Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Inlocuire conductor subdimensionat retea aferenta PTA 947 si PTA 1041, comuna Nanov, judetul Teleorman?


Anunt de participare (utilitati) numarul 102303/16.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Punct(e) de contact:  ADINA MONAFU, Tel. 0372523243, Email:  [email protected], Fax:  0372523810, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Inlocuire conductor subdimensionat retea aferenta PTA 947 si PTA 1041, comuna Nanov, judetul Teleorman?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: localitatea Nanov, judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-in zona PTA 947:
- se va inlocui conductorul existent neizolat de sectiune 25 si 35 mmp cu conductor torsadat de sectiune 50 mmp si 70 mmp pe cele doua circuite aeriene existente- s-au prevazut doua circuite aeriene : - circuitul nr. 1 de la PTA stalpii PTA-11-34 in lungime de 1237 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp si va prelua un numar de 107 abonati monofazati si 7 abonati trifazati;
- circuitul nr. 2 de la PTA stalpii PTA-83; PTA-66 in lungime de 1187 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp si va prelua un numar de 73 abonati monofazati si 7 abonati trifazati;
- in zona PTA 1041:
- se va inlocui conductorul existent neizolat de sectiune 25 si 35 mmp cu conductor torsadat de sectiune 50 mmp si 70 mmp pe cele doua circuite aeriene existente- s-au prevazut patru circuite aeriene :
- circuitul nr. 1 de la PTA stalpii PTA-2-18 in lungime de 1174 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp si va prelua un numar de 57 abonati monofazati si 2 abonati trifazati;
- circuitul nr. 2 de la PTA stalpii PTA-2-49 in lungime de 968 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp si va prelua un numar de 57 abonati monofazati si 1 abonat trifazat;
- circuitul nr. 3 de la PTA stalpii PTA-51-65 in lungime de 1253 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp si va prelua un numar de 76 abonati monofazati si 1 abonat trifazat;
- circuitul nr. 4 de la PTA stalpii PTA-55-98-118 in lungime de 1517 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp si va prelua un numar de 74 abonati monofazati.
Se vor inlocui stalpii necorespunzatori din punct de vedere al uzurii si a solicitarilor mecanice cu stalpi corespunzatori ( se vor inlocui stalpii de beton necorespunzatori - fisurati longitudinal sau transversal, loviti, se vor inlocui stalpii terminali si cei de derivatie cu stalpi speciali, se vor indrepta stalpii aplecati).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-in zona PTA 947:
- se va inlocui conductorul existent neizolat de sectiune 25 si 35 mmp cu conductor torsadat de sectiune 50 mmp si 70 mmp pe cele doua circuite aeriene existente- s-au prevazut doua circuite aeriene : - circuitul nr. 1 de la PTA stalpii PTA-11-34 in lungime de 1237 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp si va prelua un numar de 107 abonati monofazati si 7 abonati trifazati;
- circuitul nr. 2 de la PTA stalpii PTA-83; PTA-66 in lungime de 1187 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp si va prelua un numar de 73 abonati monofazati si 7 abonati trifazati;
- in zona PTA 1041:
- se va inlocui conductorul existent neizolat de sectiune 25 si 35 mmp cu conductor torsadat de sectiune 50 mmp si 70 mmp pe cele doua circuite aeriene existente- s-au prevazut patru circuite aeriene :
- circuitul nr. 1 de la PTA stalpii PTA-2-18 in lungime de 1174 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp si va prelua un numar de 57 abonati monofazati si 2 abonati trifazati;
- circuitul nr. 2 de la PTA stalpii PTA-2-49 in lungime de 968 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp si va prelua un numar de 57 abonati monofazati si 1 abonat trifazat;
- circuitul nr. 3 de la PTA stalpii PTA-51-65 in lungime de 1253 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp si va prelua un numar de 76 abonati monofazati si 1 abonat trifazat;
- circuitul nr. 4 de la PTA stalpii PTA-55-98-118 in lungime de 1517 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp si va prelua un numar de 74 abonati monofazati.
Se vor inlocui stalpii necorespunzatori din punct de vedere al uzurii si a solicitarilor mecanice cu stalpi corespunzatori ( se vor inlocui stalpii de beton necorespunzatori - fisurati longitudinal sau transversal, loviti, se vor inlocui stalpii terminali si cei de derivatie cu stalpi speciali, se vor indrepta stalpii aplecati).
Valoarea estimata fara TVA: 455, 801RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 4600lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se va face din tarif de putere
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentare: declaratie de eligibilitate, declaratie privind inexistenta starii de faliment, certificate constatatoare privind obligatii de plata catre bugetul de stat si bugetul local, cazier judiciar adminisrator societate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani minim 684000lei, prezentarea bilantului la 31.12.2009 vizat de Administratia Financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
incheierea si finalizarea in ultimii cinci ani a maxim 3 contracte ce au avut ca obiect executarea unor lucrari similare cu o valoare egala sau mai mare de 206000 lei, recomandari din partea altor beneficiari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.06.2010 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.06.2010 12:00
Locul: SC CEZ DISTRIBUTIE SA str N Titulescu nr 187, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  str N Titulescu nr 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Tel. 0251415601
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str Stavropoleos nr 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  021314642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala:  str N Titulescu nr 187, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Tel. 0372523243, Fax:  372523810
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2010 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer