Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiderea a 4 Depozite de deseuri neconforme din Judetul Covasna


Anunt de participare numarul 127142/30.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Covasna
Adresa postala:  Piata Libertatii nr. 4 Sfantu Gheorghe, Localitatea:  Sfantu Gheorghe, Cod postal:  520008, Romania, Punct(e) de contact:  Szabo; Agoston, Tel. 0267311190, In atentia:  BAKI Jasnos, Email:  [email protected], Fax:  0267351228, Adresa internet (URL):  www.kvmt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Inchiderea a 4 Depozite de deseuri neconforme din Judetul Covasna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Sediul depozitelor urbane din Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului.
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiderea a 4 Depozite de deseuri neconforme din Judetul Covasna
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45112360-6-Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45222110-3-Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate si domeniu: inchiderea a 4 Depozite de deseuri neconforme
Valoarea estimata fara TVA: 31, 976, 228RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 600.000 lei. Garantia de buna executie a contractului = 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013- Cod CCI: 2007 RO161 PR 015 si din bugetul propriu al Consiliului Judetean Covasna.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Declaratie privind eligibilitatea. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 si 69^1 din OUG 34/ 2006. Certificatului de atestare fiscala la bugetul de stat si cel local. Certificat pentru plata CAS. Cazier fiscal al companiei. Certificatul de inregistrare si certificatul constatator emis de ORC (COD CAEN 4312, COD CAEN 4291, COD CAEN 7112). Cazier judiciar pentru administratori.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010. Informatii generale (tel, fax, etc). Scrisoare de bonitate bancara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) in valoare de minim 63.000.000 lei. Disponibilitate resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a prezentului contract pentru o valoare de minim 10.000.000 RON, pentruo perioada de 6 luni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind: principalele lucrari similare executate in ultimii 5 ani; contractele aflate in derulare sau finalizate avand ca obiect executia de lucrari; protectia mediului; utilaje si instalatiile. Recomandari din partea beneficiarilor. O lista cu expertii cheie propusi pentru implementarea proiectului. Copii dupa diploma, atestate, Curriculum vitae, declarative de disponibilitate pentru fiecare expert cheie. Informatii privind subcontractantii. Informatii privind asociatii (declaratie si acord de asociere). Standarde sau echivalente: ISO 9001, ISO 14001 si ISO 14001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Min 1 contract executat pentru inchidere depozit urban de deseuri menajere sau inchidere celule depozit de deseuri menajere sau inchidere depozit ecologic de deseuri menajere in valoare de minim 31.000.000, 00 lei fara TVA. Min 1 contract care a presupus servicii de proiectare in domeniul inchiderii de depozite urbane de deseuri menajere. Experti cheie: 1 Manager de Proiect, 1 Sef santier - Responsabil Tehnic cu Executia (RTE), 1 Inginer pentru asigurarea calitatii, 1 Inginer proiectant, 1 inginer drumuri. Dotari: Excavator(5 buc), Miniexcavator pentru spatii inguste(5 buc), Buldozer (3 buc), Autogreder (2 buc), Buldoexcavator (4 buc), Incarcator frontal (4 buc), Autobasculantaminim 16 tone (10 buc), Autocisterna cu dispozitiv de stropit (1 buc), Compactor vibrator min 10 tone (4 buc).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5858 / 17.06.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.09.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2011 10:00
Locul: Consiliul Judetean Covasna, Mun. Sf. Gheorghe, P-ta Libertatii Nr. 4, Jud. Covasna, Cod postal 520008
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor vor participa membrii comisiei de evaluare si au dreptul sa participe si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013- Cod CCI: 2007 RO161 PR 015 (si din bugetul propriu al Consiliului Judetean Covasna).
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala:  Bl. Eroilor nr.5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  603356, Romania, Tel. 0268413741, Email:  [email protected], Fax:  0268475146, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Covasna - Compartiment juridic-contencios si control acte administrative
Adresa postala:  Piata Libertatii, nr.4, Localitatea:  Sfantu Gheorghe, Cod postal:  520008, Romania, Tel. 0267311190, Email:  [email protected], Fax:  0267351228, Adresa internet (URL):  www.kvmt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2011 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer