la notar.
Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica , in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Prezentarea situatiilor financiare (bilant pe anul 2008 si primul semestru din anul 2009 )
Data pentru care se determina echivalenta lei/euro: 1euro=4, 2552 lei, in data de 22.09.2009- Copie dupa documentul care atesta Indicatorii de lichiditate mai mare de 0, 9% .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii de credite in ultimii trei ania creditelor acordate autoritatilor locale , societatilor si institutiilor in ultimii 3 ani- Formular 12E-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
vor fi selectati pentru negociere candidatii care se vor clasa pe primele 5 locuri, in functie de nivelul cumulat al creditelor acordate pentru persoane juridice in ultimii 3 ani
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.10.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2009 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2009 13:00
Locul: Primaria comunei Tirsolt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cite un reprezentant al fiecarui ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)0213104641, Email: [email protected], Fax: (+4)0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Oradea
Adresa postala: Parcul Traian nr.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259.426.881, Fax: 0259.415.903
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal(OUG 72/2009)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2009 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer