Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Incaltaminte de protectie


Anunt de participare (utilitati) numarul 144771/05.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Petrescu, Tel. +40 1232405181, Email: [email protected], Fax: +40 1232405626, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Incaltaminte de protectie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitele EON
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 100, 000 si 300, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 12 luni si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 100000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incaltaminte de protectie:
-pantofi de protectie cu bombeu;
-pantofi de protectie fara bombeu;
-bocanci de protectie cu bombeu;
-bocanci de protectie fara bombeu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18830000-6 - Incaltaminte de protectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pentru acord cadru: -pantofi de protectie cu bombeu minim 200 perechi, maxim 600 perechi;
-pantofi de protectie fara bombeu minim 200 perechi, maxim 600 perechi;
-bocanci de protectie cu bombeu minim 300 perechi, maxim 900 perechi;
-bocanci de protectie fara bombeu minim 200 perechi, maxim 600 perechi.
Pentru un contract subsecvent: cantitatea maxima este: -pantofi de protectie cu bombeu 200 perechi;
-pantofi de protectie fara bombeu 200 perechi;
-bocanci de protectie cu bombeu 300 perechi;
-bocanci de protectie fara bombeu 200 perechi, cantitatea minima este: -pantofi de protectie cu bombeu 100 perechi;
-pantofi de protectie fara bombeu 100 perechi;
-bocanci de protectie cu bombeu 150 perechi;
-bocanci de protectie fara bombeu 100 perechi
Valoarea estimata fara TVA: intre 100, 000 si 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 6000 lei Cf. Lg 346/ 2004 art.16, intrep mici si mijl(IMM) benef de reducerea cu 50% a garant de participare. Ofertantul care isi desf. activ. ca IMM, tb. sa prez. o dovada elib de la Admin Fin Publice din jud de care apartine, priv.nr. de angajati si cifra de afaceri sau o declaratie pe proprie rasp ca este IMM. Echivalenta lei/euro se va face la curs BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 10 zile.Garant de particip se constit cf. prev art.86 din HGR nr.925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrum. de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari, care se prez in original, in cuantumul prev mai sus si pt o per. de 90 zile de la data limita de depunere a candidaturii.Cont: RO11BRDE270SV27540412700, BRD TG. MURES. Garant. trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie = 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA. Se depune la semnarea contractului subsecvent prin scrisoare de garantie bancara ( conform formular 1) in contul comunicat de catre autoritatea contractanta sau se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari.Conform L.346/2004, art.16, aln.2, I.M.M. poate depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate.Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 art 92 aliniat (2).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratie privind eligibilitatea - Cerinta minima : completare formular 2
Incadrarea in situatiile prevazute la art.180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia privind elegibilitatea va fi completata si de sustinatorul/sustinatorii ofertantului.Cerinta 2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006 - Cerinta minima : completare formular 2A.
Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 ofera autoritatii contractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006 va fi completata si de sustinatorul/sustinatorii ofertantului.Cerinta 3: Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - In conformitate cu Ordinul 314 / oct.2010 se va prezenta Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta.Se va completa obligatoriu si formularul 2D.Cerinta 4: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrearea la art 69 indice 1 din OUG 34/2006 care va fi completata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului/subcontractant. Ofertantul care se afla in situatiile prevazute la art mentionat este exclus din procedura de atribuire.Nota: In cazul unei asocieri se va depune acordul de asociere Formular F6 semnat de parti, respectiv in cazul subcontractarii se depune acordul de subcontractare Formularul F7 semnat de parti.Nedeclararea subcontractantului/subcontractantilor presupune derularea contractului fara posibilitatea adaugarii unui/mai multor subcontractanti pe parcursul derularii contractului.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt: Petre Radu - Director General Adjunct SC EON GAZ DISTRIBUTIE SA si EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Livioara Sujdea - Director General Adjunct EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA si Director General Adjunct SC EON GAZ DISTRIBUTIE SA
Bogdan Cirstea - Imputernicit al autoritatii contractante
Flavius Marcus- Imputernicit al autoritatii contractanteCamelia Petrescu, Mihaela Tarita, Steliana Vatca, Adrian Laslo-Roman, Angela Vasile- membrii comisie;Oana Morait-membru de rezerva. Pentru Persoane juridice romane: - 1. Certificat constatator, in original / copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", valabil la data limita a depunerii ofertelor, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial.Pentru persoanele fizice/juridice straine autorizate certificat de rezidenta fiscala valabil la data limita a depunerii candidaturii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - cerinta minima : Prezentarea cel putin a unui document/contract sau copie conform cu originalul parte relevanta dintr-un
document/contract prin care sa se confirme furnizarea de produse similare a caror valoare sa fie de minimum :50000 Lei. Valorile mentionate sunt fara TVA. Dovada furnizarii produselor se va face conform art. 188, alin 1, lit a din OUG 34/2006.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/euro comunicat
de BNR.Mostre (1 pereche pentru fiecare tip de produs).Mostrele prezentate de catre candidatul castigator se vor pastra ca etalon, iar cele prezentate de catre candidatii declarati necastigatori se vor restitui in termen de 5 zile de la incheierea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formular 5.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara.Punctajul pentru factorul de evaluare ?pretul ofertei? se acorda cf algoritmului de calcul
2.
caracteristici tehnice
30%
Descriere: Numar puncte maxim acordat pentru acest factor de evaluare este de 30 puncte, urmand a se puncta conform subfactorilor detaliati in specificatia tehnica.Pentru pantofi cu bombeu, pantofi fara bombeu si bocanci fara bombeu caracteristicile tehnice punctate sunt: Rezistenta la hidroliza, Rezistenta la penetrare apa, Rezistenta la abraziune, Materiale executie ansamblul superior-piei bovine hidrofobizate cu fata naturala neteda, Materiale executie ansamblul superior -piei bovine hidrofobizate cu fata naturala presata.Pentru bocanci cu bombeu caracteristicile tehnice punctate sunt: Rezistenta la penetrare apa, Rezistenta la abraziune, Rezistenta la alunecare pe podeledin placi ceramice cu SLS si otel cu glicerina, Materiale executie ansamblul superior-piei bovine hidrofobizate cu fata naturala neteda, Materiale executie ansamblul superior- piei bovine hidrofobizate cu fata naturala presata, Izolatie termica la frig la ?170C ? cu ?t 0C cat mai mare.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de licitare: pretul ofertei. Numar runde licitatie electronica: 1 (una) runda. Licit.electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Durata rundei: 1 (una) zi lucratoare. In cadrul licit. electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele financiare depuse anterior organizarii acestei faze conform art. 43 alin.(4) din H.G. nr.1660/2006. Pentru a putea participa la licitatiile electronice OPERATORII ECONOMICI TREBUIE SA FIE INREGISTRATI IN S.E.A.P. IN CAZ CONTRAR, conform prevederilor art. 44 alin. 2 din H.G.1660/2006, OFERTA DEPUSA in cadrul acestor proceduri NU VA PUTEA FI LUATA IN CONSIDERARE. Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica conform prevederilor art.200 din O.U.G. nr. 34/2006, pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, pus la dispozitie de SEAP conform art. 44 alin. (1)din H.G. nr. 1660/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.07.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.07.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.07.2013 14:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: o data la 3 ani
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea se va face in functie de oferta financiara cea mai scazuta. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Cursul stabilit pentru reofertare este cursul comunicat de BNR din data limita de depunere a candidaturilor.Termenul de plata propus este de 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. EON GAZ DISTRIBUTIE S.A., Dep. Juridic
Adresa postala: SC EON GAZ DISTRIBUTIE SA, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540049, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 1232405998
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2013 10:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer