Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imprumut bancar pentru finantarea unor investitii publice de interes local


Anunt de participare numarul 134658/07.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Musatesti
Adresa postala: Valsanesti, nr.110, com.Musatesti, jud.Arges, Localitatea: Musatesti, Cod postal: 117531, Romania, Punct(e) de contact: Mircea Pauna, Tel. +40 0746101663, Email: [email protected], Fax: +40 0248268622, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Imprumut bancar pentru finantarea unor investitii publice de interes local
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Musatesti, sat Vilsanesti, str. Principala, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cotractarea unui imprumut bancar pentru finantarea obiectivului de interes local " Modernizare, extindere si dotare scoala cu clasele I-VIII , sat Robaia, comuna Musatesti, judetul Arges" pe o perioada de 120 luni, cu perioada de gratie 6 luni si comision de rambursare anticipata 0. Tragerile se vor efectua pe parcursul anului 2012. Durata contractului va fi de la semnarea contractului si pana la stingerea obligatiilor dintre parti. Valoarea estimata a contractului fiind de 709.146 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui imprumut in valoare de 1.800.000 lei, la care se adauga o dobandaplus comisioane si taxe aferente creditului ( comision de rambursare anticipata 0), pentru finantarea obiectivului de investitii " Modernizare, extinderesi dotare scoala cu clasele I-VIII , sat Robaia, comuna Musatesti, judetul Arges" pentru o perioada de 120 luni, cu perioada de gratie 6 luni. Tragerile se vor efectua in anul 2012.
Valoarea estimata fara TVA: 709, 146RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Modul de achitare a garantiei de participare: conf. art. 86 alin(1) din HG nr. 925/2006. Conditii de retinere a garantiei de participare: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare daca ofertantul se afla in una din situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acestei;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;
-oferta sa fiind stabilitacastigatoare , nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitatesi, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;In masura in care CNSC respinge contestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a ofertantului contestator o suma de 4489.14 lei conf art. 2781(1) lit b) din OUG 34/2006.In cazul in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei CNSCde respingere a contestatiei, autoritatea contractanta va returna contestatorului suma retinuta in cel mult 5 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta autoritatii contractante apronuntarii deciziei instantei de judecata.In asociere , candidatii care vor constitui garantia de participare conf. art 12(2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM, actualizata vor completa Declaratia privind incadrarea inteprinderii in categoria IMM.Documentele vor fii prezentate in oricare din formele prevazute de art.5 din Ordinul nr.509/2011.Cuantumul garantiei: 14.183 lei Cuatumul garantiei de buna executie = 0.5 % din pretul contractului , fara TVA.garantia de buna executie va fii valabila pe perioada efectuarii tragerii si cel putin 14 zile de la data ultimei trageri de catre Autoritatea Contractanta.Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Restituirea garantiei de buna executie se va face in cel mult 14 zile de la data emiterii ultimei trageri
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie:
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69'1 din oug 34/2006;
- Se solicita Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului 314/2010;
- Persoanele cu putere de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: dl. prima Pauna Mircea, dl. viceprimar Murareci Ion, secretarul David Maria.Cerinta obligatorie:
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 (formularul 2)
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
- Certificat DGFPCFS (bugetul de stat);
- Certificat fiscal de la primarie privind taxele si impozitele locale;
(certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele)
(ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu restante catre Bugetul de stat sau catre Bugetul local vor fi respinse)Documentele vor fi prezentate in oricare dintre formele prevazute de articolul 5 din Ordinul nr. 509/2011) Pentru persoanele juridice romane:
- Certificat constatator emis de ORC, eliberat cu cel mult 30 de zile inaintea datei limita de depunere a ofertei- copie;
- Autorizatie de functionare emisa de BNRin cinditiile OUG 99/2006- COPIE;
- Formular informatii generale;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivelul solicitat pentru media cifrei de afaceri globale pe ultimi 3 ani : minim 709.146 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Experienta similara: ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta similara in prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului, prin executarea unui contract a carui valoare a fost mini 709146 lei fara TVA. in ultimi 3 ani.
- Lista principalelor servicii de credite in ultimi 3 ania creditelor acordate autoritatilor locale, societati si institutiilor in ultimi 3 ani ( minim un caz);In cazul in care contractul de servicii are clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea lui , candidatul este obligat sa prezinte acele pagini din contract din care rez.p. contactate, ob. cont., dur. contr., pretul contr, si pagina finala cu semnaturi.
Daca un gr.op.ec.dep. of comuna, atunci cap/teh si/sau profes. se dem.prin luarea in considerare a res. tuturor mb.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Primaria comunei Musatesti, judetul Arges, deruleaza un proiectprin POR, Axa prioritara 3 " Modernizare, extindere si dotare scoala cu clasele I-VIII, sat Robaia , comuna Musatesti, judetul Arges" in valoare de 3.000.000 lei. Termenul de finalizare al proiectului fiind aprilie 2012. Exista motive de natura fiscala care pot duce la blocarea proiectului fapt care ar putea duce la imposibilitatea depunerii cererilor de rambursare a sumelor din fonduri europene ( in termene stabilite prin contract).
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Nu se limiteaza numarul maxim. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fii selectati/ preselectati
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Dombanda se va prezenta sub forma ROBOR la 1 luna (1M) la data depunerii ofertelor + o marja a dobanzii (P1)
2.
Comision total
40%
Descriere: Comisioanele si taxele aferente acordarii imprumutului, mai putin comisionul de rambursare anticipata
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2012 11:00
Locul: Sediul UAT Musatesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma proceduri de atribuire se constata ca ofertele clasate pe primul loc au puctaje egale, departajare se va face in functie de pretul oferit. In cazul in care si preturile oferite sunt egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis , in vederea depatajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CNSC, cele prevazute de art.2562 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariatul primarie Musatesti
Adresa postala: sat. Vilsanesti, str. Principlala, Localitatea: Musatesti, Cod postal: 117531, Romania, Tel. +40 0248268622, Email: [email protected], Fax: +40 0248268622
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2012 13:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer