Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire baterie acumulatori nr. 1-220 V cc din statia 220 kV Iernut (executie)


Anunt de participare (utilitati) numarul 148565/17.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: - SUCURSALA TRANSPORT SIBIU, B-dul C.Coposu nr. 3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 269207130, In atentia: Nicolae OLTEAN, Email: [email protected], Fax: +40 269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala (utilitati)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inlocuire baterie acumulatori nr. 1-220 V cc din statia 220 kV Iernut (executie)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia de transformare Iernut, jud. Mures, gestionata de Transelectrica Sucursala Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de lucrari pentru inlocuirea bateriei de acumulatori nr. 1 - 220 V curent continuu in substatia de transformare 220 kV Iernut, conform documentatiei de proiectare elaborata de proiectant.Valoarea estimata totala a contractului este de 225.168 lei fara TVA, din care valoarea aferenta procentului de diverse si nepravazute este de 10.722 lei fara TVA, reprezentand 5% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232221-7 - Statie electrica de transformare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de lucrari pentru inlocuirea bateriei de acumulatori nr. 1 - 220 V curent continuu in substatia de transformare 220 kV Iernut, conform documentatiei de proiectare elaborata de proiectant.Valoarea estimata totala a contractului este de 225.168 lei fara TVA, din care valoarea aferenta procentului de diverse si nepravazute este de 10.722 lei fara TVA, reprezentand 5% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 225, 168RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :4.200, 00 Lei sau echivalent alta valuta.Conversia in RON pentru o garantie de participare depusa in alta moneda, se va face la cursul leu/valuta publicat de BNR valabil la data publicarii in SEAP a anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare la licitatie este de 90 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Garantia de participare se constituie prin una din urmatoarele forme : - instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea autoritatii contractante, emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in Documentatia de atribuire, in original;
- virament bancar in contul RO32RNCB0227016318360001 deschis la BCR Sibiu, beneficiar TRANSELECTRICA SA Sucursala Sibiu, CUI 13414470, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca, depus in copie.In cazul in care operatorul economic se incadreaza ca IMM, pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004, art. 16, alin. 2, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a depune atasat dovezii de constituire a garantiei de participare declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 346/2004, care sa ateste incadrarea ca IMM. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% (5% pentru IMM, conform prevederilor Legii 346/14.07.2004) din pretul convenit pentru indeplinirea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie se constituie si se restituie in conditiile prevazut de HG 925/2006-Sectiunea a 2-a, art. 89-92.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Modalitati de finantare: SURSE PROPRII.Modalitati de plata : prin transfer bancar cu ordin de plata, sau alte forme de plata prevazute de legislatia in vigoare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.)- Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art. 180 din OG 34/2006 - Formularul A.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.2.)- Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art. 181 din OG 34/2006 - Formularul B.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.3.)- Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 - Formularul K.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.Nota : Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce piveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (semneaza/aproba documente emise in legatura cu procedura) sunt : - Branga Lucian Ioan Florin- Rodean Ioan- Orza Livia- Caraus Paul Adrian- Dirlea Ilie- Tibori Elena- Mirescu Octavian Florin- Oltean Nicolae
- Mate Ion
- Stancu Mioara
- Moldoveanu-Lazar Natanael
- Mihu Lorica
- Bratu Simona Maria.4.)- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP 314/12.10.2010 - Formularul L.5.)- Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original, sau copie legalizata, sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );6.)- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original, sau copie legalizata, sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Nota: - Din Certificatele de la pct. 5 si 6 trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006, in aceasta situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 5) si 6), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.7.)- Prezentarea generala a ofertantului: fisa de informatii generale - Formularul J; 8.)- Certificat constatator emis de ONRC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate din certificatul constatator emis de ONRC un cod CAEN corespondent cu obiectul contractului.Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta certificatul constatator in original / copie legalizata pentru conformitate, in situatia in care a prezentat acest document in copie;9.)- Autorizari specifice contractului: Atestat ANRE de tip E 2 ? executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor.Ofertantul va depune Atestatul ANRE de tip E 2, emis in baza Ordinului ANRE nr. 23/2013 sau nr. 24/2007, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor (copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata).NOTA: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experianta similara - Ofertantul va prezenta lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Certificarile vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Precizari : Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Formularul F insotit de certificarile de buna executie ( certificarile se prezinta in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ).
2. Resurse umane - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de lucrari, la care se vor atasa CV-urile persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului care sa cuprinda informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de lucrari, la care se vor atasa CV-urile persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului de lucrari.
3. Resurse tehnice - Informatii referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Formularul H.
4. Informatii subcontractanti/asociati: a) - Declaratia si lista cuprinzand subcontractantii (daca este cazul - Formularul G); b) - Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului (daca este cazul - Formularul M).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta (daca este cazul): a)- Formular G; b)- Formular M.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul procesului repetitiv: pretul total al ofertei.Nota: Pretul total ofertat in etapa finala de licitatie electronica va include si valoarea cheltuielilor Diverse si neprevazute, prin aplicarea procentului de 5% raportat la noua valoarea imbunatatita fara diverse si neprevazute. Eventualele limite ale valorilor pana la care poate fi imbunatatit pretul ofertei: nu exista limite, cu respectarea prevederilor art. 202 din OUG 34/2006. In cursul desfasurarii licitatiei electronice nu se vor dezvalui informatii privind numarul/identitatea ofertantilor sau noile preturi. Nu se va utiliza pasul de licitatie. In cursul desfasurarii licitatiei electronice ofertantii pot vedea pozitia pe care o ocupa in clasament. In cazul modificarii clasamentului licitatia electronica nu se prelungeste automat. Etapa finala se desfasoara intro singura runda, avand durata de 1 zi. Ofertantul cu pretul cel mai scazut, rezultat in urma licitatiei electronice, are obligatia de a depune in original la registratura autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare, oferta, refacuta, la valoarea licitata electronic. In cazul in care un ofertant nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA2480
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.01.2014 10:00
Locul: Sediul TRANSELECTRICA SA - Sucursala de Transport Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 3, loc. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte si membrii comisiei de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte acceptabile si conforme, au pretul total egal fiind si cel mai scazul pret ofertat in cadrul etapei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici cu pretul cel mai scazut identic, depunerea la registratura autoritatii contractante, in termen de 2 zile lucratoare, o noua propunere financiara, in plic inchis. In acest caz oferta castigatoare va fi desemnata cea cu pretul cel mai scazut, depusa in plic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act sau o decizie a autoritatii contractante, pe care le considera nelegale.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica SA Bucuresti ? Sucursala de Transport Sibiu ? Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul Corneliu Coposu, nr.3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Tel. +40 269207100, Email: [email protected], Fax: +40 269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer