Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere vehicule marfa cu sofer


Anunt de participare (utilitati) numarul 140299/09.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Grigorie Dadalau, Tel. +40 253335045, In atentia: Leliana DUMA, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inchiriere vehicule marfa cu sofer
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: SC Complexul Energetic Oltenia SA;Sucursala Divizia Miniera Tg-Jiu, E.M.C. Jilt si E.M.C. Rovinari, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 9, 003, 217 si 16, 621, 324RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Pentru anul 2013 contractele subsecvente se vor incheia concomitent cu acordul cadru.Frecventa contractelor subsecvente ce urmeaza a fi atribuite va fi anual. Numarul minim de vehicule dintr-un contr. subsecvent este de 42 pt. lotul 1 si 55 pt lotul 2, iar nr. max este de77 pt. lotul 1 si 100 pt lot 2
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere vehicule marfa cu sofer
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1- 64 vehicule
Lotul 2- 84 vehicule
Numarul minim de vehicule dintr-un contr. subsecvent este de 42 pt. lotul 1 si 55 pt lotul 2, iar nr. max este de77 pt. lotul 1 si 100 pt lot 2.
Valoarea estimata fara TVA: intre 9, 003, 217 si 16, 621, 324RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 138.511 lei, din care: lotul 1:70.088 lei, lotul 2:68.423 lei;.Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelorPerioada de valabilitate a garantiei de participare si cea a ofertei va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor)IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 lit. c) din OUG34/2006. Cuantum GBEx: 5% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 2, 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1/180/181 din OUG 34/2006;calitatea departicipant la procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 9, 14, 15, 16, 17.
1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.
2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului.3)Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69^1, 180 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatia de atribuire.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constator emis ONRC, original/copie legalizata/copie lizibila ?conform original?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generalePrezentarea cifrei medii anuale de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie cel putin egalacu valoarea de 14.017516 lei pentru lotul 1 si cu valoarea de 13.684.689 lei pentru lotul 2Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani, sau cursul de pe site-ul http: //ec.europa.eu.budget.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1:
Informatii privind prestare de servicii similare in ultimii 3 ani.Prezentarea listei principalelor servicii similare prestatein ultimii 3 ani care sa continavalori, perioada si locul prestarii serviciului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc. Se vor prezenta in copie documente edificatoare privind executia unui contract de servicii similare duse la bun sfarsitin valoare minima egala cucel putin 7008758 lei pentru lotul 1 si 6842344 lei pentru lotul 2 si cate o recomandare de la beneficiarul contractuluiprezentat pentru demonstrarea experientei similare.
Cerinta 2:
Informatii privind dotarea tehnica cu mijloacele de transport marfa, instalatii, echipamente tehnice, etc.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, precum si documente care sa ateste detinerea (dotare proprie sau leasing), inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie a vehiculelor marfa cu sofer.
Cerinta 3:
Informatii privind experienta personalului desemnat pt prestarea serviciilor
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor.Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind personalul angajat in ultimii 3 ani
Informatii privind subcontractantii.
Standarde de asigurare a calitatii
Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celor ofertate, alte documente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numarul de runde si calendarul de desfasurare :1 rundaDurata unei runde: 2 zile;Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul/serviciu;La licitatia electronica au dreptul sa participe numai operatori economici inregistrati in SEAP, conform art.6 alin. (2) din HG 1660/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibilesa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan, tuturor ofertantilor.Invitatia va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratore de la data transmiterii invitatiilor.Oferta depusa in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii selectati, are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior, organizarii acestei faze.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.12.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.12.2012 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.12.2012 09:00
Locul: SC Complexul Energetic Oltenia SA - Directia Achizitii - Str. Tudor Vadimirescu nr.1-15, loc. Tg-Jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla capacitatea tehnica a operatorului economic, ocazie cu carecomisia de vizualizare si evaluare tehnica vaverifica Fisele tehnice ale vehiculelor.In sedinta dedeschidere a ofertelor se va stabili cu ofertantii, programul inspectarii intregul parc de vehicule ofertate, de catre comisia autoritatii contractante, privind respectarea specificatiilor tehnice si starea tehnica a acestora
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. a din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A Departament Juridic
Adresa postala: Str. Uzinei nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335081, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2012 11:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer