Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere automacara de 18 tone , cu operator pentru Municipiul Onesti


Anunt de participare numarul 71953/11.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: PAVAL CAMELIA, Tel.0234.317132, In atentia: Birou Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: 0234.312502, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale administratiei locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Inchiriere automacara de 18 tone , cu operator pentru Municipiul Onesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Onesti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 000 si 80, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere automacara de 18 tone , cu operator pentru Municipiul Onesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45510000-5 - Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Inchiriere automacara de 18 tone , cu operator pentru Municipiul Onesti
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 000 si 80, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare=400 lei;cash sau OP in contulRO76TREZ0625006XXXX000084 , garantia de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local-cu OP din contul achizitorului in contul executantului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. prezentare formular 12A2. completare formular 12B
3. Certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat de la ANAF, valabil la data deschiderii ofertelor- in original sauin copie vizata cu stampila societatii;
4. Certificate fiscale privind situatia taxelor si impozitelor locale:
-din localitatea de inregistrare a sediului societatii si
- din localitatea unde isi are sediul sucursala/filiala/punctul de lucru
5.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii, in conformitate cu obiectul acordului-cadru - in copie vizata cu stampila societatii
6. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului in copie vizata cu stampila societatii.
7. Autorizatie ISCIR pentru macara (proces- verbal de verificare tehnica ISCIR), in copie vizata cu stampila societatii.
8.Autorizatie pentru : - macaragiu autorizat;
- legator de sarcina autorizat;
- RSVTI autorizat.
9.Formular 12C Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
10. Informatii generale conformformular anexat Declaratia pe propria raspundere privind cifra de afaceri in domeniul de activitate, ce face obiectul acordului-cadru, in ultimii 3 ani.
11. Bilantul contabil la 31.12.2007- inregistrat de DGFP (>0).
12.Bilantul contabil la 30.06.2008.Bilanturile contabile vor fiinregistrate de organele competente. Se vor prezenta in copii semnate si vizate cu stampila societatii.
IMPORTANT: Este considerat neeligibil ofertantul care depune bilantul contabilla 31.12.2007 cu pierderi.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
13.Formular 12F- Lista principalelor lucrari similare( inchirieri utilaje cu operator) in ultimii 3 ani, (beneficiari, obiectul contractului, valori, perioade de derulare), indiferent daca beneficiarii sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor prezenta documente justificative: contracte, recomandari (minim o recomandare), emise sau contrasemnate de beneficiari.
14. Declaratie care contine informatii privind utilajul solicitat, pe careofertantul se angajeaza sa-l utilizeze pentru indeplinirea acordului-cadru ce urmeaza a fi incheiat (utilajul va corespunde specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini). Se va preciza forma de proprietate a acestuia.15. Formular 12 I - Informatii privind personalul tehnic de specialitate precum si al personalului indicat in executarea lucrarilor ce fac obiectul acordului-cadru..16. Formular 9 Declaratie privind respectarea legislatiei referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.03.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.03.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.03.2009 11:00
Locul: Sediul autoritatii contrac, Onesti , B-dul Oituz nr.17 , Sala de sedinte a Consiliului Local- parter.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor , cu imputernicire semnata si stampilata si copie C.I.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se va publica in cadrul anuntului de participare pe site-ul www.e-licitatie.ro sectiunea Documentatii si clarificari.Ofertantii vor urmari permanent informatiile publicate in cadrul anuntului de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030041, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BACAU
Adresa postala: STR. CUZA VODA NR.1, Localitatea: BACAU, Cod postal: 600247, Romania, Tel.0234/514750, Fax: 0234/207604
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL MUNICIPIULUI ONESTI
Adresa postala: B-DUL OITUZ NR.17, Localitatea: ONESTI, Cod postal: 601032, Romania, Tel.0234/324243, Fax: 0234/313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2009 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer