Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire injectii intermediare-cazane de abur M.A.N. 510T/H, bloc 8-Uzina Isalnita


Anunt de participare (utilitati) numarul 137877/01.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala Electrocentrale Craiova, strada Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Viorica Mitricof, Tel. +40 0251403347, In atentia: Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inlocuire injectii intermediare-cazane de abur M.A.N. 510T/H, bloc 8-Uzina Isalnita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Uzinei Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr.101, localitatea Isalnita, jud.Dolj.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in executia de lucrari de? Inlocuire injectii intermediare-cazane de abur M.A.N. 510T/H, bloc 8-Uzina Isalnita?conform cerintelor caietului de sarcini .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231111-6 - Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
71300000-1-Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia consta in executia de lucrari de? Inlocuire injectii intermediare-cazane de abur M.A.N. 510T/H, bloc 8-Uzina Isalnita?conform cerintelor caietului de sarcini .
Valoarea estimata fara TVA: 369, 512.54RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
57 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
5550 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile (cu incepere de la data limita de depunere a ofertelor)Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) OP confirmatde catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cont RO08 BRDE 170S V502 8198 1700, Banca BRD ? Sucursala Craiova;Pentru IMM ?uri garantia de participare va fi constituita in cuantum de 50% din valorile inscrise mai sus.d) Ofertantul pierde garantia de participare numaidacava depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa ca nefondata. Cuantumul ce va fi retinuteste 3695, 13 lei conform art.278¹/OUG 34/2006cu toate modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul mai poate pierde garantia de participare daca se afla in situatiilr prevazute de art.87 alin.(1) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. 10% din valoarea contractului fara TVA- modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurarib) Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partialeContul la dispozitia Autoritatii Contractante se va deschidela unitatea Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent.Pentru IMM ?uri garantia de buna executie va fi constituita in cuantum de 50% din valorile inscrise mai sus.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Proprii ale SC Complexul Energetic Oltenia SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea -Prezentare Formular 5Documentul va fi prezentat original.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 -Prezentare Formular 6Documentul va fi prezentat originalNeincadrarea in situatia prevazuta la art.69¹ din OUG 34/2006 -Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Viorel Tudor - Director;Mariana Iordan - Director Economic;Vergil Soare - Director Comercial
Daniela Bunescu-Consilier Juridic
Formular 7 Documentul va fi prezentat original
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Certificatele sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-Documentul va fi prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Prezentare Formular 9 Documentul va fi prezentat original.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Prezentare Formular 8 Documentul va fi prezentat original. ?pentru Persoane juridice/fizice romane
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul -Prezentare document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. (prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)
In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata -Nota: Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, daca aceasta a fost prezentat in copie conform cu originalul
Persoane juridice /fizice straine
PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional -Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul
Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri -Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Documentul va fi prezentat original.
Documente care sa ateste ca ofertantul este persoana juridica autorizata ISCIR sau de autoritatile competente din statele membre pentru repararea de conducte cu parametrii celputinegali cu cei ai injectiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Persoanele juridiceautorizatede autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIRal persoanelor juridice autorizate;
Documente care sa ateste ca ofertantul este persoana juridica autorizata ISCIR sau deautoritatile competente din statele membre pentru efectuarea de examinari nedistructive curadiatii penetrante la instalatiile mecanice sub presiune. Persoanele juridice autorizate de autoritatilecompetente din statele membre trebuie sa fieinregistrate in Registrul ISCIRal persoanelor juridice autorizate;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 anicontinand valori , perioada de executie lucrare, locul executiei lucrarilor, beneficiarii, insotita de certificate de buna executie/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client beneficiar
Cerinta minima: lista va cuprindeun contract/parti din contract din care sa rezulte ca ofertantul a mai executat lucrari similare
Declaratiereferitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Informatii referitoare la studiile , pregatireaprofesionalasi calificarea personaluluide conducere precum si ale persoanelorresponsabile pentru indeplinireacontractelorde lucrari si tabel nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiilor tehnice referitoare la autorizarea sudorilor.Colectia ISCIR, la care se atasaza in copie certificata de ofertant prin semnare si stampilare, aurorizatiile sudorilor (in copie); Documente care sa ateste ca ofertantul detine personal tehnic de specialitate autorizat/atestat ISCIR. Presonal tehnic de specialitate , responsabil cu supravegherealucrarilor la instalatii sub presiune (RSLIP); Personal tehnic de specialitate , responsabilcu sudura la instalatii sub presiune (RTS); Personal tehnic de specialitate , responsabiltehnic pentru examinari nedistructive;
Declaratiea privind echipamentele, utilajele, mijloacele de transport, labolatoarele, bazele de productie, alte mijloace fixe si dotari de care dispune ofertantul (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc.) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Lista cu echipamentele, utilajelor, mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloace fixe si dotari de care dispune ofertantul(in dotare proprie, princontracte sau conventii de inchiriere, etc.), fie prin prezentarea unuiangajament, fie a unui contract de inchiriere cu clauza suspensiva pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de montaj. Din aceasta lista va trebui sa rezulte ca ofertantul detine in conditiile specificate anterior si instalatii de tratament termic a sudurilor, instalatii de control nedistructiv prin gamagrafiere.
Informatii privind partea din contract pe care operatoruleconamic are, eventual, intentia sa osubcontracteze precum si datele de recunoastere aleacestuia. Daca sunt asociati, se va prezenta acordul de asociere a operatorilor economici
Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatoruleconomic le poateaplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii
Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.08.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2012 14:00
Locul: Sediul Sucursalei Electrocentrale Craiova, str. Unirii nr. 147, Sala de Licitatii, etaj 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
*) In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul A), acesta are obligatie de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Acest termennu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.**) In cazul in care exita incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul/candidatul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.***) Autoritatea Contractanta are dreptul de a descalifica operatorii economici care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2004In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractantaisi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis.Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str Unirii nr 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2012 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer