Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire baterie la instalatia de curent continuu 220 Vcc din bloc comanda CHE Remeti (LN 3)


Anunt de participare (utilitati) numarul 146896/30.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: str. Ogorului nr.34, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410554, Romania, Punct(e) de contact: Uzina Hidroelectrica Oradea, Tel. +40 259407515, In atentia: Compartiment Achizitii si Logistica, Email: [email protected], Fax: +40 259408690, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inlocuire baterie la instalatia de curent continuu 220 Vcc din bloc comanda CHE Remeti (LN 3)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit Chistag din cadrul UH Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuire baterie la instalatia de curent continuu 220 Vcc din bloc comanda CHE Remeti, inlocuire redresor si echipamente defecte.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31430000-9 - Acumulatori electrici (Rev.2)
51110000-6-Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Inlocuire una baterie la instalatia de curent continuu 220 Vcc din bloc comanda CHE Remeti, inlocuire un redresor si echipamente defecte.
Valoarea estimata fara TVA: 68, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a).Cuantumul garantiei de participare: 849, 40 lei; b).Termenul de valabilitate pentru care se constituie garantia de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor; c).Modul de constituire a garantiei de participare: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul stabilit la punctul a). si pentru o perioada de valabilitate de 90 de zile de la data stabilita la punctul b). (document prezentat in original) in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 2. -prin ordin de plata in contul autoritatii contractante (RO 83 RNCB 0032 0183 3187 0001, deschis la BCR sucursala Oradea), document prezentat cu viza bancii ofertantului; -prin depunere de numerar la casieria situata la sediul U.H. Oradea. -operatorii economici ce se incadreaza in categoria IMM conform OUG 27/2006 si Legii 346/2004 au dreptul de a constitui garantia de participare la licitatie in cuantum redus cu 50%. In acest caz acestia au obligatia de a prezenta documentele solicitate conform modelului prevazut in anexele nr.1 si 2 din Legea 346/2004. Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului garantiei de participare, echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. NOTA: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: -isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; -oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai tarziu de 10 zile de la semnarea contractului; -oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sasemneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei. -conform prevederilor art.278^1, alin.(1), lit.a din OUG 34/2006. Garantia de buna executie a contractului se constituie, in cuantum de 5% din pretul contractului stipulat la art.5.1., astfel: -printr-o scrisoare de garantie bancara emisa in favoarea autoritatii contractante emisa de o banca agreata de ambele parti (si care devine anexa la contract); se va completa in conformitate cu Formularul 17;
-printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari; se va prezenta in original si va deveni anexa la contract;Instrumentele de garantare vor fi irevocabile, iar plata garantiei de buna executie se va face neconditionat sau conditionat, conform prevederilor art.86, alin.(3) din HGR 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Contractantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in termen de maxim 10 zile de la data perfectarii contractului. Autoritatea contractanta se obliga sa restituie garantia de buna executie constituita de catre contractant in termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (document prezentat in original). Documente obligatorii: declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 3a.
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (document prezentat in original). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documente obligatorii: declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 3c.
Persoanele care detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele: Mihail Viorelian STANCULESCU-Presedinte directorat;
Aurel Lucian COCOS-Membru directorat;
Ovidiu AGLICERU-Membru directorat;
Mihai TELEANU-Membru directorat;
Eugen BRADEAN-Membru directorat;
Sorin Gheorghe BOGATONIU-sef Birou Achizitii Hidroelectrica SA;
Laurean Ovidiu CETATEAN-sef Serviciu Contracte Hidroelectrica SA;
Ioan ROGOZ-Director S.H. Cluj;
Viorel RUNCAN-Director Adjunct Productie S.H. Cluj;
Victoria PIRV-Director Adjunct Economic S.H. Cluj;
Nicolae Alexandru VARGA-Inginer sef UH.Oradea;
Florian POPA-Inginer principal specialist UH Oradea;
Liviu DUMITRESCU-Economist, Birou achizitii Hidroelectrica SA;
Calin MUSCA-Comp. Achizitii si Logistica UH Oradea;
Sorin POPA-Comp. Tehnic UH Oradea;
Ioan Radu BLAGA-sef Sectie Exploatare Remeti UH Oradea;
Stefan MORTU-Departament Mentenanta Hidroelectrica SA;
Alexandru ANGHEL-Inginer, Serviciu contracte Hidroelectrica SA.
-Declaratie privind situatia personala a operatorului economic (document prezentat in original). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180, respectiv art. 181 din OUG nr.34/2006 determina excluderea din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documente obligatorii: declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 3b.
Confirmarea privind indeplinirea de catre operatorul economic ofertant a obligatiilor exigibile de plata ? taxe si impozite la bugetul general consolidat ? se va realiza prin anexarea la declaratie a Certificatului de atestare fiscala eliberat de autoritatea fiscala competenta (document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu are datorii la bugetul general consolidat in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Confirmarea privind indeplinirea de catre operatorul economic ofertant a obligatiilor exigibile de plata ? taxe si impozite la bugetul local ? se va realiza prin anexarea la declaratie a Certificatului de atestare fiscala eliberat de autoritatea fiscala competenta (document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu are datorii la bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
-Declaratie pe propria raspundere a operatorului economic ofertant din care sa rezulte calitatea in care acesta participa la prezenta procedura de atribuire (document prezentat in original). Documente obligatorii: declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 11. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde ofertantul isi are sediul. In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. Certificatul va contine informatii actuale si reale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al societatii include comercializarea de produse care fac obiectul achizitiei publice. Documente obligatorii: document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
-pentru persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (documente prezentate traduse in limba romana si legalizate).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (document prezentat in original). Cerinta minima
obligatorie de calificare o reprezinta indeplinirea de catre operatorul economic ofertant a unei cifre de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani, in domeniul de activitate specific furnizarilor de produse ofertate, dupa cum urmeaza: 136900 lei, fara TVA.
Modalitatea de indeplinire
Documente obligatorii: declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 5.
Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Ultimul bilant contabil pentru anul 2012 prescurtat si inregistrat (document prezentat in xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila).
Modalitatea de indeplinire
Document vizat si inregistrat de catre administratia financiara de pe raza caruia isi desfasoara activitatea operatorul economic ofertant.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse realizate in ultimii 3 ani(document prezentat in original). Livrarile se confirma prin prezentarea cel
putin a unui document/ contract/ proces-verbal de receptie care sa confirme
livrarea de produse in valoare de minim/cel putin 68500 lei, exclusiv TVA (valoarea estimata a contractului).
Modalitatea de indeplinire
Documente obligatorii: declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 6a si 6b.
Declaratia va contine informatii privind valorile, perioadele de livrari de produse, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor
se realizeaza prin declaratia pe proprie raspundere a operatorului economic ofertant.Livrarile de produse se pot confirma si prin prezentarea de copii de pe parti relevante de pe cel putin a unui document/ contract/proces-vebal de receptie.
Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Declaratie (daca este cazul) privind partea/partile din contract care sunt
indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (document prezentat
in original).
Modalitatea de indeplinire
Documente obligatorii: declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 9. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi
subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv,
prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Declaratie cuprinzand informatii referitoare la dotatiile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzatoare a prezentului contract (document prezentat in original).
Modalitatea de indeplinire
Documente obligatorii: declaratie pe propria raspundere declaratie completata in conformitate cu formularul prevazut in
Anexa-Formularul 7.
Declaratie cuprinzand date referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii (document prezentat in original).
Personalul de specialitate va cuprinde cel putin 1 electrician si 1 electrician
PRAM. Electricienii trebuie sa fie autorizati ANRE pentru nivelul de tensiune
de 0, 4 kV. Se va face dovada ca operatorul economic detine personal atestat ca responsabil tehnic cu executia.
Modalitatea de indeplinire
Documente obligatorii: declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 8. Se vor prezenta CV-urile persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, respectiv, pentru persoanele care nu au un contract de munca cu operatorul economic ofertant, angajamentul de participare ferm pentru realizarea contractului, iar pentru personalul atestat legitimatia si/sau atestatul.
Certificarea implementarii standardului de management al calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent. Se solicita prezentarea de certificate, emise de organisme independente acreditate, prin care se atesta faptul ca ofertantul, respecta standardul de management al calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent. Certificatele trebuie sa cuprinda termenul de valabilitate si sa fie valabile la momentul deschiderii ofertelor. In cazul in care ofertantul nu detine un astfel de certificat de calitate, se vor accepta probe/dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Documente obligatorii: certificatul ISO 9001:2008, in termenul de valabilitate stabilit de emitent, pentru operatorul economic ofertant, sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Certificarea implementarii standardului de management al mediului ISO 14001:2005 sau echivalent. Se solicita prezentarea de certificate, emise de organisme independente acreditate, prin care se atesta faptul ca ofertantul, respecta standardul de management al mediului ISO 14001:2005 sauechivalent. Certificatele trebuie sa cuprinda termenul de valabilitate si sa fie valabile la momentul deschiderii ofertelor. In cazul in care ofertantul nu detine un astfel de certificat de calitate, se vor accepta probe/dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Modalitatea de indeplinire
Documente obligatorii: certificatul ISO 14001:2005, in termenul de valabilitate stabilit de emitent, pentru operatorul economic ofertant, sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
56339/14.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2013 11:00
Locul: sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea, str.Ogorului nr.34 , Oradea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA: - capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea prezentului contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata, in conformitate cu cele precizate anterior, de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 4a. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34 din 19.04.2006.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la aliniatul de mai sus.NOTA: - capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea prezentului contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata, in conformitate cu cele precizate anterior, de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul prevazut in Anexa-Formularul 4b. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si art, 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34 din 19.04.2006.NOTA -In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc in clasament au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara. Reofertarea se va prezenta in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Datele de depunere a noilor propuneri financiare si a sedintei de deschidere a acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic din cadrul Uzinei Hidroelectrica Oradea
Adresa postala: str. Ogorului nr.34, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410554, Romania, Tel. +40 259408691, Fax: +40 259408690
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer