Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere de vehicule marfa cu sofer, pentru EMC Berbesti si ELCFU Motru


Anunt de participare (utilitati) numarul 142119/22.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str. A.I. CUZA, NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Grigorie DADALAU, Tel. +40 253205412, In atentia: Silvica BOIANGIU, Email: [email protected], Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inchiriere de vehicule marfa cu sofer, pentru EMC Berbesti si ELCFU Motru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Divizia Miniera, EMC Berbesti si ELCFU Motru
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de inchiriere de vehicule transport marfa cu sofer
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intregul serviciu conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 473, 211.94 si 2, 052, 191.26RON
II.2.2) Optiuni
Da
se vor aplica prevederile art. 6 din HG 925/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 12.556, 59 lei pentru lotul 1, 2.115, 16 lei pentru lotul 2 si 60, 37 lei pentru lotul 3.Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelorPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de limita de depunere a ofertelor)IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1, lit. b) din OUG34/2006.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantum GBEx: 5% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument de garantare emis de o societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.GBEx se restituie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor contractuale.Caz IMM, GBEx: 2, 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1/180/181 din OUG 34/2006;calitatea departicipant la procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 9, 14, 15, 16, 18.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
1. Dan Laurentiu CIUREL - Director General Executiv2. Daniel PITAROIU - Director Divizie Financiara
3. Maria SCURTU - Director Financiar Contabilitate
4. Grigorie DADALAU - Director Achizitii
5. Laura Elena MANEA - Sef Departament Juridic
6. Silvica BOIANGIU - Sef Serviciu Achizitii Lucrari si Servicii
7. Georgeta SANDU -Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii
1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.
2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului.3)Autoritatea contractanta are dreptul de a descalifica operatorii economici aflati in situatii art. 181/69^1, 180 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatia de atribuire.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa de evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constatator emis de ONRC, original/copie legalizata/copie lizibila ?conform original?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara;Fisa informatii generale
Prezentarea cifrei medii anuale de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie cel putin egala cu:
- 1.255.659, 10 lei pentru lotul 1;
- 211.515, 84 lei pentru lotul 2;
- 6.037, 00 pentru lotul 3.Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Completare formular 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii.
Se va completa formularul 7, anexat, continand informatii privind partea din contract pe care operatorul economic ofertant are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 7, anexat, continand informatii privind partea din contract pe care operatorul economic ofertant are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Informatii privind experienta personalului desemnat pt prestarea serviciilor
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor.Prezentarea declaratiei referitoare la efectivele medii anuale ale personalul angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 aniCapacitatea tehnica/profesionala privind incadrarea cu personal a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind personalul angajat in ultimii 3 aniSe va completa Anexa 4 la Formularul 5.Completare Formular 12, 12.2, 14, 16
Informatii privind dotarea tehnica cu mijloacele de transport marfa, instalatii, echipamente tehnice, etc.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, precum si documente care sa ateste detinerea (dotare proprie sau leasing), inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie a vehiculelor marfa cu sofer.Capacitatea tehnica/profesionala privind dotarea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completaAnexa 3 la Formularul 5.Completare Formular 12, 12.1, 14, 16
Informatii privind prestare de servicii similare in ultimii 3 ani.Prezentarea listei principalelor servicii similare prestatein ultimii 3 ani care sa continavalori, perioada si locul prestarii serviciului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc.Se vor prezenta in copie documente edificatoare privind executia a maxim trei contracte de servicii similare a caror valoare insumata sa fie de cel putin:
- 1.255.659, 10 lei pentru lotul 1;
- 211.515, 84 lei pentru lotul 2;
- 6.037, 00 pentru lotul 3.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Anexa 1 la Formularul 5. Completare Formulare 10, 11, 13, 15
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Prezentarea de documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate care confirma certificarea sistemului de asigurare a protectiei mediului de catre ofertant, alte documente
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 14001/2005 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
Standarde de asigurare a calitatii
Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celor ofertate, alte documente
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numarul de runde: 1 runda;Durata unei runde: 1 zi;Pasul de licitare 1% din valoarea ofertata initialElementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul/serviciu/lot;La licitatia electronica au dreptul sa participe numai op. ec. inregistrati in SEAP, conform art.6 alin. (2) din HG 1660/2006.Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibilesa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan, tuturor candidatilor.Invitatia va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratore de la data transmiterii invitatiilor.Oferta depusa in cadrul licitatiei electronice de catre candidatii selectati, are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior, organizarii acestei faze.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.03.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2013 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2013 11:00
Locul: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Directia Achizitii, str. A.I. Cuza, nr. 5, loc. Tg. Jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti din partea operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, clasate pe primul loc, la licitatia electronica, se va solicita reofertarea propunerilor financiare, pana la departajare, astfel incat sa se inteleaga ca daca dupa finalizarea fazei de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, au pretul egal, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vedera departajarii ofertelor.2.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla capacitatea tehnica a operatorului economic, ocazie cu carecomisia de vizualizare si evaluare tehnica vaverifica Fisele tehnice ale vehiculelor.In sedinta dedeschidere a ofertelor se va stabili cu ofertantii, programul inspectarii intregul parc de vehicule ofertate, de catre comisia autoritatii contractante, privind respectarea specificatiilor tehnice si starea tehnica a acestora.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. a din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Departamentul Juridic
Adresa postala: A.I.CUZA, nr. 5, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171111, Fax: +40 253212776
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2013 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer