Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire dibluri uzate linia Zorleni-Falciu km 26+000-36+000,47+000-57


Anunt de participare (utilitati) numarul 109436/12.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Preda, Tel. 021/3192433, Email:  ion.[email protected], Fax:  021/3192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CN CF CFR SAprin Sucursala Regionala CF Iasi
Adresa postala:  Piata Garii nr.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700090, Romania, Punct(e) de contact:  Julieta Aghion, Tel. 0232273507, Email:  [email protected], Fax:  0232273507, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CN CF CFR SAprin Sucursala Regionala CF Iasi
Adresa postala:  Piata Garii nr.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700090, Romania, Punct(e) de contact:  Julieta Aghion, Tel. 0232273507, Email:  [email protected]
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CN CF CFR SAprin Sucursala Regionala CF Iasi
Adresa postala:  Piata Garii nr.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700090, Romania, Punct(e) de contact:  Julieta Aghion, Tel. 0232273507, Email:  [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inlocuire dibluri uzate linia Zorleni-Falciu km 26+000-36+000, 47+000-57
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: linia Zorleni-Falciu km 26+000-36+000, 47+000-57
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuire dibluri uzate pe linia Zorleni-Falciu in curbe km 26+000-36+000, 47+000-57 si inlocuire material metalic marunt uzat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
10.000 buc dibluri uzate si material metalic marunt uzat
Valoarea estimata fara TVA: 39, 997.76RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare este de 400 lei sau 200 lei; Garantia de buna executie va fi de 10 %din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Eligibilitatea ;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181; Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea la art. 69 indice 1; Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si stat ; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificatde inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 79.000 lei ; Bilantul contabil la data de 31.12.2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani; Experienta similara cu Recomandari Se va face dovada indeplinirii si finalizarii a 2 contracte invaloare de 40.000 lei, fara TVA; Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere; Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar pentru ?Constructii, reparatii si intretinere linii CF?; Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentele tehnice, mijloacele de transport; Certificate SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 , OH SAS 18001, Planul propriu de securitate si sanatate, conf. HG nr. 300/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2010 10:00
Locul: Sucursala Regionala CF Iasi, Piata Garii nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP la sectiunea Documentatie si clarificari
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  str. Anastasie Panu nr.25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232.260.600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SRCF Iasi
Adresa postala:  Piata Garii nr.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700090, Romania, Tel. 0232215600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2010 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer