Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale din anul 2005, pod pe DN 58B km 29+900 peste raul Fizes


Anunt de participare numarul 104588/22.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
Adresa postala:  STR CORIOLAN BARAN NR 18, Localitatea:  TIMISOARA, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL LICITATII, Tel. 0256246631, In atentia:  MIHAELA BALOI, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
Adresa postala:  STR CORIOLAN BARAN NR 18, Localitatea:  TIMISOARA, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL LICITATII, Tel. 0256246631, In atentia:  MIHAELA BALOI, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
Adresa postala:  STR CORIOLAN BARAN NR 18, Localitatea:  TIMISOARA, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL LICITATII, Tel. 0256246631, In atentia:  MIHAELA BALOI, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale din anul 2005, pod pe DN 58B km 29+900 peste raul Fizes
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pod pe DN 58B km 29+900, jud. Caras Severin
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale din anul 2005, pod pe DN 58B km 29+900 peste raul Fizes
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221100-3 - Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Demolarea completa a podului si refacerea acestuia in intregime pe actualulamplasament, pastrandu-se doar fundatiile (noul pod se va inalta cu 1, 00 m);suprastructura se va realiza din 16 (saisprezece) grinzi prefabricate cu lungimea de 9, 00 m tip T42 peste care se va turna placa de suprabetonare din beton armat C25/30;peste placa de suprabetonare vor fi aplicate hidroizolatia si straturile asfaltice ce alcatuiesc calea pe pod (asfalt turnat in doua straturi 3+4 cm);rosturile de dilatare vor fi de tip Thorma Joint conform detaliu din proiect;pe marginea partii carosabile se vor monta parapeti de tip combinat zincati;infrastructura se va realiza din beton; racordarea cu terasamentele se va face prin placi de racordare;axul proiectat se suprapune in general pe traseul existent;varianta de circulatie provizorie se va realiza pe traseul actual al drumului judetean 572, si un drum interior in comuna Berzovia, in acest sens urmand ca acesta sa fie reparat prin plombarea gropilor si turnarea de covorase. Lungimea acestui traseu va fi de aproximativ 2 km.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 205, 223.53RON
II.2.2) Optiuni
Da
Contractul intra sub incidenta art. 122, lit. j, din OUG 34/2006, cu modif si comple ulterioare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 24.104 lei, garantia de buna executie reprezentand 5% din valoarea contractului, excl. TVA, constituita in una din formele prezentate in Doc. de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si imprumut BDCE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. de eligibilitate conf. cu Formularul B1, decl. completata in conformitate cu Formularul B1 bis, certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, incl. cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat la data de 30.06.2010, certificat constatator de la ORC sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata, cu drept de participare la toate licitatiile organizate in acest interval, certificat de inregistrare fiscala sau echivalent, in copie legalizata, certificat de atestare APDP pentru lucrari de drumuri si poduri pe raza drumului national
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile din anii 2007, 2008 si 2009, vizate si inregistrate de organele competente, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare sau egala cu 1.807.835, 29 lei, excl.TVA, echivalent a 423.529, 41 euro, calculata la un curs BNR de 4, 2685 lei/euro din data de 21.07.2010
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale, completata conform cu Formularul B2.
2. In ceea ce priveste calitatea lucrarilor, ofertantul va prezenta urmatoarele documente: laboratoarele utilizate in vederea atestarii calitatii lucrarilor, laboratoare care trebuie sa aiba grad corespunzator executiei lucrarii;surse de materiale inclusiv certificate de conformitate sau agremente tehnice pentru materialele folosite. Ofertantii care nu detin laboratoare autorizate pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate sau care nu prezinta contracte de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective, vor fi declarati respinsi.
3. Fisa de informatii privind experienta similara, completata conf. cu Formularul B3. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si finalizat in ultimii 5 ani cel putin o lucrare similara cu obiectivul supus licitatiei.Orice fisa referitoare la un contract incheiat trebuie sa fie insotita de copii de contract, eventuale acte aditionale de modificare a valorii contractului daca exista, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte valoarea finala a lucrarilor real executate si recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv.
Restul cerintelor privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala se regasesc detaliate in cadrul sectiunii VI.3) din prezentul anunt.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada indeplinirii in ultimii 5 ani a cel putin unui contract similar cu cel supus licitatiei cu o valoare mai mare sau egala cu 361.567, 06 lei, excl.TVA, echivalent a 84.705, 88 euro, calculata la un curs BNR de 4, 2685 lei/euro din data de 21.07.2010.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
5%
Descriere: Conform prevederilor Fisei de date a achizitiei
3.
Durata de garantare a lucrarii
5%
Descriere: Conform prevederilor Fisei de date a achizitiei
4.
Planificarea lucrarilor
40%
Descriere: Conform prevederilor Fisei de date a achizitiei
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2010 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2010 10:00
Locul: sala de sedinte din cadrul DRDP Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii legali imputerniciti ai ofertantului, max. 1 pers
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Recomandari pt. lucrarile executate-Form B4. Recomandarea trebuie sa precizeze cele specificate in Fisa de date.Ofertantul trebuie sa faca dovada asig. acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate absolut necesare pt indeplinirea contr. Ofertantul castigator va trebui sa faca dovada, la data semnarii contractului, ca are achitate ROVINIETELE si ca are autorizatii speciale de transport pentru autovehiculele care concura la executia lucrarilor-Form B5.Decl. care contine inf privind nr. mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asig cu personal de specialitate, nr. si pregatirea cadrelor de conducere, persoanele resp. direct de indeplinirea contractului.Ofertantul trebuie sa dispuna de personal de conducere pt. indeplinirea contractului, compatibil cu prevederile Legii nr. 11/1991, cu modificarile ulterioare, cu pregatire si vechime in domeniu, avand calitate de conducator la min o lucr similara, executata si pusa in functiune, precum si de: responsabil tehnic cu executia, responsabil cu calitatea lucrarilor.Se vor prezenta cele solicitate in Fisa de date si se va completa Form B6.Decl privind lista principalelor lucr exe in ultimii 5 ani-Form B7.Info privind obligatiile contr.in desfasurare, daca e cazul-Form B8.Certificat ISO 9001:2001 (9001:2000), SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), OH SAS 18001:2004 (OH SAS 18001:1999).Documentatia de atribuire se poate descarca de la ?Documentatie si clarificari? din prezentul anunt, iar Proiectul Tehnic se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str Stavropoleos, nr 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul DRDP Timisoara
Adresa postala:  Str Coriolan Baran nr 18, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300238, Romania, Tel. 0256246617, Email:  [email protected], Fax:  0256246632, Adresa internet (URL):  www.drdptm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2010 16:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer