Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie de alimentare cu apa, statia 220/11 kV Pestis


Anunt de participare (utilitati) numarul 3252/23.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: P-ta Romanilor, nr. 11., Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Punct(e) de contact: Dorel ONIN, Tel.0256 492313, In atentia: Aurel CICLOVAN, Email: [email protected], Fax: 0256 492313
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Instalatie de alimentare cu apa, statia 220/11 kV Pestis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia electrica de transformare 220/110kV Pestis, DN 68B Deva-Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de bransament apa potabila si camin cu apometru pentru cladire corp comanda si bloc personal, conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Instalatie de alimentare cu apa, statia 220/11 kV Pestis
Valoarea estimata fara TVA: 12, 359RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 240 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Legalizarea asocierii fara a se crea o noua personalitate juridica.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte faptul ca ca ofertantul nu se gaseste in nici una din situatiile prevazute de art.180 si 181 din OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 30.06.2006, semnat si inregistrat de otrganele competente, documente din care sa rezulte cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente de prezentare generala, lista lucrarilor similare din ultimii 5 ani, lista dotarilor tehnice necesare realizarii contractului, declaratie cu numarul mediu de angajati pe ultimile 12 luni, certificat ISO 9001:2000.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Valoarea ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata lucrare
15%
Descriere:
3.
Programul lucrarii
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 40 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata reprezentind contravaloarea documentatieide atribuire se face la caserie Autoritatii contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2007 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.03.2007 12:00
Locul: CNREE Transelectrica Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Timisoata
Adresa postala: P-ta Tepes Voda(Doicesti), nr. 2A., Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256 198054, Fax: 0256 198054
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu. nr. 38., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100873, Romania, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica Sucursala de Transport
Adresa postala: P-ta Romanilor, nr. 11., Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Tel.0256 492313, Fax: 0256 219963
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2007 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer