Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inloc. anunturile 4198/05.03.2007;4541/06.03.2007- Constr. Camin Cult, alei caros,piet,imprej,org.sa


Anunt de participare numarul 4554/06.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA COCORASTII COLT
Adresa postala: COMUNA COCORASTII COLT NR.221, Localitatea: Cocorastii Colt, Cod postal: 107379, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA PASCALE, Tel.0244/484100;0244/484101, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0244/484100, Adresa internet (URL): www.primariacocorastiicolt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Inloc. anunturile 4198/05.03.2007;4541/06.03.2007- Constr. Camin Cult, alei caros, piet, imprej, org.sa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Cocorastii Colt, sat Persunari
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inloc.anunturile 4198/05.03.2007;4541/06.03.2007 Caminul Cultural va fi amplasat in zona centrala a comunei Cocorastii Colt, vis-a-vis Cons.Local.Reg. de inaltime al constr.propuse este S+P+1E, avand urm. caract. Ac = 502, 40 mp, Ad = 935, 72 mp, Au = 805, 86 mp, Volum = 7480 mc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Proiect Tehnic si Detalii de Executie
Valoarea estimata fara TVA: 800, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare :1000 leiGarantia de buna executie :10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.declaratii privind eligibilitatea;2)declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 3) Certif.constatatoare privind indeplinirea oblig. de plata a implozitelor, taxelor si contrib. de asig. soc. catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, la data de 28.02.2007 si obligatiile de plata la bugetele locale, la sediul social si punctul de lucru implicit, anului 2006;4)Certificat de inregistrare fiscala;5)Certif. constatator emis de ORC de pe langa camera de comert si industrie nationala sau teritoriala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Rezultatul exercitiului financiar pe ultimul an, respectiv Bilantul contabil din anul precedent(31.12.2005)vizat si inregistrat de DGFP.din care sa reiasa ca nu are contul de profit si de pierdere pe minus(copie);2)Fisa de informatii generale, conform formular B2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Lista lucr. executate in ultimii 3 ani; 2)Exp. similara+contr.nominalizat+ recomandare vizata de Inspectia in Constr.+P.V. receptie la terminarea lucrarilor.3)Declaratia privind utilajele; 4)Efectivele medii anuale ale pers. angajat.Existenta RT-istului cu autorizatia valavila;5)Sis. propriu de calit. ptr.lucrarea licitata;6)Certificat ISO 9001 (optional)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pret
80%
Descriere:
2.
Garantia Lucrarii
10%
Descriere:
3.
Termen de Executie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata se va face la casieria primariei Cocorastii Colt, nr.221, judetul Prahova
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.04.2007 11:00
Locul: sediul primariei comunei Cocorastii Colt, nr.221, judetul Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot fi prezenti la deschiderea ofertelor prin reprezentantii legali sau imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU, NR.38, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: STR. EMIL ZOLA, NR.4, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522445, Email: [email protected], Fax: 0244/522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIACOMUNEI COCORASTII COLT
Adresa postala: COMUNA COCORASTII COLT, NR.221, JUDETUL PRAHOVA, Localitatea: COCORASTII COLT, Cod postal: 107379, Romania, Tel.0244/484100;0244/484101, Email: [email protected], Fax: 0244/484100, Adresa internet (URL): www.primariacocorastiicolt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2007 17:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer