Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Infrastructura de baza in Orasul Otopeni


Anunt de participare numarul 121155/14.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA ORASULUI OTOPENI
Adresa postala:  23 AUGUST NR. 10, OTOPENI, Localitatea:  Otopeni, Cod postal:  075100, Romania, Punct(e) de contact:  CRISTINEL ABAGIU, Tel. 021/352.00.33, In atentia:  STEFAN BOGDAN, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021/352.00.34, Adresa internet (URL):  www.otopeniro.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Infrastructura de baza in Orasul Otopeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: ORASUL OTOPENI, JUDETUL ILFOV
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Infrastructura de baza in Orasul Otopeni, PROIECTARE SI EXECUTIE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
34993000-4-Iluminat stradal (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Infrastructura de baza in Orasul Otopeni, PROIECTARE SI EXECUTIE
Modernizarea infrastructurii locale in orasul Otopeni- Extindere retea de alimentare cu apa si hidranti exteriori si gospodarii apa in Orasul Otopeni- Extindere retea de canalizare menajera, statii de epurare si retea de canalizare pluviala in Orasul Otopeni- Extindere retea de iluminat stradal cu sistem de celule fotovoltaice si alimentare secundara din cadrul sistemului energetic national in Orasul Otopeni
Valoarea estimata fara TVA: 710, 800, 707RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
84 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE :14216014 lei ; GARANTIA DE BUNA EXECUTIE :3% DIN PRETUL CONTRACTULUI FARA T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL SI ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE (OFERTANTUL TREBUIE SA ASIGURE FINANTAREA PE PERIOADA DE EXECUTIE DIN SURSE PROPRII, ATRASE SAU MIXTE)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULARELE :1(DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA); 2(declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006), 3(DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA), certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor sitaxelor locale si alte venituri ale bugetului local; certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelorsi contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice); cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta; Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana; Certificat de inregistrare (C.U.I.); Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firme; (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 4 din sectiunea Formulare ? Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), care sa fie egala sau mai mare cu 800.000.000 lei, respectiv 196.078.431 euro (curs 1 euro=4, 08lei).2. Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) vizate si inregistrate la organele competente, in copie ?conform cu originalul?.Ofertantii nerezidenti vor prezenta bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat insotit de raportul auditorilor financiari si contabililor autorizati sau de cenzorii societatii, dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriilor curente si veniturilor din exploatare reflectate in acestea, in copie ?conform cu originalul?.Ofertantul trebuie sa asigure finantarea pe perioada executiei din surse proprii, atrase sau mixte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea estimata fara TVA a contractului este de 710.800.707 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii in proprietate sau cu contracte de inchiriere, urmatoarelor echipamente si utilaje:
-Statie beton cu o capacitate de min 100 mc / h, cu autorizatie de mediu pe amplasament valabila la data deschiderii ofertei, in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul.
- Statie de asfalt cu o capacitate de min 160 t/h cu autorizatie de mediu pe amplasament valabila la data deschiderii ofertei, in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul
- Autobetoniera 9 mc ? 9 buc
- Finisor beton ? 1 buc
- Finisor asfalt ? 2 buc
- Perie mecanica ? 2 buc
- Instalatie aplicat emulsie ? 2 buc
- Freza asfalt si beton ? 2 buc
- Compactor lis-lis ? 2 buc
- Compactor lis-lis spatii inguste ? 2 buc
- Compactor terasamente ? 2 buc
- Autogreder ? 2 buc
- Excavator ? 2 buc
- Incarcator frontal ? 4 buc
- Buldozer ? 2 buc
- Buldoexcavator ? 2 buc
- Autotractor + Semiremorca (Trailer) ? 4 buc
- Masina marcaj ? 1 buc
- Autobasculanta ? 20 buc
- Macarale ? 2 buc
- Laborator autorizat de gradul II
Toate utilajele din dotare proprie vor avea raport de inspectie, valabil la data deschiderii ofertelor.
Pentru autovehicule se vor prezenta copii ale talonului, polita de asigurare RCA, licenta de transport, toate valabile la data deschiderii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara in executia de lucrari in ultimii 5 ani, din care se rezulte ca ofertantul a finalizat in ultimii 5 ani cel putin: 1 (un) contract tip de executie de lucrari de infrastructura rutiera, care sa cuprinda lucrari de drumuri si lucrari de apa si/sau iluminat stradal in valoare de 145.000.000 lei, respectiv 35.539.216 euro.1 (un) contract tip de proiectare lucrari de infrastructura rutiera in valoare de 4.700.000 lei, respectiv 1.151.961 euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
FINANTARE
20%
Descriere:
3.
PUNCTAJ TEHNIC
30%
Descriere: mod abordare, organizare, plan calitate, metode lucru
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.07.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.07.2011 11:00
Locul: Sediul Primariei orasului Otopeni, Otopeni, str. 23 August, nr. 10, jud. Ilfov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. Fiecare persoana care participa la deschiderea ofertelor va prezenta delegatia precum si o copie a actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
OFERTANTUL TREBUIE SA ASIGURE FINANTAREA PE PERIOADA EXECUTIEI DIN SURSE PROPRII, ATRASE SAU MIXTE
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6 , sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  30084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SECRETARUL ORASULUI OTOPENI
Adresa postala:  STR. 23 AUGUST NR. 10, Localitatea:  OTOPENI, Cod postal:  075100, Romania, Tel. 0213520033
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2011 16:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer