Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Sopotu Nou, retea de canalizare si statie de epurare in comuna Sopotu Nou, modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Sopotu Nou, modernizare camin cultural Stancilova, jud. Caras-Severin


Anunt de participare numarul 99238/04.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Sopotu Nou (Consiliul Local Sopotu Nou)
Adresa postala: Str. Principala, nr. 19, Localitatea: Sopotu Nou, Cod postal: 327370, Romania, Punct(e) de contact: Paun Baba, Tel.0255 244915, Email: [email protected], Fax: 0255 244949, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Sopotu Nou, retea de canalizare si statie de epurare in comuna Sopotu Nou, modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Sopotu Nou, modernizare camin cultural Stancilova, jud. Caras-Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Com. Sopotu Nou, jud. Caras-Severin si satele apartinatoare
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoara estimata este de: 9.370.185 lei echivalentul a 2.500.449, 65 Euro, lacursul de schimb; 3, 7474 Lei/Euro, cursul de schim Leu/Euro al BCE din data de 03/03/2008.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Sopotu Nou, jud. Caras-Severin
2. Retea de canalizare si statie de epurare in comuna Sopotu Nou, jud. Caras-Severin
3. Moderizare strazi si drumuri comunale in comuna Sopotu Nou, jud. Caras-Severin4. Modernizare camin cultural Stancilova, jud. Caras-Severin
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectul isi propune infiintarea unui sistem de alimentare cu apa in comuna Sopotu Nou de care va beneficia 1000 de persoane din 5 sate apartinatoare comunei. De asemenea infiintarea unei retele de canalizare cu statie de epurare mecano-biologica compacta si modulara in comuna Sopotu Nou care va putea deservi o pupulatie de 450 de locuitori. Un tronson de 12, 4 km de drum si strazi va fi modernizat, acesta facand legatura intre Sopotu Nou-Urcu-intersectiile cu Valea Rachitei-Valea Rosie. Pentru a sustine dezvoltarea vietii culturale locale se propune modernizarea caminului cultural Stancilova.
Contractul presupune prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor pentru cele 4 obiective: 1. Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Sopotu Nou, jud. Caras-Severin, valoare: 1, 177, 827 lei din care: 38.081 lei-proiectare si 1.139.746 lei-executie lucrari
2. Retea de canalizare si statie de epurare in comuna Sopotu Nou, jud. Caras-Severin, valoare: 2.833.841 lei din care: 80.030 lei-proiectare si 2.753.811 lei-executie lucrari
3. Modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Sopotu Nou, jud. Caras-Severin, valoare: 5.056.124 lei din care: 250.616 lei-proiectare si 4.805.508 lei-executie lucrari
4. Modernizare camin cultural Stancilova, jud. Caras-Severin, valoare: 302.393 lei din care: 16.292 lei-proiectare si 286.101 lei-executie lucrari
Valoarea estimata fara TVA: 9, 370, 185RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia bancara: 187.403 lei; Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului exclusiv TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEADR, PROGRAMUL PNDR, MASURA 322 si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
3. Certificat de atestare fiscala(ANAF)eliberat de Directia GeneralaFinantelor Publice din judetul respectiv
4. Certificat privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia Finantelor Publice Locale
5. Cazierul fiscal al societatii, valabil la data deschiderii ofertelor
In cazul unei asocieri/societati mixte/consortiu, fiecare partener trebuie sa prezinte cele sus mentionate. Subcontractantii nu au obligatia de a prezenta certificatul de atestare fiscala emis de ANAF, si nici certificatul fiscal din care sa rezulte plata impozitelor si taxelor catre bugetul local
6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
7. Certificatul de inregistrare fiscala
8. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
9. Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
10. Cazierul judiciar al operatorului economic
11. Cazierul judiciar al fiecaruia dintre administratorii societatii
Documentele mentionate la pct. 7-11 sunt obligatorii indiferent decalitatea pecare o are ofertantul in cadrul licitatiei; ofertant individual, subcontractant sau partener al societatii mixte/consortiului asocierii.
Toate certificatele fiscale, cazierele vor fi prezentate in original sau copie legalizata si vor fi valabile la data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul Informatii generale
Bilanturile contabile sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani: 2006, 2007, 2008 vizate de DGFP.
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii trei ani(2006, 2007, 2008).
Ofertantul va prezenta:
- adresa din partea unei unitati bancare, in original, care sa garanteze o linie de credit aprobata si neconsumata, pentru aceasta lucrare, in valoare de minim 20% din valoarea estimata a contractului;
- angajament ferm al bancii emitente prin care garanteaza acordarea unei linii de credit in valoare de minim 20% din valoarea estimata a contractului in cazul in care acest contract va fi atribuit solicitantului.Sustinerea financiara trebuie sa fie asigurata pe o perioada de 6 luni.
Se va completa de fiecare ofertant/partener/ subcontractor Formularul 12J. Daca ofertantul/partenerul/subcontractorul are conturi la mai multe banci va prezenta documentatie pentru fiecare, inclusiv Trezorerie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Profitul net pe fiecare an conform bilantului contabil trebuie sa fie pozitiv.Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 2006, 2007, 2008 trebuie sa fie cel putin: 385.019 lei pentru proiectare si 8.985.166 lei pentru executie.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pt.executie lucrari:
Decl.privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani;
Decl. privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani.Decl. privind utilajele si echipamentele tehnice pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor.Certificat ISO 14001 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelot
Certificat OHSAS 18001/2004 sau echivalent. Laborator autorizat gradul II pentru: MBM-materiale betoane si mortare; BBABP-beton, beton armat si beton precomprimat; ZP-zidarie si pereti; MTZ-mortare pentru tencuieli si zidarii; Laborator autorizat gradul II pentru ANCFD, BBABF, D, GTFMBM, MD.
Pt. proiectare:
Decl. Privind pricipalele prestari de servicii din ultimii: 3 ani
Decl.privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani.
Decl. privind utilajele si echipamentele tehnice pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
CertificalISO 9001 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor.
Atestari profesionale proiectare:
Certificat emis de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru intocmire documentatii obtinere avize, autorizatii in domeniul gospodaririi apelor, Certificat de atestare profesionala proiectare drumuri. Certificat de atestare profesionala pentru executia de lucrari de drumuri.
Informatii privind subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru executie lucrari: Executarea si finalizarea: - 1 lucrare, similara din punct de vedere valoric: 1.139.746 lei fara TVA, ca natura si complexitate de alimentare cu apa;
-1 lucrare, similara din punct de vedere valoric: 2.753.811 lei fara TVA, ca natura si complexitate de canalizare cu statie de epurare;
- 1 lucrare similara din punct de vedere valoric: 4.805.508 lei fara TVA, ca natura si complexitate de lucrari de drumuri;
- 1 lucrare similara din punct de vedere valoric: 286.101 lei fara TVA, ca natura si complexitate de camine culturale-obiective publice.Pentru proiectare: - 1 contract de prestari servicii, similar din punct de vedere valoric 38.081 lei fara TVA, ca natura si complexitate de alimentare cu apa;
-1 contract de prestari servicii, similar din punct de vedere valoric: 80.030 lei fara TVA, ca natura si complexitate de canalizare cu statie de epurare;
- 1 contract de prestari servicii similar din punct de vedere valoric: 250.616 lei fara TVA, ca natura si complexitate de lucrari de drumuri;
- 1 contract prestari servicii similar din punct de vedere valoric: 16.292 lei fara TVA, ca natura si complexitate de-camine culturale-obiective publice
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de realizare
25%
Descriere:
3.
Perioada de garantie a lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.05.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.05.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.05.2010 12:00
Locul: Comuna Sopotu Nou, str. Principala, nr. 19, jud. Caras-Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentantii U.C.V.A.P., reprezentantii C.R.P.D.R.P.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, Axa prioritara 3-Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, Domeniul Major de interventie 3.2.2.-"Renovarea si dezvoltarea satelor"
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Ofertantul este invitat(nu este obligat) sa viziteze si sa inspecteze amplasamentele lucrarilor si imprejurimile acestora in scopul evaluarii, din punctul sau de vedere, a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector: 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda, nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256 498092, Email: [email protected], Fax: 0256 498092, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de cinci zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Sopotu Nou
Adresa postala: Str. Principala, nr. 19, Localitatea: Sopotu Nou, Cod postal: 327370, Romania, Tel.0255 244915, Email: [email protected], Fax: 0255244949
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.05.2010 19:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer