Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere de utilaje si de echipamente de constructii si de lucrari publice cu operatori (lotul 1-utilaje pentru SE Turceni si lotul 2 ? utilaje pentru SE Rovinari)


Anunt de participare (utilitati) numarul 141758/31.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Grigorie DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: Silvica BOIANGIU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Soc. comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inchiriere de utilaje si de echipamente de constructii si de lucrari publice cu operatori (lotul 1-utilaje pentru SE Turcenisilotul 2 ? utilaje pentru SE Rovinari)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SC Complexul Energetic Oltenia SA, Sucursala Electrocentrale Turceni, Sucursala Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 219, 911RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia anual, pentru anul 2013 contractul subsecvent se va incheia odata cu acordul cadru. Nr. minim de utilaje din cadrul unui contract subsecvent este de 3 pt lotul 1 si 1 pt. lotul 2 si nr. maxim pt. lotul 1 de 11 si 3 pt lotul 2.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere de utilaje si de echipamente de constructii si de lucrari publice cu operatori (lotul 1-utilaje pentru SE Turcenisilotul 2 ? utilaje pentru SE Rovinari)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 - 9 utilaje
Lotul 2- 1 utilaj
Valoarea estimata fara TVA: 2, 219, 911RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 22.199 lei, din care: lotul 1:21.099 lei, lotul 2:1.100 lei, Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelorPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de limita de depunere a ofertelor)IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1, lit. c) din OUG34/2006.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1/180/181 din OUG 34/2006;calitate participant procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 9, 14, 15, 16, 17.
1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.
2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului.3)Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69^1, 180 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatia de atribuire.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constator emis ONRC, original/copie legalizata/copie lizibila ?conform original?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generale
Prezentarea cifrei medii anuale de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie cel putin egalacu valoarea de 4.219.822 lei, pentru lotul 1 si 220.000 lei pentru lotul 2.Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani, sau cursul de pe site-ul http: //ec.europa.eu.budget.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 3:
Informatii privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut, pentru executia contractului de lucrari.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind personalul angajat in ultimii 3 ani Pentru personalul tehnic de specialitate responsabil cu executia contract, se vor prezentaCV-uri , iar pentru personalul de executie se va prezenta o lista nominala cu calificarile fiecaruia.Capacitatea tehnica/profesionala privind incadrarea cu personal a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 8.Completare Formular 12, 12.2, 14, 16
Cerinta 1:
Informatii privind experienta similara.Prezentarea listei principalelor lucrari similare, executate in ultimii 5 ani, care sacontina valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc. Se vor prezenta in copie documente edificatoare privind executia a maximtrei contracte de lucrari similare, prin care sa se confirme executarea lucrarilor in valoare de2.109.911 lei pentru lotul 1 si 110.000 lei pentru lotul 2si certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completaFormularul 6 si anexa 1 la acesta.Completare Formulare 12, 14, 16.
Cerinta 2:
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, precum si documente care sa ateste detinerea (dotare proprie sau leasing), inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor.Capacitatea tehnica/profesionala privind dotarea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completaFormularul 7.Completare Formular 12, 12.1, 14, 16
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 13, anexat, continand informatii privind partea din contract pe care operatorul economic ofertant are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Subcontractantii trebuie sa fie operatori economici eligibili.
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificarea sistemului de asigurare a protectiei mediului de catreofertant.
Prezentare certificat SR EN ISO 14001/2005, sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat SR EN ISO 14001/2005, sau echivalent, in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
Standarde de asigurare a calitatii
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificare sistem calitate ofertant.
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere aofertelor
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca procesul repetiv de ofertare: pretul lei/lucrare/lot. Nu sunt limite de imbunatatire a acestuia. La licitatia electronica au dreptul sa participe numai operatori ec. inregistrati in SEAP, conform art. 6 alin (2) din HG 1660/2006.Aut. contr. va invita totiofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan tuturor candidatilor. Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor. Oferta depusa in cadrul lic. electr. de catre candidatii selectati are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior organizarii acestei faze. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul lic. electr. sunt: nr. de runde si calendarul de desfasurare: - 1 runda, durata nei runde :2 zile, ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta, data si momentul de start al licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2013 10:00
Locul: SC Complexul Energetic Oltenia SA - Directia Achizitii, loc. Turceni, str. Uzinei, nr.1 Etaj.1.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla capacitatea tehnica a operatorului economic, ocazie cu carecomisia de vizualizare si evaluare tehnica vaverifica Fisele de prezentare ale utilajelor.In sedinta dedeschidere a ofertelor se va stabili cu ofertantii, programul inspectarii intregul parc de utilajeofertat, de catre comisia autoritatii contractante, privind respectarea specificatiilor tehnice si starea tehnica a acestora.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. a din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Departamentul Juridic
Adresa postala: Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0374117111, Fax: +40 253212776, Adresa internet (URL): www eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2013 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer