Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere utilaje de constructii si lucrari publice cu operator pentru Mina Motru


Anunt de participare (utilitati) numarul 140373/09.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: DUNGAN COSMIN, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inchiriere utilajede constructii si lucrari publice cu operator pentru Mina Motru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Motru , judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchirierea a 5 utilaje cu operator pentru o perioada cuprinsa intre 1 luna si 12 luni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
inchirierea unui buldozer si a unui excavator cu cupa pentru 1 luna, inchirierea unui buldozer si a unui excavator cu cupa pentru 7 luni, inchirierea unui utilaj multifunctional pentru 12 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 867, 456RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 17349 lei. Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR Sucursala Gorj. Modul de constituire: prin virament bancar sau print-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare o suma calculata conform art 278^1 alin.(1)din OUG 34/2006-in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (de exemplu scrisoare de garantie bancara in original, completata conform formularului model); ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la termenul limita de primire aofertelor; numerar la casieria autoritatii contractante. Cuantumul sumei calculate , conform art 278^1 alin.(1)din OUG 34/2006, este de 4647, 45 lei.Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei(60 zile). Se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire a garantiei de buna executie: - de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului; Se va completa de exemplu formularul model. - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90, alin.(3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul subunitatii beneficiare a SDM Tg-Jiu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Ogarlaci Vasile -Director SDM Tg-Jiu, Davitoiu Lesu Gheorghe -Director Strategie Miniera, Viasu Nicolae -Director Economic, Jianu Dorina-Sef Departament Juridic , Rebedea Ion -Director Adjunct Achizitii Publice, Guran Ion-Sef Departament Productie, Lazar Andrei Mihaela-Sef Birou Legislatie si Contencios, Ghioc Stefan -Sef Birou ACL, Tivig Florin -Sef birou Productie, Dungan Cosmin -Birou ACL 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (data emiterii fiind cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertei) in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?.
2.Informatii generale sau prezentare generala ? formular model.
3. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale, inclusiv cifra medie anuala de afaceri globala pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie cel putin egala cu 1700000 lei .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind experienta similara - prestatia de lucrarisimilare duse
la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in valoare de cel putin 850.000lei . Ofertantul va prezenta cel putin un document/contract/care sa confirme executia de lucrari executate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor), care sa
confirme executia de lucrarisimilare pentru fiecare lot in parte (valoarea poate fi
realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte). Pentru echivalenta leu/valuta
(daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca
Nationala a Romaniei.
Cerinta nr. 2 - Informatii privind personalul. Se va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Ofertantul are obligatia sa asigure cel putin un responsabil de contract, pentru care se va prezenta CV.
Cerinta nr. 3 - Informatii privind dotarea tehnica solicitata.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica existenta dotarii necesare executiei de lucrari propusa prin documentatia de atribuire, verificarea finalizandu-se printr-un proces-verbal. In cazul in care operatorul economic ofertant nu este de acord cu punctul de vedere al comisiei numite de SDM Tg.-Jiu, acesta are obligatia de a-si exprima propriul punct de vedere in scris, chiar in cuprinsul procesului-verbal. Numarul de utilaje auxiliare din RT2 va fi de cel mult 20% din parcul activ al pachetului ofertat, iar tipul de utilaje de rezerva trebuie sa acopere plaja tipurilor ofertate in RT1.Inlocuirile efectuate cu utilajele de rezerva nu pot depasi 20%din totalul celor din RT1.
cont.cer.3)Utilajele auxiliare din parcul RT1 pot fi inlocuite numai cu un utilajdin parcul de rezerva RT2 similar celui contractat, acest lucru urmand a fi notificat imediat subunitatii beneficiare.Ofertantul va comunica in scris, odata cu depunerea ofertei, locatia si data, in perioada imediat urmatoare datei cand a avut loc sedinta de deschidere, unde pot fi verificate toate utilajele auxiliare ofertate conform RT1 si RT2, de catre comisia de evaluare si vizualizare.
(cont.cer.3)Fisele de prezentare ale utilajelor, vor fi verificate si completate cu ocazia vizualizarii de catre comisia de vizualizare si evaluare tehnica, acordand in final calificativul admis/respins. Se considera calificat acel ofertant care prin
asigurarea tehnica propusa si prezentata , conduce la confirmarea existentei unei
capacitati tehnice de executie a contractului de lucrari la cerintele de calitate din caietul de sarcini si indeplineste conditiile ca parcul RT1 sa fie activ in proportie de 100%, iar parcul de rezerva sa fie activ in proportie de cel putin 50%.In cazul in care numarul de mijloace de transport persoane admise din parcul activ si de rezerva evaluat, in urma inspectiei de comisia de evaluare tehnica, nu indeplinesc cele mentionate mai sus, ofertantul nu este calificat, oferta tehnica este neconforma.
(cont.cer.3)Pentru toate utilajele inscrise in formularele RT1 si RT2 ofertantul va completa cate o ? FISA DE PREZENTARE A UTILAJULUI?(FPUC) la care se ataseaza documente de certificare inspectie tehnica ICECON sau echivalent pentru toate utilajele din parcul RT1 si RT2, conf.HG 2139/2004( MO.46/ 13 ian.2005) modif.cu HG 1496/2008( MO 852/18 dec.2008), coroborata cu HG 766/1997(MO PI nr.352/10 dec 1997), modif.si completata cu HG 675/2002(MO PI nr.501/11.iul.2002)Aceste copii vorfi lizibile si vor purta pentru conformitate semnatura si stampila in original a ofertantului.Toate aceste documente reprezinta conditie eliminatorie in caz de neprezentare, urmand ca ele sa fie confruntate cu originalele, de catre comisia de vizualizare si evaluare tehnica.
Cerinta nr. 4 - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (dupa caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor
de recunoastere a subcontractantilor propusi. Ofertantul declarat castigator, va
prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Cerinta nr. 1 - Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau
similara. MOD DE INDEPLINIRE-Conform prevederilor legale, se vor prezenta
documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO
9001 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte
documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel
corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate si
se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 2 Certificare a sistemului de management al mediului ISO 14001 sau
similara.Se va prezenta certificarea ISO 14001 ? standard de certificare a
managementului de mediu sau echivalenta, emisa de organisme stabilite in alte
state ale Uniunii Europene. Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul
ofertei daca sa tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii
265/2006 ? pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia
Mediului.Institutiile competente de la care operatorii economici ofertanti pot
obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la Protectia Mediului
sunt urmatoarele: Agentia pentru Protectia Mediului, Sistemul de Gospodarire a
Apelor sau Directiile de Ape si Comisariatele Garzii de Mediu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
L-22904-a
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.11.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.11.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2012 11:00
Locul: Sala de licitatii, etaj III, Departament Achizitii Publice - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Tg ?Jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele nominalizate prin dispozitie a directorului autoritatii contractante, persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura de achizitie publica
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care, , doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta, respectiv pana la data si ora limita pentru depunerea ofertei, asa cum e stabilita in anuntul de participare. Ulterior acestei date obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala. -In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr.346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie Comerciala si Contencios al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2012 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer