Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere macarale la depozitele Iasi, Bacau, Suceava pentru compania E.ON Moldova Distributie SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 141446/12.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi nr. 146-150, Localitatea: iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Capatana, Tel. +40 232405611, Email: [email protected], Fax: +40 232405626, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inchiriere macarale la depozitele Iasi, Bacau, Suceava pentru compania E.ON Moldova Distributie SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Depozitele Iasi, Bacau, Suceava
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 4 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 750, 000 si 3, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: mimim 1 contract subsecvent pe 2 ani
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere macarale la depozitele Iasi, Bacau, Suceava
Lot 1 Depozitul Iasi
Lot 2 Depozitul Suceava
Lot 3 Depozitul Bacau
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60182000-7 - Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Inchiriere macarale la depozitele Iasi, Bacau, Suceava conform caietului de sarcini
Lot 1 Depozitul Iasi - valoarea estimata a celui mai mare contr subsecvent = 333.333, 33 RON fara TVA
Lot 2 Depozitul Suceava - valoarea estimata a celui mai mare contr subsecvent = 333.333, 33 RON fara TVA
Lot 3 Depozitul Bacau - valoarea estimata a celui mai mare contr subsecvent = 333.333, 33 RON fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: intre 750, 000 si 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 86 din HGR 925/2006. Se solicita garantia de participare in cuantum de: Lot 1 = 6667.00 Lei, (3334.00 lei pt IMM)Lot 2 = 6667.00 Lei, (3334.00 lei pt IMM)Lot 3 = 6667.00 Lei, (3334.00 lei pt IMM)Echivalenta lei/alta valuta se va face la curs BNR din data publicarii anuntului de participare.Mod de constituire: conform prevederilor art. 86 alin.1 din HGR 925/2006, in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau, care se prezinta in original. Se va prezenta si declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM(daca este cazul), in original. In conf. cu art 278prim-(1) din OUG34/2006, in masura in care CNSC respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de particip in raport cu val estimata a contractului. Valabilitatea garantiei de participare curge de la data limita de depunere a candidaturii si este valab cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a candidaturilor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se depune o data cu candidatura. Nu se accepta depunere in numerar la casieria autoritatii contractante, bilet la ordinordin, ordin de plata care nu este vizat de banca. Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10 %(5% pentru IMM) din valoarea contractului, exclusiv T.V.A. b) Modul de constituire: ?printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va respecta prevederile din HGR 925/2006 art 86 alin (2) ?(4), care devine anexa la contract sau -scrisoare de garantie bancara de buna executie care se va constitui anexa la contract sau -retineri succesive din valoarea fact.acceptate si onorate la plata. Autoritatea contractanta este o societate comerciala care nu se supune prevederilor HG 1045/2011.Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 art 92 aliniat (2).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 din OUG34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului/subcontractant. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se va completa Formularul 12A.2-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului. Se va completa Formular 12B.
Tertul sustinator va prezenta documentul numai pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a), c1), si d) din OUG 34/2006.3-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de prevederile art 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului/subcontractant. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General: Virgil Metea; Director General Adjunct: Livioara Sujdea; Director General AdjunctRadu Petre. Persoanele care organizeaza, deruleaza si finalizeaza prezenta procedura de achizitie: Bogdan Cirstea - imputernicit EMOD, Flavius Marcus - imputernicit EMOD; Ovidiu Capatana- presedinte comisie; Angela Vasile-Departament juridic; Mihaela Tarita- imputernicit EMOD, Bogdan Baciu- reprezentant Departament Logistica, Sabin Moldovan- reprezentant Departament Logistica. Ofertantul care se afla in situatiile prevazute la articolul mentionat este exclus din procedura de atribuite.Se va completa Formularul 13A4-Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Se va completa Formularul 13B.Nota: In cazul unei asocieri se va depune acordul de asociere Formular nr F6 semnat de parti, respectiv in cazul subcontractarii se depune acordul de subcontractare Formularul nr F7 semnat de parti.Nedeclararea subcontractantului/subcontractantilor presupune derularea contractului fara posibilitatea adaugarii unui/mai multorsubcontractanti pe parcursul derularii contractului. Pentru Persoane juridice romane: - 1. Certificat constatator, in original / copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", valabil la data limita de depunere a ofertelor, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte: - Obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constataor emis de ONRC.- Ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inainte de transmiterea comunicarilor finale, in cazul in care se prezinta actul in copie conforma cu originalul, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata.In cazul in care in acest certificat nu sunt trecute domenii de activitate necesare pentru indeplinirea contractului, neacoperite de subcontractanti/ asociati, ofertantul va fi declarat descalificat.Pentru persoanele fizice/juridice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil la data limita de depunerii a candidaturii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Cifra de afaceri globale. Se solicita Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani pentru operatorii economici. Pentru echivalenta (leu/euro) se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pebtru fiecare an in parte. Atunci cand un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.completare formular F3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista de servicii similare prestate in ultimii 3 ani: Prezentarea cel putin a unui document/contract sau copie conform cu originalul parte relevanta dintr-un document/contract prin care sa se confirme prestarea de servicii similare a caror valoare sa fie de minimum:
Lot1=333333, 33 lei, lot2=333333, 33lei, lot3=333333, 33 lei. Valorile mentionate sunt fara TVA. Pentru echivalenta(leu/euro)se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In cazul asocierii mai multor ofertanti, cerintele privind
experienta similara detaliata mai sus trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.
Declaratie care contine informatii privind personalul tehnic de specialitate, pregatirea profesionala si calificarea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului (conducator auto profesionist, macaragiu, legatori de sarcini, automacaragiu) si declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
-Responsabil RSVTI(Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor), conf. Legea 64/2008 cap IV art. 14 lit. f si art. 15(2).
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Se vor prezenta autoritatii contractante, documente care sa ateste asigurareain dotare proprie/prin copii ale contactelor sau conventiilor de inchiriere si contracte de colaborare, comodat sau oricare alte forme de punere a echipamentelor necesare indeplinirii contractului
Se vor prezenta certificate/documente ce trebuie sa exprime calitatea serviciilor si felul in care au fost executate, incluzand nume si date de contact.
Copie conforma a licentei/lor pentru masina de ridicat/ manipulare, corespunzatoare cu serviciile solicitate in caietul de sarcini. Operatorul economic ofertant trebuie sa detina automacara/le autorizate in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice ISCIR
copie Autorizatia CNCIR conf. PT R1-2010
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de prestari servicii, are obligatia de a preciza: 1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din total servicii executate 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele
incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. Subcontractantii vor prezenta si declaratia priv neincadrarea in preved art 69 ind 1 din OUG34/2006
Informatii privind asociatii (daca este cazul) In Formularul F6 se va specifica
liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a
ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si standardelor de protectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - Oertificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
copie certificat ISO 9001:2008
Informatii privind asigurarea protectiei mediului - Certificate emise de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
copie certificat ISO 14001:2005
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.02.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.02.2013 14:00
Locul: Sediul E.ON Moldova Distributie SA Str. Ciurchi 146-150, Iasi, Jud. Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nu este necesara justificarea alegerii procedurii de ?negociere cu publicarea prealabila a unui anunt? intrucat autoritatea contractanta desfasoara activitati principale de utilitate publica in domeniul distributiei de energie electrica, conform art. 8, lit. e) din OUG 34/2006, incheind contracte sectoriale specifice domeniului energetic. Documentatia de Atribuire este publicata integral in SEAP, anexata prezentei invitatii de participare, la sectiunea Documentatie. Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere; Ofertantii nu au dreptul de a-si retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de operatorii economici la e-mail: [email protected] sau fax +40 232405626 se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea Documentatie si clarificari. Toti candidatii candidatii calificati vor fi invitati la negociere. Negocierea ofertelor va avea in vedere clarificarea tuturor aspectelor tehnico-financiare ale viitorului contracta si are ca scop imbunatatirea ofertei prelimnare. Negocierea se va desfasura intr-o singura runda la sediul autoritatii contractante. In situatia in care ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza depunerii unei noi oferte financiare depusa in plic inchis. Termenul de plata propus este de minim 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.Cantitatile precizate in anexe sunt estimative.Autoritatea contractanta nudoreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II a de negociere. Acord-Cadru cu maxim 4 operatori economici.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al AC considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al EON Moldova Distributie
Adresa postala: Iasi, str. Ciurchi nr. 146-150, Fax: +40232405048, Localitatea: Iasi, Cod postal: 7000359, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 232405048
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2013 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer