Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Infiintare parc si locuri de joaca pentru copii in comuna Tasca, judetul Neamt


Anunt de participare numarul 127244/01.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TASCA
Adresa postala:  COMUNA TASCA, JUDETUL NEAMT, Localitatea:  Tasca, Cod postal:  617455, Romania, Punct(e) de contact:  STIRBU CEZAR, Tel. 0233 255023, In atentia:  STIRBU CEZAR, Email:  [email protected], Fax:  0233 255083, Adresa internet (URL):  www.comunatasca.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Infiintare parc si locuri de joaca pentru copii in comuna Tasca, judetul Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sat Tasca, comuna Tasca, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Actiunea 1.Contract delucraride: ?INFIINTARE PARCSI LOCURIDEJOACAPENTRU COPIIIN COMUNATASCA, JUDETUL NEAMT?,
Actiunea 2. Furnizare de dotari pt ?INFIINTARE PARCSI LOCURIDEJOACAPENTRU COPIIIN COMUNATASCA, JUDETUL NEAMT?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112711-2 - Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2)
34928400-2-Mobilier urban (Rev.2)
37535200-9-Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Actiunea 1.Contract delucraride: ?INFIINTARE PARCSI LOCURIDEJOACAPENTRU COPIIIN COMUNATASCA
Actiunea 2. Furnizare de dotari pt ?INFIINTARE PARCSI LOCURIDEJOACAPENTRU COPIIIN COMUNATASCA
Actiunea 1. val est nu poate dep 393 338 RON fara TVA
Actiunea 2.val est nu poate dep 46 838 RON fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 440, 176RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantiei de participare: 6.000 RON; garantiei de buna executie: 8% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
AGENTIA FONDULUI PENTRU MEDIUProgramului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea ? Formular 12A, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, F12B , ), Decl priv cal de part, (12C)
Decl priv neancadrarea in prev art. 69^1, din OUG 34/2006Certif de part la lic cu of indep conf Ord 134/2010 Form 12 D
Certif de inreg emis de ORC ? copie.
Form B1 Identif fin- Anexa la Form B1
Certif fiscal priv impoz si tax loc emis de Aut pb locCertif de atest fisc emis de ANAF
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale-bilanturile contabile pentru anii 2008, 2009, 2010 vizate de institutiile financiare abiliate;
-declararea cifreianuala de afaceri pentru anii 2008, 2009, 2010;
- cerinta minima de calificare: cifra de afaceripentru perioada 2008-2010 trebuie sa fie de cel putin 800.000 lei
- Formular de identificare financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindresurse umane:
? Responsabil manager contract? RTE, autorizat ANRE, specialist in domeniul arhitecturii peisagere, arboriculturii ornamentale, organizarii si sistematizarii mediului, cu experienta de minimum 3 ani? Inginer horticol;
? Inginer constructor;
? Arhitect peisagist;
? Peisagist- floricultor (min. 2 persoane);
? Persoana de specialitate in domeniul protectiei muncii.
Informatii privind dotarile specifice, F12H
Excavator pe pneuri ? 1 buc.;
Buldoexcavator ? 1 buc.;
Compactor rulouri netede ? 2 buc;
Mixer beton 2, 5 m3 ? 1 buc.;
Placa vibratoare;
Motocultor ? 1 buc.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, F12E si anexa 1
Fisa experienta similara, anexa2 la F12E
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani:
- cel putin o lucrare de arhitectura peisagera (parcuri si gradini) care sa insumeze un numar de cel putin 5000 exemplare puieti (arbori si arbusti ornamentali) plantati;
- amanajarea peisagera a cel putin un loc de joaca pentru copii.
- a contribuit la cel putin o lucrare de amenajare peisagera a unui parc cu o suprafata minima de 3 hectare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
.Tehnologii speciale privind plantarea puietilor (arbori si arbusti) si a plantelor floricole anuale si perene in scopul asigurarii prinderii, cresterii si dezvoltarii normale a vegetatiei
20%
Descriere:
3.
Termen de executie
20%
Descriere:
4.
Durata de remediere a defectelor aparute in
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2011 11:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI TASCA, JUDETUL NEAMT
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): AGENTIA FONDULUI PENTRU MEDIUProgramului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.AGENTIA FONDULUI PENTRU MEDIUProgramului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati 90%;2.COFINANTARE 10%.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiluiul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42, Adresa internet (URL):  http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Cuza Voda nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0234/513296, Email:  [email protected], Fax:  0234/514275, Adresa internet (URL):  portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI TASCA
Adresa postala:  sat Tasca, comuna Tasca, judetul Neamt, Localitatea:  Tasca, Cod postal:  617455, Romania, Tel. 0233255023, Email:  [email protected], Fax:  0233255083, Adresa internet (URL):  www.comunatasca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2011 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer