Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Incarcat, transportat, descarcat si stivuire materiale de cale in depozitele Valcele si Bujoreni


Anunt de participare (utilitati) numarul 110289/27.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Preda, Tel. 021/3192433, Email:  [email protected], Fax:  021/3192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA prin Sucursala Regionala CF Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr. 5-7, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Punct(e) de contact:  Teodor Voinea si Adriana Cioroianu, Tel. 0351403282, Email:  [email protected], Fax:  0351403282, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA prin Sucursala Regionala CF Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr. 5-7, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Punct(e) de contact:  Teodor Voinea si Adriana Cioroianu, Tel. 0351403282, Email:  [email protected], Fax:  0351403282, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA prin Sucursala Regionala CF Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr. 5-7, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Punct(e) de contact:  Teodor Voinea si Adriana Cioroianu, Tel. 0351403282, Email:  [email protected], Fax:  0351403282, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Incarcat, transportat, descarcat si stivuire materiale de cale in depozitele Valcele si Bujoreni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: Incarcat traverse aflate actual in depozitele provizorii din urmatoarele locatii: Tutana, Plostina, Schitu Matei si Gibei, si stivuit la SECTIA L1 PITESTI ? DEPOZIT VALCELEIncarcat traverse aflate actual in depozitele provizorii din urmatoarele locatii: statia Samnic X, statia Samnic Y si Valcele Estsi stivuit la SECTIA L3 RM. VALCEA ? DEPOZIT BUJORENI
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul consta in: SECTIA L1 PITESTI ? DEPOZIT VALCELE? Incarcarea in mijloace de transport auto a materialelor rezultate din dezafectarea liniei ferate Rm. Valcea ?Valcele respectiv: Traverse de beton T13, Traverse lemn normale, Traverse lemn pod, aflate actual in depozitele provizorii din urmatoarele locatii: Tutana, Plostina, Schitu Matei si Gibei.? Transportul materialelor incarcate din locatiile Tutana, Plostina, Schitu Matei si Gibei, in depozitul nou constituit din Valcele.? Descarcarea materialelor si stivuirea acestora in depozitul Valcele.Depozitul nou ce urmeaza a fi constituit se va afla in statia CF Valcele Linia CF 109 Pitesti ? Curtea de Arges, cu intrare directa din soseaua Pitesti ? Curtea de Arges DN 7C.SECTIA L3 RM. VALCEA ? DEPOZIT BUJORENI? Incarcarea in mijloace de transport auto a materialelor rezultate din dezafectarea liniei ferate Rm. Valcea ?Valcele respectiv: Traverse de beton T13, Traverse lemn normale, Traverse lemn pod, aflate actual in depozitele provizorii din urmatoarele locatii: statia Samnic X, statia Samnic Y si Valcele Est.? Transportul materialelor incarcate din locatiile statia Samnic X, statia Samnic Y si Valcele Est, in depozitul nou constituit din Bujoreni.? Descarcarea materialelor si stivuirea acestora in depozitul Bujoreni.Depozitul nou ce urmeaza a fi constituit se va afla in statia CF Bujoreni Linia CF 203 Rm. Valcea - Sibiu, cu intrare directa din soseaua Pitesti ? Sibiu DN 7.Se vor avea in vedere prevederile caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60181000-0 - Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati de traverse ce urmeaza a fi incarcate, transportate, descarcate si stivuite sunt: -12.143, 26 tone traverse de beton T13, - 538, 32 tone traverse de lemn normale, -74, 24 tone traverse lemn pod, Se vor avea in vedere prevederile caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 678, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 10000 lei; Garantia de buna executie: 5%din valoarea contractului fara TVA; Imm-urile beneficiaza de o reducere de 50% a acestor valori.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii de exploatare a Sucursalei Regionale CF Craiova
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (Formular A) - in original-Declaratie privind neincadrarea la art. 181 din OUG 34 / 2006 (Formular B.1) - in original-Declaratie privind neincadrarea la art. 69indice1 din OUG 34/2006 (Formular B.2. ? in original)-Declaratie privind calitatea de participant la procedura(Formular B6) - in originalCertificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor PubliceCertificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale-Certificatul de inregistrare de la Camera de Comert si Industrie a Oficiului Registrului Comertului-in copieDocumente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este IMM-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- in original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului de a sustine contractul prestari servicii Ofertantul va demonstra cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de sustinere a contractului in valoare de 1.300.000 lei, respectiv 301.442, 29 euro.Echivalenta in euro s-a stabilit corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei , respectiv 4, 3126 lei - 1 euro la data de 21.10.2010 ).Bilanturile contabile, din anii 2007, 2008, 2009 vizate si inregistrate de organele competenteAngajament de sustinere a situatiei economice si financiare, incheiat in forma autentica(daca este cazul)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara se va dovedi prin depunerea declaratiei privind serviciile prestate in ultimii 3 ani, a listei serviciilor prestate in ultimii 3 ani (Formular E +Anexa) .Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a finalizat un contract sau cel mult 3 contracte de prestari servicii similare ( servicii de transport marfa) care insumate au o valoare egala sau mai mare de 650.000 lei, fara TVA, respectiv 150.721, 14 euro.Echivalenta in euro s-a stabilit corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei , respectiv 4, 3126 lei - 1 euro la data de 21.10.2010 ).Pentru contractele prezentate ca si experienta similara se va depune formularul E, precum si recomandarile/certificari din partea beneficiarilor pentru contractele respective.Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractuluiDeclaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractuluiInformatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontractezeLicenta de executie ? Transport auto marfaCertificat ISO 9001:2000/2008 sau echivalentCertificat OHSAS 18001:1999 sau echivalentCertificat ISO 14001:2004 sau echivalentAngajament ferm de sustinere a capacitatii tehnice si/sau profesionale, incheiat in forma autentica (daca este cazul)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Nr. de runde - una; durata rundei - 1 zi (24 ore) Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
52/6/997/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2010 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2010 11:00
Locul: Sediul Sucursalei Regionale CF Craiova, Birou Achizitii Publice, cam. 204, etaj 2, tel 0351403282
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor care vor avea asupra lor imputernicire din partea ofertantului si BI/CI /pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Ofertantul are dreptul de a vizita amplasamentul (locatiile) unde se afla cantitatile de traverse ce urmeaza a fi transportate, respectiv: ? Tutana, Plostina, Schitu Matei si Gibei precum si amplasamentul din Valcele unde urmeaza a fi depozitata intreaga cantitate de traverse transportata pentru Sectia L1 Pitesti. ? Samnic X, Y si Valcea Est precum si amplasamentul din Bujoreni unde urmeaza a fi depozitata intreaga cantitate de traverse transportata pentru Sectia L 3 Rm. Valcea. De asemenea ofertantul are dreptul de a examina amplasamentele, inclusiv imprejurimile si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei. 2.Intreaga documentatie de atribuire se afla postata in prezentul anunt, sectiunea "Documentatii si clarificari". 3.Corespondenta se va realiza in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una dintre urmatoarele cai: prin fax la nr. 0351403282 , prin e-mail la adresa [email protected], prin incredintare directa la punctul de contact din anunt.4.Toate documentele depuse de ofertanti vor fi redactate in limba romana, sau insotite de traducere legalizata in limba romana.5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal si la rubrica "Documentatii si clarificari" a prezentului anunt.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala:  str. Nicolae Titulescu nr. 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200134, Romania, Tel. 0251418568, Email:  [email protected], Fax:  0251415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Regionala CF Craiova- Oficiul Juridic
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr. 5-7, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Tel. 0351403214, Fax:  0351403214
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.10.2010 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer