Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - inspectii service si reparatii curente pentru autovehicule marca Dacia-Renault


Anunt de participare numarul 146125/29.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Unitatea Militara 0991 Bucuresti
Adresa postala: str. Emanoil Porumbaru nr. 35-37, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011422, Romania, Punct(e) de contact: preda ionel, Tel. +40 212225007, Email: [email protected], Fax: +40 212225007, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
inspectii service si reparatii curente pentru autovehicule marca Dacia-Renault
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: municipiul Bucuresti sau judetul Ilfov
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 985, 000 si 4, 920, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: cel putin un contract subsecvent pe an, in functie de fondurile bugetare ce vor fi alocate. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1.499.000, 00 lei, fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
prestare inspectii service si reparatii curente pentru autovehicule marca Dacia-Renault
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate de servicii ce urmeaza a fi achizitionate:
a) pe total acord-cadru: - inspectii service: minim 845, maxim 3.380;
- reparatii curente: minim 1.690, maxim 6.760;
b) pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: - inspectii service: minim 1 , maxim 845;
- reparatii curente: minim 1, maxim 1.690.
Valoarea estimata fara TVA: intre 985, 000 si 4, 920, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoare: 98.000, 00 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 70 zile de la data limita de primire a ofertelor.Mod de constituire a garantiei pentru participare: conform art.86, alin.1 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, acesta se va efectua in contul RO60TREZ7015005XXX009110 deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucuresti (codul fiscal al achizitorului fiind 24189404). Dovada constituirii garantiei de participare se poate prezenta pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor conform ar.86 alin (6) din H.G. 925/2006.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro sau echivalent in leu/alta valuta se va face la cursul B.N.R. afisat la data publicarii anuntului de participare.In situatia constituirii sub forma unei scrisori de garantie bancara, aceasta va fi completata conform formularului 10.In cazul unei contestatii, daca CNSC respinge contestatia ca nefondata sau contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 8.052, 00 lei, calculata in conformitate cu prevederile art.278^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.NOTA: Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului subsecvent va fi de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA.Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului subsecvent: in conformitate cu prevederile art.90 alin.1 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In situatia constituirii sub forma unei scrisori de garantie bancara, aceasta va fi completata conform formularului 16.Termenul de valabilitate al garantiei bancare pentru buna executie va depasi cu 14 zile data limita de valabilitate a contractului subsecvent.Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent, iar intrarea in vigoare a acestuia va avea loc dupa constituirea garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Statului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea (formularul 11).Incadrarea in situatiile prevazute de art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului.
Formularul va fi completat si de catre tertul sustinator, daca este cazul.Documentul solicitat se va prezenta in original.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta (formularul 12).
Incadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului.
Formularul va fi completat si de catre tertul sustinator, daca este cazul.Documentul solicitat se va prezenta in original.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura (formularul 13).
Documentul solicitat se va prezenta in original.
- Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta (formularul 14).
Documentul solicitat se va prezenta in original.- Declaratie ofertant privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare (formularul 15).
Formularul va fi completat si de catre subcontractant si tertul sustinator, daca este cazul.
Persoane din cadrul autoritatii contractante care detin functii de decizie cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Nastase Razvan, Chirita Alin si Preda Ionel.
Documentul solicitat se va prezenta in original.
-Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice (datorii la bugetul general consolidat) eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau de Administratia Financiara, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
-Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale (datorii la bugetele locale) eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei pe raza careia ofertantul isi are sediul, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Cazier fiscal al ofertantului, in termen de valabilitate, din care sa rezulte ca nu are fapte inscrise in acesta.Certificatele si cazierul fiscal se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. 1. Pentru persoane juridice/fizice romane:
- Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca ofertantul are in obiectul de activitateprestarea serviciilor ofertate. Acest lucru va fi subliniat pe certificat. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentul se va depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic, cu mentiunea ca in cazul in care ofertantul va fi clasat pe primul loc, va depune documentul mai sus mentionat in original sau copie legalizata.
- Autorizatie tehnica de functionare ca unitate reparatoare clasa I, II si clasa IV eliberata de Registrul Auto Roman pentru tipurile de autovehicule mentionate, valabila la termenul limita de depunere a ofertelor. Autorizatia trebuie sa cuprinda si sa fie valabila pentru lucrari de reparare si reglare functionala a vehiculelor, inlocuiri sasiuri si/sau caroserii, reconditionare produse, reglarea geometriei sistemului de directie, inlocuire de materiale de exploatare, operatii de acoperire anticoroziva conform conditiilor minimale si tehnologice adecvate. Documentul solicitat se va prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic.
2. Pentru persoane juridice straine: - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Documentul se va depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic. Daca documentele sunt in limba straina, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
- Autorizatie tehnica de functionare ca unitate reparatoare clasa I, II si clasa IV eliberata de Registrul Auto Roman pentru tipurile de autovehicule mentionate, valabila la termenul limita de depunere a ofertelor. Autorizatia trebuie sa cuprinda si sa fie valabila pentru lucrari de reparare si reglare functionala a vehiculelor, inlocuiri sasiuri si/sau caroserii, reconditionare produse, reglarea geometriei sistemului de directie, inlocuire de materiale de exploatare, operatii de acoperire anticoroziva conform conditiilor minimale si tehnologice adecvate. Documentul solicitat se va prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani. Aceasta va fi insotita de certificate/documente (valabile la data limita de depunere a ofertelor) emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar, prin care ofertantul va face dovada prestarii de servicii similare obiectului contractului, printr-un contract sau mai multe contracte de prestari servicii similare, avand o valoare/valoare cumulata de minim (cel putin) 1.499.000, 00 lei, fara TVA.
Lista cu scule, dispozitive si aparatura specifica ale ofertantului, care sa asigure interventia cel pu?in la sistemele autovehiculelor ce fac obiectul acordului-cadru care concura la siguran?a circula?iei (sistem franare, direc?ie, articula?ie iluminare ?i semnalizare) si diagnosticarea sistemelor acestor autovehicule, insotita de angajamentul ofertantului de a permite verificarea existentei faptice a acestora, la cerere, de catre o comisie a achizitorului.
Lista cu personalul specializat al ofertantului pentru a efectua diagnosticari si reparatii la autovehiculele ce fac obiectul acordului-cadru. Este obligatoriu ca aceasta lista sa cuprinda minim o persoana ce este specializata in efectuarea diagnosticarilor si reparatiilor. In cazul in care personalul este specializat distinct pentru diagnosticari, respectiv reparatii, numarul minim va fi de o persoana pentru fiecare din aceste operatiuni.
Documente in termen de valabilitate emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista solicitata se va prezenta in original.Certificatele/documentele se vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic.Documentul solicitat se va prezenta in original.Documentul solicitat se va prezenta in originalDocumentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic.Daca documentele sunt in limba straina, acestea se vor prezenta in copie insotite de traducerea in limba romana, autorizata si legalizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: valoarea de referinta a ofertei, in lei fara TVA.b) Eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite: NU exista limite.c) Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda (24 ore).d) La licitatia electronica pot participa doar operatorii economici inscrisi in SEAP. Modul de inscriere in SEAP este descris pe site-ul www.e-licitatie.ro.e) Pentru faza finala de licitatie electronica autoritatea contractanta va introduce in SEAP valoarea propunerii financiare.f) Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a indeplinit criteriile de calificare solicitate si are pretul cel mai mic in raport cu valoarea de referinta a ofertei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2013 11:00
Locul: Str. Emanoil Porumbaru nr.35-37, sector 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele desemnate sa asiste la deschiderea ofertelor vor prezenta act de identitate si imputernicire scrisa, semnata de reprezentantii legali
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentelor/fisierelor atasate Fisei de date se va instala programul DIGISIGNER ce se gaseste la adresa http: //www.digisign.ro/uploads/DigiSigner-v2.zip.Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. Persoanele desemnate sa asiste la deschiderea ofertelor, vor prezenta act de identitate si imputernicire scrisa, semnata de reprezentantii legali ai ofertantilor, din care sa rezulte si competentele acestora in procedura de achizitie.In cazul in care dupa etapa de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Acordul-cadru de achizitie publica si contractele subsecvente vor contine clauzele conform proiectelor anexate. Clauzele 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15 si 16 din proiectul de contract subsecvent sunt imperative si nu vor putea fi ajustate.Nu se va acorda avans la incheierea contractelor subsecvente.Operatorul economic castigator are obligatia ca pana la data semnarii contractului sa aiba sau sa-si deschida cont la trezoreria statului in conformitate cu O.M.F. 2254/2006.Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru, pe o perioada de 48 de luni, in urma aplicarii procedurii prin licitatie deschisa cu etapa finala de licitatie electronica, atribuind ulterior contracte subsecvente operatorului economic castigator.Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza in cinci etape, astfel: ? prima perioada: 16.12.2013 pana la 31.12.2013;? a doua perioada: 01.01.2014 pana la 31.12.2014;? a treia perioada: 01.01.2015 pana la 31.12.2015;? a patra perioada: 01.01.2016 pana la 31.12.2016;? a cincea perioada: 01.01.2017 pana la 15.12.2017.Contractele subsecvente vor fi atribuite fara reluarea competitiei. Elementele acordului-cadru raman neschimbate.Calendarul estimativ de aplicare a procedurii incheierii acordului-cadru: august ? octombrie 2013.Calendarul estimativ de aplicare a procedurii incheierii contractelor subsecvente: cel putin un contract subsecvent pe an, in limita fondurilor bugetare alocate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cele prevazute la art.256^2 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNITATEA MILITARA 0991 BUCURESTI ? Compartimentul Juridic
Adresa postala: strada Emanoil Porumbaru, nr. 35-37, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011422, Romania, Tel. +40 212225007, Email: [email protected], Fax: +40 212225007
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2013 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer