Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INCHIRIERE PLATFORMA TELESCOPICA (PRB) , PENTRU LUCRU LA INALTIME , CU SOFER SI MANEVRANT" , pentru Municipiul Onesti.


Anunt de participare numarul 93601/29.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: ing.Paval Camelia, Tel.0234.317132, In atentia: Birou Achizitii Publice, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0234.312502, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale administratiei locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INCHIRIERE PLATFORMA TELESCOPICA (PRB) , PENTRU LUCRU LA INALTIME , CU SOFER SI MANEVRANT" , pentru Municipiul Onesti.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Onesti , jud. Bacau.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 14, 000 si 140, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INCHIRIERE PLATFORMA TELESCOPICA (PRB) , PENTRU LUCRU LA INALTIME , CU SOFER SI MANEVRANT" , pentru Municipiul Onesti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
INCHIRIERE PLATFORMA TELESCOPICA (PRB) , PENTRU LUCRU LA INALTIME , CU SOFER SI MANEVRANT" , pentru Municipiul Onesti.
Valoarea estimata fara TVA: intre 14, 000 si 140, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului si garantia de participare in suma de 200 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local- cu OP din contul achizitorului in contul ofertantului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular 4 semnat si stampilat;
2. Formular 5 semnat si stampilat;
3.Certificate fiscale privind situatia taxelor si impozitelor locale, valabile la data deschiderii ofertelor, fara datorii in copie vizata cu stampila societatii si semnata de reprezentantul legal al ofertantului4. Certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat de la ANAF, valabil la data deschiderii ofertelor fara datorii in copie vizata cu stampila societatii si semnata de reprezentantul legal al ofertantului .5. Formular 6 - privind calitatea de participant la procedura, pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului ;
6. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original, sau in copie legalizata din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii in conformitate cu obiectul contractului;7. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului in copie vizata cu stampila societatii;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
8. Bilantul contabil la 31.12.2008, inregistratla DGFP (bilant fara pierderi)
9. Bilantul contabil la 30.06.2009 , inregistratla DGFP (bilant fara pierderi)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
10. Formular 7 Declaratie care contine informatii privind utilajul solicitat(utilajul va corespunde datelor tehnice din caietul de sarcini);11.Se va prezenta autorizarea ISCIR pentru platforma telescopica valabila pentru anul 2010
12.Formular 8. Lista principalelor lucrari in domeniul de activitate (inchirieri de utilaje, inclusiv PRB, executate in ultimii 5 ani . Se va prezenta o recomandare si minim un contract de inchiriere pentru utilajul solicitat.
13.Formular 9. Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii , precum siefectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere;inclusiv-lista cu personalul implicat in derularea contractului in cauza;
14.Se va face dovada incadrarii urmatoarei categorii de personal: conducator auto , categoria C , si se va prezenta :
- autorizatie ANRE pentru manevrantul utilajului(electrician)
- certificat de absolvire a cursurilor de operator RSVTI (responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a utilajului)15. Formular 10 - Declaratie privind respectarea legislatiei in vigoare referitoare la conditiile de munca si protectia muncii;
16. Formular 11- Declaratie privind cunoasterea legislatiei in protectia mediului , si achizitii publice
17. Formular 12 Declaratie privind subcontractantii . Se va prezenta lista cu subcontractantii , date de identificare : denumire societate , adresa , partea de contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.Formularul 12 se prezinta obligatoriu indiferent daca operatorul are sau nu subcontractanti.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
termen de raspuns la solicitarea achizitorului : intre15min si 30 min=30p; intre 31min.si 45 min=20p; intre 46 min si 2h =10p.
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.02.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.02.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
110zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.02.2010 11:00
Locul: Sala de sedinte a Municipiului Onesti , parter.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor cu imputernicire valabila si copie dupa C.I.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se va publica in cadrul anuntului de participare pe site-ulwww.e-licitatie.ro.Solicitarile privind clarificarile referitoare la documentatia de atribuire din partea ofertantilor se vor transmite prin fax 0234/312502, 0234/313911 (se va mentiona In atentia Biroului Achizitii Publice), pana la data limita de acces la documente de 08.02.2010, ora 10.00, iar raspunsurile se vor publica pe www.e-licitatie.roin cadrul anuntului de participare, la Sectiunea Documentatie si clarificari.Ofertantii vor urmari permanent informatiile publicate in cadrul anuntului de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS NR.6 , SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030041, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BACAU
Adresa postala: STR. CUZA VODA NR.1, Localitatea: BACAU, Cod postal: 600247, Afghanistan, Tel.0234/514750, Fax: 0234/207604
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL MINICIPIULUI ONESTI
Adresa postala: B-DUL OITUZ NR.17, Localitatea: ONESTI, Cod postal: 601017, Romania, Tel.0234/324243, Fax: 0234/313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2010 10:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer