Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imprumut pentru derularea unui proiect finantat prin APDRP (SAPARD)


Anunt de participare numarul 21437/28.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA HANGU
Adresa postala: comuna Hangu, judetul Neamt, Localitatea: Hangu, Cod postal: 617240, Romania, Punct(e) de contact: GAVRIL LUPU, Tel.0233257501, Email: [email protected], Fax: 0233257524, Adresa internet (URL): www.primariahangu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Imprumut pentru derularea unui proiect finantat prin APDRP(SAPARD)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: CONSILIUL LOCAL HANGU
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui credit de 730.000 RON in vederea derularii unui proiect SAPARD
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66130000-0 - Servicii de acordare de credit (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
730000 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 000 si 50, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
NU ESTE CAZUL
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL +DECONTARI DE LA APDRP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
LA PROCEDURA NU AU DREPTUL SA PARTICIPE DOUA SAU MAI MULTE SUCURSALE ALE ACELEASI SOCIETATI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii de eligibilitate - coplatarea formulatrelor;
Certificate ce atesta plata datoriilor la bugetul local si bugetul de stat;
CUI;
Autorizatie BNR;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil 2006;
Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 7
Valoare totala active;Volum imprumuturi acordate autoritatilor locale;Indicatori lichiditate si solvabilitate;Se vor acorda punctaje de la 1 la ...n; (n este numarul de candidati)
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3391 / 11.06.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.07.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
13.07.2007
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.07.2007 15:00
Locul: Primaria Hangu - sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Alimentare cu apa a localitatilor Hangu , Grozavesti si Chiriteni . Proiect calamitat . Finantat de APDRP (SAPARD)"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS , NR 6;Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: Str.Stefan cel Mare, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600365, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Hangu -secretar
Adresa postala: fn, Localitatea: Hangu, Cod postal: 617240, Romania, Tel.0233/257501, Email: [email protected], Fax: 0233/257524, Adresa internet (URL): www.primariahangu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2007 15:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer