Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INCHIRIERE AUTOMACARA DE 18 TONE CU OPERATOR , PENTRU MUNICIPIUL ONESTI


Anunt de participare numarul 92463/21.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: ing. Camelia Paval, Tel.0234.317132, In atentia: BIROU ACHIZITII PUBLICE, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0234.312502, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: SERVICII GENERALE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INCHIRIERE AUTOMACARA DE 18 TONE CU OPERATOR, PENTRU MUNICIPIUL ONESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUNICIPIUL ONESTI
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 45, 000 si 153, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INCHIRIERE AUTOMACARA DE 18 TONE CU OPERATOR, PENTRU MUNICIPIUL ONESTI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45510000-5 - Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
INCHIRIERE AUTOMACARA DE 18 TONE CU OPERATOR, PENTRU MUNICIPIUL ONESTI
Valoarea estimata fara TVA: intre 45, 000 si 153, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare in cuantum de 450 lei; garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local- OP din contul achizitorului in contul executantului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. declaratie privind eligibilitateaformular 3
2. declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 formular 4
3. Certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor datorate bugetului localvalabil la data deschiderii ofertelor;
4. Certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor datorate statului (ANAF)valabil la data deschiderii ofertelor;5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura -formular 5
6.Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului- in original sau copie legalizata , din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii , in conformitate cu obiectul contractului
7. Certificat de inregistrare fiscala emis de Oficiul Registrul Comertului- in copie vizata cu stampila societatii
8.Autorizatie ISCIR pentru macara (Proces verbal de verificare tehnica ISCIR)
9.Autorizatie pentru:
- Macaragiu autorizat;
- Legator de sarcina autorizat;
- RSVTI autorizat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
10.Bilantul contabil la 30.06.2009 , inregistrat la DGFP din care sa rezulte ca societatea nu a inregistrat pierderi si are datoriile achitate la zi , fata de bugetul de stat si fata de bugetul local
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
11.Lista principalelor lucrari similare (inchirieri utilaje) in ultimii 5 ani , (beneficiari , obiectul contractului , valori , perioade de derulare ) , indiferent daca beneficiarii sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor prezenta documente justificative: contracte (minim un contract) , recomandari ( minim o recomandare) , emise sau contrasemnate de beneficiari- formular 6
12.Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice , echipamentul tehnic , pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului - formular 7
13. formular 8 - Informatii privind personalul tehnic de specialitate precum si efectivele medii anuale ale personalului angajatsi al cadrelor de conducere. Lista cu personalul implicat in realizarea contractului in cauza.
14. Declaratie privind respectarea legislatiei referitoare la conditiile de munca si protectia muncii- formular 9
15.Declaratie privind cunoasterea legislatiei in protectia mediului , in constructii si achizitii publice- formular 10
16. Declaratie privind subcontractantii. Se va prezenta lista cu subcontractantii , date de identificare: denumire societate , adresa , partea de contract pe care urmeaza sa o indeplineasca (daca este cazul)- formular 11
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.12.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.01.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.01.2010 10:00
Locul: SALA DE SEDINTE A MUNICIPIULUI ONESTI-PARTER
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII OPERATORILOR ECONOMICI CU IMPUTERNICIRE VALABILA SEMNATA SI STAMPILATA SI COPIE DUPA ACTUL DE IDENTITATE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se va publica in cadrul anuntului de participare pe site-ul www.e-licitatie.ro.Ofertantii vor urmari permanent informatiile publicate in cadrul anuntului de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030041, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BACAU
Adresa postala: CUZA VODA NR.1, Localitatea: BACAU, Cod postal: 600247, Romania, Tel.0234/514750, Fax: 0234/207604
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL MUNICIPIULUI ONESTI
Adresa postala: B-DUL OITUZ NR.17, Localitatea: ONESTI, Cod postal: 601032, Romania, Tel.0234/324243, Fax: 0234/313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2009 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer