Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere macara de 18 tone cu operator


Anunt de participare numarul 60130/30.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: SIMION Gheorghe, Tel.0234.317132, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0234.313911, 312502, Adresa internet (URL): www.onesti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Inchiriere macara de 18 tone cu operator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: pe raza Municipiului Onesti, judetul Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
inchirierea unei macarale de 18 tone cu operator pentru realizarea unor lucrari de toaletare si taiere arbori, incarcarea in camioane a diverselor materiale, etc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45510000-5 - Inchiriere de macarale cu operator (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta lucrarile cu pana la 50% din valoarea contractului conform art.122 lit. j din OUG 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare
Valoarea estimata fara TVA: 73, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare -700 lei - cash, oP in contul RO76TREZ0625006XXX000084 deschis la Trez. Onesti, garantia de buna executie - 5 % din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
cu OP din contul beneficiarului .Sursa de finantare - bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
formular 12Aformular 12B
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari.
3. Certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat de la ANAF, valabile la data deschiderii ofertelor in copie vizata cu stampila societatii;
4. Certificate fiscale privind situatia taxelor si impozitelor locale valabile la data deschiderii ofertelor
in copie vizata cu stampila societatii; (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident)
Sunt eliminati ofertantii care au datorii la bugetul de stat sau la bugetul local.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii - in copie vizata cu stampila societatii
6. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului in copie vizata cu stampila societatii.
7. Autorizatie ISCIR pentru macara (proces- verbal de verificare tehnica), in copie vizata cu stampila societatii.
8.Autorizatie pentru : - macaragiu autorizat;
- legator de sarcina autorizat;
- RSVTI autorizat.
9.Formular 12C Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale conformformular anexat Declaratia pe propria raspundere privind cifra de afaceri in domeniul de activitate , in ultimii 3 ani.
11.Bilantul contabil la 31.12.2007 (pozitiv)inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
12.Formular 12F- Lista principalelor lucrari similare( inchirieri utilaje cu operator) in ultimii 3 ani, (beneficiari, obiectul contractului, valori, perioade de derulare), indiferent daca beneficiarii sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor prezenta documente justificative: contracte, recomandari (minim o recomandare), emise sau contrasemnate de beneficiari.
13. Formular 12H - Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, echipamentul tehnic, pe careofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului ce urmeaza a fi atribuit.
14. Formular 12 I - Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii, precum si efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, inclusiv lista cu personalul angajat pentru derularea contractului in cauza.15. Formular 9 Declaratie privind respectarea legislatiei referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
93
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.08.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 35 RON
Conditii si modalitate de plata: cash, prin OP in cont RO02TREZ06221360250XXXXX deschis la Trez. Onesti
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
40zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2008 12:00
Locul: Sala de sedinte a Primariei Onesti - parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, Reprezentantii ofertantilor cuimputernicire valabila, semnata si stampilata , in original, din partea soc. respective si o copie a actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta lucrarile cu pana la 50% din valoarea contractului conform art.122 lit. j din OUG 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Primariei Onesti
Adresa postala: B-dul Oituz nr. 17, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Tel.0234324243, Fax: 0234313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2008 16:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer