Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchirierea unei platforme telescopice pentru lucrul la inaltime cu sofer+ manevrant , pentru municipiul Onesti.


Anunt de participare numarul 116520/02.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala:  B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea:  Onesti, Cod postal:  601032, Romania, Punct(e) de contact:  BIROU ACHIZITII PUBLICE, Tel. 0234.317132, In atentia:  ing.Camelia Paval, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0234.312502, Adresa internet (URL):  www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: alte servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Inchirierea unei platforme telescopice pentru lucrul la inaltime cu sofer+ manevrant , pentru municipiul Onesti.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Onesti
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 000 si 70, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caiet de sarcini se inchiriaza o platforme telescopice pentru lucrul la inaltime cu sofer+ manevrant , pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a sistemului de iluminat public din municipiul Onesti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini
numar ore minim140
numar ore maxim1400
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 000 si 70, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare in suma de 1400 lei RON;garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local- cu OP din contul achizitorului in contul executantului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular 4 - Declaratie privind eligibilitatea.2. Formular 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG. Nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;3. Certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor datorate bugetului local;
4. Certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor datorate statului(ANAF)
5. Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului ? in copie vizata cu stampila societatii.
6. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ? in original sau in copie legalizata din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii, in conformitate cu obiectul contractului
7.Formular 6 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura, pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;
- documentul se va depune si de catre subcontractant , daca este cazul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
8.Bilantul contabil la31.12. 2009 ? inregistrat de Directia Generala a Finantelor Publice(>0);
9.Bilantul contabil la30.06. 2010? inregistrat de Directia Generala a Finantelor Publice
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
10.Formular 7- Declaratie care contine informatii privindutilajul solicitat, (utilajul va corespunde specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini)
11.Se va prezenta autorizarea ISCIR pentru platforma telescopica, valabila pentru anul 2011.12.Formular 8-Listaprincipalelor lucrari in domeniul de activitate (inchirieri de utilaje, inclusiv PRB) executate in ultimii 5 ani. Se va prezenta minim o recomandare si minim un contract de inchirierepentru utilajul solicitat13.Formular 9- Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii, precum si efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, inclusiv lista cu personalul angajat pentru derularea contractului in cauza.14.Se va face dovada incadrarii urmatoarei categorii de personal: conducator auto, cateroria C si se va prezenta: -Autorizatie ANRE pentrumanevrantul utilajului ( electrician).- Certificat de absolvire a cursurilor de operator RSVTI (responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a utilajului).15.Formular 10- Declaratie privind respectarea legislatiei referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
16. Formularul 12-Declaratie privind subcontractantii. Se va prezenta lista cu subcontractantii, date de identificare: denumire societate, adresa, partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca; (Daca este cazul)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de raspuns la comanda achizitorului conf. fisa de date
30%
Descriere: intre 15-45 min -30p;46-59 min-20p;1h-2h-10p
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Conform indicatiei operator SEAP- Conform cap.III.3din fisa de date a achizitiei- O singura runda de licitare a pretului total
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
110zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.03.2011 11:00
Locul: Sala de sedinte a municipiului Onesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si delegatii operatorilor economici cu imputerniciri scrise si copie C.I.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se va publica in cadrul anuntului de participare pe site-ulwww.e-licitatie.ro.Procedura se va finaliza cu etapa finala de licitatie electronica.Pentru a putea sa participe la licitatia electronica, precum si la orice alt tip de procedura organizata prin mijloace electronice, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, conform prevederilor HG 1660/2006 si H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru a se inscrie in SEAP operatorii economici vor respecta prevederile H.G. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Solicitarile privind clarificarile referitoare la documentatia de atribuire din partea ofertantilor se vor transmite prin fax 0234/312502, 0234/313911 (se va mentiona ? In atentia Biroului Achizitii Publice), iar raspunsurile se vor publica pe www.e-licitatie.roin cadrul anuntului de participare, la Sectiunea Documentatie si clarificari.Obligatoriu: Ofertantii vor urmari permanent informatiile publicate in cadrul anuntului de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stravopoleus nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al municipiului Onesti
Adresa postala:  b-dul Oituz nr.17, Localitatea:  Onesti, Cod postal:  601032, Romania, Tel. 0234/324243, Fax:  0234/313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2011 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer