Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere mijloace auto cu deservent pentru transport mixt - muncitori, materiale, scule, pe raza de activitate a D.R.D.P. Iasi, in anul 2010


Anunt de participare numarul 90509/10.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI, str. Gh. Asachi, nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0232.21.44.30, In atentia: ing. Manuela Popa, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR - SA - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232.21.44.30, In atentia: Serviciul Intretinere Drumuri, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR - SA - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232.21.44.30, In atentia: Serviciul Licitatii, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR - SA - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232.21.44.30, In atentia: Registratura, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Inchiriere mijloace auto cu deservent pentru transport mixt - muncitori, materiale, scule, pe raza de activitate a D.R.D.P. Iasi, in anul 2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Sediile subunitatilor din cadrul D.R.D.P. Iasi
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere autovehicule cu deservent pentru transport mixt - muncitori, materiale, scule necesare executiei in regie a lucrarilor de intretinere curenta si periodica pe drumurile nationale din administrarea Directiei Regionale Drumuri si Poduri Iasi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
60170000-0-Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total - 45 Autovehicule distribuite pe loturi;Lot 1 - SDN Bacau - 6 Autovehicule; Lot 2 - SDN Birlad - 7 Autovehicule; Lot 3 - SDN Botosani - 7 Autovehicule; Lot 4 - SDN C. Moldovenesc - 4 Autovehicule; Lot 5 - SDN Focsani - 3 Autovehicule; Lot 6 - SDN Galati - 2 Autovehicule; Lot 7 - SDN Iasi - 5 Autovehicule; Lot 8 - SDN Piatra Neamt - 7 Autovehicule; Lot 9 - SDN Suceava - 4 Autovehicule.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 880, 209.92RON
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar servicii similare.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.01.2010 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare totala = 26.000 lei. Defalcarea garantiei pe loturi se regaseste in Anexa B.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;Copie dupa certificatul de inregistrare unic emis de ORC; Copie dupa actul constitutiv (contractul de societate sau statutul; Copie dupa certificatul de inregistrare fiscala eliberat de ANAF-DGFP; Certificat constatator, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care sa ateste obiectul de activitate al ofertantului, valabil la data deschiderii ofertelor; Certificate constatatoare in original sau copie legalizata - privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetele locale valabile la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Extras din bilanturile contabile la data de 31.12.2007, 31.12.2008, 30.06.2009 vizate de autoritatile fiscale competente; Fisa de informatii generale;Declaratie pe propria raspundere ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru sustinerea derularii contractului pe o perioada de 90 de zile; Declaratie pe propria raspundere din care sa reiese ca ofertantii nu au datorii la D.R.D.P. IASI sau la sectiile din subordine, debite rezultate din contracte anterioare, neplata taxelor de autorizare pentru transportul auto cu tonaj sau gabarit depasit sau neplata ROVINIETEI TURDN.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de minim 3.900.000 lei fara T.V.A. Cifra medie anuala de afaceri defalcata pe loturi-(Valoari Lei fara T.V.A.): Lot nr. 1 SDN Bacau -600.000; Lot nr. 2 SDN Barlad -600.000; Lot nr. 3 SDN Botosani -600.000; Lot nr. 4 SDN C. Moldovenesc -300.000; Lot nr. 5 SDN Focsani -300.000; Lot nr. 6 SDN Galati -300.000; Lot nr. 7 SDN Iasi -300.000; Lot nr. 8 SDN P. Neamt -600.000; Lot nr. 9 SDN Suceava -300.000.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani; Declaratii privind dotarea cu autovehicule si personal, asa cum se cere in Fisa de date a achizitiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cel mult 1 contract de servicii similare finalizat in ultimii 3 ani cu o valoarea de cel putin 950.000 lei fara T.V.A. Experienta similara defalcata pe loturi -(Valoari Lei fara T.V.A.): Lot nr. 1 SDN Bacau-150.000; Lot nr. 2 SDN Barlad-150.000; Lot nr. 3 SDN Botosani-150.000; Lot nr. 4 SDN C. Moldovenesc-70.000; Lot nr. 5 SDN Focsani-70.000; Lot nr. 6 SDN Galati-70.000; Lot nr. 7 SDN Iasi-70.000; Lot nr. 8 SDN P. Neamt-150.000; Lot nr. 9 SDN Suceava-70.000.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.12.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.12.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2009 10:00
Locul: Locul: Sediul DRDP Iasi, str. Gh. Asachi, nr.19.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de licitatie, observatori si max. 2 persoane delegate, din partea fiecarui operator economic.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravropoleus nr.6, sector 3, Localitatea: Iasi, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232-214430, Fax: 0232-214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2009 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer