Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Incheiere acord cadru pentru furnizare de burghie, tarozi, filiere, alezoare, freze si alte scule


Anunt de participare (utilitati) numarul 85518/28.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO010861, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte, Tel.021-3074138/3074120, In atentia: Lucian Caraman, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3074555, Adresa internet (URL): www.ratb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Incheiere acord cadru pentru furnizare de burghie, tarozi, filiere, alezoare, freze si alte scule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Intrarea vagonului nr. 11, Sector 2, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 73, 121.48RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Aproximativ la fiecare 3 luni se incheie un contract subsecvent/ valoare estimativa=20000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de burghie, tarozi, filiere, alezoare, freze si alte scule.Valoarea estimata totala, precum si valorile estimate pe loturi sunt calculate pentru cantitatea maxima de produse.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42670000-3 - Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala: min. 5466 buc./ max. 10982 buc.
Valoarea estimata totala, precum si valorile estimate pe loturi sunt calculate pentru cantitatea maxima de produse.
Valoarea estimata fara TVA: 73, 121.48RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia totala de participare = 805 lei(lot1=120 lei; lot2=300 lei; lot3=125 lei; 260 lei).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii. Plata prin ordin de plata in maxim 90 zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat notarial.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind eligibilitatea; - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
-Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis (cu cel mult 30 de zile inainte de date deschiderii ofertelor) de Oficiul Registrului Comertului; - Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizatie de livrare de la producator sau de la un reprezentant autorizat al acestuia(in cazul comerciantilor); Recomandari din partea unor beneficiari/clienti.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2009 12:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
40zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.09.2009 13:00
Locul: Sediul RATB, Serviciul Contracte.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 107-111, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO7000, Romania, Tel.021/3321240, Fax: 021/3323377
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios
Adresa postala: Sediul RATB-Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO10861, Romania, Tel.021/3074000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2009 16:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer