Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire tronson dupa statie by-pass MP si inele de injectie-bloc 8


Anunt de participare (utilitati) numarul 137931/02.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Eugenia Albeanu, Tel. +40 351403357, In atentia: Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 251418466, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 351403357, In atentia: Eugenia Albeanu, Email: [email protected], Fax: +40 251418466
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii, nr. 147, Registratura SE Craiova, etaj 6, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inlocuire tronson dupa statie by-pass MP si inele de injectie-bloc 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr. 101, jud. Dolj, localitatea Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in executia lucrarilor de inlocuire tronson dupa statie by-pass MP si inele de injectie la blocul 8 de la Uzina Isalnita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315200-0 - Lucrari pentru turbine (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile privind prezenta achizitie sunt cele solicitate in anexele aferente caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 558, 074.01RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
25 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Val.GP=11.000 lei Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin 60 de zile de la data.limita de primire a ofertelor. Forma de const. a gar.de part.care va fi acceptata cf. prev. art. 86 din HG 925/2006: a) prin virament bancar in cont RO08 BRDE 170S V502 8198 1700 ? BRD-SUC. CRAIOVA, printr-un instr. de garantare.in original b) OP conf.de catre banca emit.pana la data desch.of.Cont RO77RNCB 0134041638010001 BCR Suc. Dolj.Dov.const. GP va fi dep.in orig.(pt.instr. de garant) la sediul SC CEO SA-Sucursala Electrocentrale Craiova, Serv. Achiz.Etaj.V, cel mai tarziu pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor.Of. pierde GP in masura in care CNSC respinge contestatia ac. Ca fiind nefondata, cf. art. 278^1 din OUG34/2006.Of. mai poate pierde GP daca se afla in sit. Prev. La art. 87, alin. 1din HG 925/2006. GBE=10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de const. a GBE cf. prev. art. 90, alin. 1 si alin. 3 din HG 925/2006. Totodata se vor avea in vedere prev. HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006. Aceasta va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul. Prezentare Formular 5 ?in original?;
II. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Aceasta va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul. Prezentare Formular 6 ?in original?;Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
III. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din OUG34/2006. Aceasta va trebui prezentata atat de subcontractant cat si de tertul sustinator, daca este cazul., Prezentare Formular 7 ?in original?.Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Viorel Tudor ? Director, Mariana Iordan ? Director Economic, Vergil Soare ? Director Comercial
IV. Certificat de participare cu oferta independenta, prezentare Formular 8 ?in original?
V. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Prezentare Formular 9, ?in original?;
VI. Certificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile, Prezentare Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, copie lizibila certificata conform cu originalul.
*) In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul A), acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.**) In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul/candidatul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.***) Autoritatea Contractanta are dreptul de a descalifica operatorii economici care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 180 si 181din OUG 34/2006. I. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul - Document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti unde isi au sediul emis cu maximum 30 zile ?nainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?..
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC .In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
I. Pentru persoane fizice/juridice straine, documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Prezentare documente traduse, copie legalizata lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
II. Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prezentare "in original"
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani(conform Formular 11) continand valori, perioade de executie lucrare, locul executiei lucrarilor, beneficiari insotita de certificate de buna executie / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client beneficiar.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Informatii referitoare la studiile, pregatirea, profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari
Declaratie privind echipamentele, utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloace fixe si dotari (inclusiv instalatii de tratament termic a sudurilor, instalatii de control nedistructiv prin gramafiere) de care dispune ofertantul (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Lista cu echipamentele, utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloace fixe si dotari de care dispune ofertantul (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc) fie prin prezentarea unui angajament, fie a unui contract de inchiriere cu clauza suspensiva. Din acesta lista va trebui sa rezulte ca ofertantul dispune in conditiile precizate anterior si de: instalatii de tratament termic, echipamente pentru control nedistructiv, etc.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze precum si datele de recunoastere ale acestuia Daca sunt asociati, se va prezenta acordul de asociere a operatorilor economici.
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii, documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatiiofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.08.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.08.2012 14:00
Locul: SE Craiova, str. Unirii, nr. 147, Craiova, Sala de Licitatii, etaj 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1).Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare2). In cazul in care unii operatori economici uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) dinHGR 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formular A), au obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SE Craiova
Adresa postala: Str. Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Email: [email protected], Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2012 16:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer