Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer


Anunt de participare (utilitati) numarul 146027/26.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: A.I. Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: dl. Grigorie DADALAU, Tel. +40 253205411, In atentia: d-lui Silvica BOIANGIU, Email: [email protected], Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Societatea Complexul Energetic Oltenia, Sucursala Electrocentrale Turceni
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de inchiriere de vehicule transport marfa cu sofer, pentru Sucursala Electrocentrale Turceni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intregul serviciu, conform CS
Valoarea estimata fara TVA: 55, 176RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 1.000 lei. Se va completa formularul 3.Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor)IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantum GBEx: 5% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument de garantare emis de o societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza prestatorul de varsamintele efectuate. Din cont pot fi dispuse plati atat de prestator, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitarea scrisa a achizitorului, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.GBEx se restituie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor contractuale.Caz IMM, GBEx: 2, 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 180 si 181 din OUG 34/2006 - se va completa formularul 14, art. 69^1 din OUG 34/2006 - se va completa formularul 16 ; calitatea de participant la procedura - se va completa formularul 9; participare cu oferta independenta - se va completa formularul 15; incadrare IMM - se va completa formularul 17; declaratie conform art. 69^2 din OUG 34/2006, privind datele de identificare ale ofertantului - se va completa formularul 18.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
1. Dan Laurentiu CIUREL - Director General Executiv
2. Maria SCURTU - Director Divizie Financiara
3 Grigorie DADALAU - Director Achizitii
4. Laura Elena MANEA - Sef Departament Juridic
5. Silvica BOIANGIU - Sef Serv. Achizitii Lucrari si Servicii
6. Georgeta SANDU - Serv. Achizitii Lucrari si Servicii
1) daca ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 (4) HGR 925/2006, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare si anexa mentionand succint modul concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care
probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitarea autoritatii contractanta, in termen care nu trebuie sa fie mai mic de 3 zile lucratoare. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.
2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului.3) Autoritatea contractanta are dreptul/obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile art. 181/69^1, 180 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatia de atribuire.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa de evaluare oferte si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, AC isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea pt. conformitate a Certificatului constatator emis de ONRC, in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara;
Fisa informatii generale.
Prezentarea cifrei medii anuale de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie
cel putin egala cu valoarea 100.000 lei
Pentru conversia leu ? valuta se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
nformatii privind subcontractantii.
Se va completa formularul 13, anexat, continand informatii privind partea din
contract pe care operatorul economic ofertant are, eventual, intentia sa o
subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 13
Informatii privind experienta personalului desemnat pt prestarea serviciilor
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru prestarea
serviciilor.Prezentarea declaratiei referitoare la efectivele medii anuale ale personalul
angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 aniCapacitatea tehnica/profesionala privind incadrarea cu personal a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu
sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin
prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la
dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006.
Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a),
c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind personalul
angajat in ultimii 3 aniSe va completa formularul 8.
Completare Formular 12, 12.2, 14, 16
Informatii privind dotarea tehnica cu mijloacele de transport marfa, instalatii,
echipamente tehnice, etc.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje,
instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, precum si
documente care sa ateste detinerea (dotare proprie sau leasing), inchirierea
sau alte forme de punere la dispozitie a vehiculelor marfa cu sofer.Capacitatea tehnica/profesionala privind dotarea tehnica a ofertantului poate
fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu
sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prinprezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la
dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006.Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 7.Completare Formular 12, 12.1, 14, 16
Informatii privind prestare de servicii similare in ultimii 3 ani.Prezentarea listei principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani care
sa contina valori, perioada si locul prestarii serviciului, modul de indeplinire
a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc. Se vor prezenta in copie
documente edificatoare privind indeplinirea cerintei prin prezentarea a maxim trei contracte de servicii similare a caror valoare insumata sa fie cel
putin egala cu 55.176 lei .
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Pentru echivalenta leu/alta valuta (daca este cazul) se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR pe ultimii 3 ani.
Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului
poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu
sustinere alta persoana, are obligatia dovedirii sustineri, de regula prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei sustinatoare care confirma punerea la dispozitie a resurselor tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006.Persoana sustinatoare nu sese incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 5 si anexa 1 la acesta.Completare Formulare 12, 12.1, 14, 16
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Prezentarea de documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate care confirma certificarea sistemului de asigurare a protectiei mediului de catre ofertant, alte documente
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat calitate SR EN ISO
14001/2005 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a
ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
Standarde de asigurare a calitatii
Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celor ofertate, alte documente
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau
echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.09.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 12.12.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2013 11:00
Locul: Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, Str. A.I.Cuza, nr.5, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla capacitatea tehnica a operatorului economic, ocazie cu care comisia de vizualizare si evaluare tehnica va verifica Fisele tehnice ale vehiculelor.In sedinta de deschidere a ofertelor se va stabili cu ofertantii, programul inspectarii intregul parc de vehicule ofertate, de catre comisia autoritatii contractante, privind respectarea specificatiilor tehnice si starea tehnica a acestora.Daca mai multi operatori economici clasati pe primul loc prezinta oferte egale, autoritatea contractanta va solicita, reofertarea propunerilor financiare in plic inchis, pana la departajarea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. b din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Compexul Energetic Oltenia S.A., Departamentul Juridic
Adresa postala: str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, ,Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253205411, Fax: +40 253227280
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2013 08:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer