Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INCHIRIERE UTILAJE DE TRANSPORT SI RIDICAT


Anunt de participare (utilitati) numarul 34799/03.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala: STR.ECLUZEI AGIGEA NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Punct(e) de contact: MUSAT RALUCA, Tel.0241702728, Email: [email protected], Fax: 0241737711
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Activitti portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
INCHIRIERE UTILAJE DE TRANSPORT SI RIDICAT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: SEDIUL ACHIZITORULUI
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 228, 000EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In activitatea curenta se folosesc urmatoarele tipuri de utilaje: a. macarale; de capacitate medie (pana la 20 tf.) sau mare (50 tf.)b. platforme telescopice autoridicatoare (PRB) montate pe platforme auto;c. autoincarcatoare frontale (spre ex. FADROMA);d. incarcatoare frontale, cu max. 0, 5 mc cupa si greutatea max. 3, 0 toe. tractoare si remorci;f. autocamion ( spre ex. Tip DAC )g.trailerh. autobasculanta
Aceste utilaje se folosesc ocazional in functie de lucrarile ce se efectueaza in ecluze, porturi si gari fluviale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a. macarale; de capacitate medie (pana la 20 tf.) sau mare (50 tf.)b. platforme telescopice autoridicatoare (PRB) montate pe platforme auto;c. autoincarcatoare frontale (spre ex. FADROMA);d. incarcatoare frontale, cu max. 0, 5 mc cupa si greutatea max. 3, 0 toe. tractoare si remorci;f. autocamion ( spre ex. Tip DAC )g.trailerh. autobasculanta
Valoarea estimata fara TVA: 57, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, Garantia de participare: 1.800 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cazier fiscal pt.firma;Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181, oug 34/2006;Certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata locale si la bugetul consolidat;Certificat constatator;Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 30.06.2007;Interogarea Centralei Incidentelor de Plati;Interogarea Centralei Riscurilor bancare;Cifra medie de afaceri pe ultimii 3ani: 270.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; Experienta similara-nivel minim: 179.000 lei;Resurse umane;Asigurare tehnica;Standarde de asigurarea calitatii si de protectia mediului;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
16195/17.09.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: Solicit.scrisa;copie CIF.Lichiditati la casieria ACN sau OP-cont RO50 ABNA1400264100091576 ABN AMRO BANK Cta.Transmiterea nu intra in sarcina ACN
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2007 11:00
Locul: Sediul Autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantul, imputernicit legal in scris, autorizat sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Traian, Nr. 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Ecluzei Agigea, nr.1 , ,Localitatea: Constanta, Cod postal: 907015, Romania, Tel.0241 / 702 700, Fax: 0241 / 737 711
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2007 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer